54. РЈЕШЕЊЕ о привременом именовању Управног одбора Јавне здравствене установе Универзитетски клинички центар Тузла

На основу члана 64. став (6) Закона о здравственој заштити ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 46/10 и 75/13) и члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), а у вези са чланом 4. став (2) Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 12/03, 34/03 и 65/13), на приједлог Федералног министарства здравства, Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 312. сједници, одржаној 21.04.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ПРИВРЕМЕНОМ ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ТУЗЛА


I


Именује се привремени Управни одбор Јавне здравствене установе Универзитетски клинички центар Тузла у слиједећем саставу:

1. Емир Софтић, представник Федерације Босне и Херцеговине, предсједник,

2. Аднан Муслимовић, Тузлански кантон, члан,

3. Џевад Ахметовић, Тузлански кантон, члан,

4. Аднан Бехрам, Универзитетско клинички центар Тузла, члан,

5. Азра Гутић - Хоџић, Универзитетско кпинички центар Тузла, члан,

6. Томислав Марић, Универзитетско клинички центар Тузла, члан,

7. Јасмин Османчевић, представник Федерације Босне и Херцеговине, члан.

II


Привремени управни одбор из тачке I овог рјешења именује се на период до три мјесеца, у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине.

III


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 579/2022
21. априла 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.