53. РЈЕШЕЊЕ о именовању Управног одбора Универзитетско клиничког центра Сарајево

На основу члана 64. став (6) Закона о здравственој заштити ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 46/10 и 75/13) и члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), на приједлог Федералног министарства здравства, Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 312. сједници, одржаној 21.04.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА УНИВЕРЗИТЕТСКО КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА САРАЈЕВО


I


Именује се Управни одбор Универзитетско клиничког центра Сарајево у слиједећем саставу:

1. Јасмин Капетановић, из реда запосленика Универзитетског клиничког центра Сарајево, члан, предсједник,

2. Лејла Брчић, Кантон Сарајево, члан,

3. Ернела Еминовић, из реда запосленика Универзитетског клиничког центра Сарајево, члан,

4. Муведета Бутмир-Чедић, из реда запосленика Универзитетског клиничког центра Сарајево, члан,

5. Ајдин Зулић, Унско-сански кантон, члан,

6. Диана Штимјанин-Колџо, Зеничко-добојски кантон, члан,

7. Нусрет Поповић, Босанско-подрињски кантон, члан,

8. Младен Чутурич, Средњобосански кантон, члан,

9. Амра Карић, испред Федерације Босне и Херцеговине, члан,

10. Јосип Николић, испред Федерације Босне и Херцеговине, члан.

II


Предсједник и чланови Управног одбора из тачке I овог рјешења именују се за период од четири године.

III


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 578/2022
21. априла 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.