Hronološki registar rješenja objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2022. godini

«Službene novine Federacije BiH», broj 1/22, /5.1.2022./

1. RJEŠENJE o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o.

2. RJEŠENJE o postavljenju direktora Federalnog zavoda za geologiju

3. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor kandidata za predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski centar Sarajevo", d.o.o.

4. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Pregovaračkom timu Bosne i Hercegovine

«Službene novine Federacije BiH», broj 4/22 /14.1.2022./

5.RJEŠENJE o nominiranju člana Komisije za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga

6. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za administrativna pitanja

«Službene novine Federacije BiH», broj 5/22 /21.1.2022./

7.  RJEŠENJE broj 03-27-1136/2021

8. RJEŠENJE broj 03-27-1136-1/2021

9. RJEŠENJE broj 03-27-1136-2/2021

10.RJEŠENJE broj 03-27-1136-3/2021

11. RJEŠENJE broj 03-27-1136-4/2021

12. RJEŠENJE broj 03-27-1136-5/2021

13. RJEŠENJE broj 03-27-1224/2021

14. RJEŠENJE broj 03-27-1224-1/2021

«Službene novine Federacije BiH», broj 6/22 /28.1.2022./

15.  RJEŠENJE o ovlaštenju za u češće, s pravom glasa u radu konferencije za oblast zdravstva u Bosni i Hercegovini

16. RJEŠENJE o imenovanju komisije za utvrđivanje prijedloga kandidata za članove Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine

17. RJEŠENJE broj 03-13-1225/2020

18. RJEŠENJE broj 03-27-1250/2021

19. RJEŠENJE broj 03-27-1250-1/2021

«Službene novine Federacije BiH», broj 7/22 /2.2.2022./

20. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Interresorne radne grupe za izradu analize uspostavljanja Agencije za bezbjednost saobraćaja FBiH

21. RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o imenovanju radne grupe za izradu elaborata o nabavci letjelica za zaštitu i spašavanje, neophodnim uslovima za logističku podršku, organizaciju, finansiranje i druga pitanja od značaja za uspostavljanje, funkcionisanje i upotrebu zračnih snaga za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja

«Službene novine Federacije BiH», broj 10/22 /9.2.2022./

22. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu metodologije pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

23. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje članova Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine

24. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje člana Arhivskog vijeća Bosne i Hercegovine

«Službene novine Federacije BiH», broj 11/22 /11.2.2022./

25.RJEŠENJE o imenovanju komisije za rashodovanje stalnih sredstava i sitnog inventara Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

«Službene novine Federacije BiH», broj 12/22 /16.2.2022./

26. RJEŠENJE o imenovanju vršilaca dužnosti članova Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine

27. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu Nacrta zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine

28. RJEŠENJE broj 03-27-1379/2021

«Službene novine Federacije BiH», broj 14/22 /23.2.2022./

29. RJEŠENJE broj 03-27-545/2021

30. RJEŠENJE broj 03-27-545-1/2021

«Službene novine Federacije BiH», broj 17/22 /4.3.2022./

31. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine

32. RJEŠENJE o ovlaštenju za učestvovanje na sastanku sa rukovodstvom GAVI SAVEZA glavnog koordinatora COVAX mehanizma za pribavljanje vakcina za bolest COVID-19

«Službene novine Federacije BiH», broj 18/22 /9.3.2022./

33. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda

«Službene novine Federacije BiH», broj 22/22 /23.3.2022./

34.RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine

35.RJEŠENJE o razrješenju člana Odbora državne službe za žalbe

36.RJEŠENJE o privremenom imenovanju člana Odbora državne službe za žalbe

37.RJEŠENJE o imenovanju Stručnog odbora za energijsku efikasnost

38.RJEŠENJE o konačnoj godišnjoj ocjeni rada zamjenika direktora Federalne uprave policije za 2021. godinu

«Službene novine Federacije BiH», broj 24/22 /30.3.2022./

39.  RJEŠENJE o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

40.  RJEŠENJE o imenovanju Komisije Vlade Federacije BiH za postupanje po predstavkama na rad i prijavama podnesenim protiv rukovodilaca Kazneno-popravnih zavoda u Federaciji BiH

«Službene novine Federacije BiH», broj 28/22 /13.4.2022./

41.  RJEŠENJE o formiranju Komisije za razmjenu zemljišno - knjižne i katastarske dokumentacije između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske

«Službene novine Federacije BiH», broj 30/22 /20.4.2022./

42.   RJEŠENJE o imenovanju Koordinacionog tjela za TEN-T mrežu iz Federacije Bosne i Hercegovine

43.  RJEŠENJE broj 03-27-42-1/2022

44.  RJEŠENJE broj 03-27-42-2/2022

45.  RJEŠENJE broj 03-27-42-3/2022

46.  RJEŠENJE broj 03-27-42-4/2022

«Službene novine Federacije BiH», broj 32/22 /27.4.2022./

47. RJEŠENJE o razrješenju privremenog Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

48. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

49. RJEŠENJE o razrješenju privremenog Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine

50. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine

51. RJEŠENJE o razrješenju privremenog Upravnog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo

52.  RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo

53.  RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla

54. RJEŠENJE o razrješenju Nadzornog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

55. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

56. RJEŠENJE o razrješenju Nadzornog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine

57. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine

58. RJEŠENJE o razrješenju privremenog Upravnog odbora Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

59. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

«Službene novine Federacije BiH», broj 34/22 /6.5.2022./

60. RJEŠENJE o izmjeni rješenja o imenovanju Komisije za administrativna pitanja

61. RJEŠENJE broj 03-27-42/2022

62. RJEŠENJE broj 03-27-412/2022

63. RJEŠENJE broj 03-27-412-1/2022

64. RJEŠENJE broj 03-27-412-2/2022

«Službene novine Federacije BiH», broj 37/22 /18.5.2022./

65. RJEŠENJE o razrješenju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski centar Sarajevo" d.o.o.

66.RJEŠENJE o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski centar Sarajevo" d.o.o.

67.RJEŠENJE o imenovanju Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike Federalnih organa državne službe

«Službene novine Federacije BiH», broj 39/22 /25.5.2022./

68. RJEŠENJE o imenovanju Stručne komisije za izbor realizatora programa stručnog usavršavanja

69. RJEŠENJE broj 03-27-532/2022

70. RJEŠENJE broj 03-27-532-1/2022

«Službene novine Federacije BiH», broj 42/22 /1.6.2022./

71. RJEŠENJE o formiranju Radne grupe za obavljanje pripremnih radnji u cilju najma i nabavke letjelica i formiranju zračnih snaga (jedinice) za gašenje požara otvorenog prostora i obavljanje drugih zadataka zaštite i spašavanja

72. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o ovlaštenju

73. RJEŠENJE o izmjeni i dopunama rješenja o imenovanju Radne grupe za pripremu projektnog zadatka, koordinaciju i praćenje realizacije Projekta  rekonstrukcije/sanacije/adaptacije dijela zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Hamdije Ćemerlića 2- dio I. sprata, radi prenamjene prostora potrebama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

74. RJEŠENJE broj 03-27-459/2022

75. RJEŠENJE broj 03-27-459-1/2022

76. RJEŠENJE broj 03-27-646/2022

«Službene novine Federacije BiH», broj 44/22 /8.6.2022./

77. RJEŠENJE o imenovanju članova Radne grupe za izradu Metodologije za izračun minimalne i prosječne potrošačke korpe u Federaciji BiH

«Službene novine Federacije BiH», broj 47/22 /15.6.2022./

78. RJEŠENJE o formiranju Radne grupe

79. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za dodjelu sredstava općinama i gradovima iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine

«Službene novine Federacije BiH», broj 57/22 /20.7.2022./

92. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja (o imenovanju Interresorne radne grupe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za izradu i provođenje Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u vezi sa implementacijom Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma)

93. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Antikorupcionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 

94. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Radne grupe 

95. RJEŠENJE o imenovanju Interresorne radne grupe za provođenje sveobuhvatne procjene uticaja propisa za oblast vodnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine

96. RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o formiranju Interresorne Radne grupe za saradnju sa iseljeništvom u cilju adresiranja prioritetnih mjera i oblasti u kontekstu iseljeništva u Federaciji BiH 

«Službene novine Federacije BiH», broj 61/22 /3.8.2022./

97. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za javni nadzor

«Službene novine Federacije BiH», broj 63/22 /10.8.2022./

98. RJEŠENJE o imenovanju članova Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine

99. RJEŠENJE o izmjenama i dopunama Rješenja o formiranju Radne grupe za obavljanje pripremnih radnji u cilju najma i nabavke letjelice i formiranju zračnih snaga (jedinice) za gašenje požara otvorenog prostora i obavljanje drugih zadataka zaštite i spašavanja

100. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu metodologije pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

101. RJEŠENJE o imenovanju članova Radne grupe za izradu Strategije za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe Federacije BiH (2022-2027)

102. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

103. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

«Službene novine Federacije BiH», broj 69/22 /31.8.2022./

104. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite 

«Službene novine Federacije BiH», broj 71/22 /7.9.2022./

105. RJEŠENJE o formiranju Interresorne radne grupe za iznalaženje rješenja smještaja posebnih odjela

106. RJEŠENJE o imenovanju Koordinacionog tima za praćenje implementacije Akcionog plana za implementaciju Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine

107. RJEŠENJE o formiranju Interresorne radne grupe za izradu analize potreba za smještajnim prostorom posebnih odjela suda i tužilaštva

108. RJEŠENJE o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine 

«Službene novine Federacije BiH», broj 73/22 /14.9.2022./

109. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju člana Komisije za određivanje prijedloga lokacije centralnog skladišta radioaktivnog otpada na teritoriji Bosne i Hercegovine

110. RJEŠENJE broj 03-27-664/2022

111. RJEŠENJE broj 03-27-664-1/2022

112. RJEŠENJE broj 03-27-664-2/2022

113. RJEŠENJE broj 03-27-664-3/2022

114. RJEŠENJE broj 03-27-664-4/2022

115. RJEŠENJE broj 03-27-664-5/2022

116. RJEŠENJE broj 03-27-664-6/2022

117. RJEŠENJE broj 03-27-898/2022  

«Službene novine Federacije BiH», broj 75/22 /21.9.2022./

118. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju koordinacionog tijela za TEN-T mrežu iz Federacije Bosne i Hercegovine

«Službene novine Federacije BiH», broj 77/22 /28.9.2022./

119. RJEŠENJE broj 03-27-721-1/2022 

120. RJEŠENJE broj 03-27-721-2/2022

121. RJEŠENJE broj 03-27-721-5/2022

122. RJEŠENJE broj 03-27-721-3/2022

123. RJEŠENJE broj 03-27-721-4/2022

124. RJEŠENJE broj 03-27-721-6/2022 

«Službene novine Federacije BiH», broj 81/22 /12.10.2022./

125. RJEŠENJE o imenovanju dva člana Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine

126. RJEŠENJE o razrješenju Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

127. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

«Službene novine Federacije BiH», broj 83/22 /19.10.2022./

128. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Monitoring odbor Interreg VI-AIPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021-2027 

129. RJEŠENJE broj 03-27-828/2022

130. RJEŠENJE broj 03-27-828-1/2022

131. RJEŠENJE broj 03-27-912-1/2022

«Službene novine Federacije BiH», broj 85/22 /26.10.2022./

132. RJEŠENJE o razrješenju privremenog Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla

133. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla

134. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine

135. RJEŠENJE o imenovanju Interresorne radne grupe za provođenje procedure popunjavanja Komisije za koncesije Federacije BiH 

«Službene novine Federacije BiH», broj 87/22 /2.11.2022./

136. RJEŠENJE broj 03-27-459/2022

137. RJEŠENJE broj 03-27-1054/2022

«Službene novine Federacije BiH», broj 88/22 /4.11.2022./

138. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, predstavnika Federacije Bosne i Hercegovine

139. RJEŠENJE o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, predstavnika Federacije Bosne i Hercegovine 

«Službene novine Federacije BiH», broj 89/22 /9.11.2022./

140. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu Prednacrta zakona o zaštiti kritične infrastrukture u Federaciji Bosne i Hercegovine

141. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Stručnog odbora za energijsku efikasnost

142. RJEŠENJE o imenovanju Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje nacrta pojedinačnih rješenja radi izvršenja presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

«Službene novine Federacije BiH», broj 91/22 /16.11.2022./
143. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za postupanje po predstavkama na rad i prijavama podnesenim protiv rukovodioca kaznenopopravnih zavoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

144. RJEŠENJE broj 03-27-828-1/2022
145. RJEŠENJE broj 03-27-828-2/2022
146. RJEŠENJE broj 03-27-1137/2022
147. RJEŠENJE broj 03-13-1225-1/2020
148. RJEŠENJE broj 03-13-1225-2/2020
«Službene novine Federacije BiH», broj 93/22 /23.11.2022./
149. RJEŠENJE o dopuni Rješenja (o imenovanju Interresorne radne grupe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za izradu i provođenje Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u vezi sa implementacijom strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma)

150. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor članova Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
151. RJEŠENJE broj 03-27-828-3/2022
152. RJEŠENJE broj 03-27-1088/2022
«Službene novine Federacije BiH», broj 95/22 /30.11.2022./
153. RJEŠENJE broj 03-27-91/2022
154. RJEŠENJE broj 03-27-91-1/2022
155. RJEŠENJE broj 03-27-91-2/2022

«Službene novine Federacije BiH», broj 98/22 /9.12.2022./

156. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Komisija za provedbu redovnog godišnjeg popisa u 2022. godini
«Službene novine Federacije BiH», broj 99/22 /14.12.2022./
157. RJEŠENJE o imenovanju Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine
158. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla
159. RJEŠENJE o razrješenju Nadzornog odbora Sveučilišne kliničke bolnice Mostar
160. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Sveučilišne kliničke bolnice Mostar
161. RJEŠENJE broj 03-27-828/2022
162. RJEŠENJE broj 03-27-1036/2022
«Službene novine Federacije BiH», broj 101/22 /21.12.2022./
163. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine
164. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike Federalnih organa državne službe
165. RJEŠENJE o formiranju Radne grupe za implementiranje dorada informacionog sistema zemljišne knjige i katastra u Federaciji Bosne i Hercegovine
«Službene novine Federacije BiH», broj 104/22 /30.12.2022./
166. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine
167. RJEŠENJE o postavljenju direktora Odgojno-popravnog doma u Orašju
168. RJEŠENJE o imenovanju komisije za izbor predsjednika i članova Nadzornog odbora u Federalnim ustanovama socijalne zaštite
169. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor predsjednika i članova upravnih odbora u Federalnim ustanovama socijalne zaštite