90. РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за провођење поступка избора кандидата за чланове Конкуренцијског вијећа Босне и Херцеговине из Федерације Босне и Херцеговине

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), а у вези са чланом 9. став (2) Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 12/03, 34/03 и 65/13), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 322. сједници, одржаној 07.07.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


I


Именује се Комисија за провођење поступка избора кандидата за два члана Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине из Федерације Босне и Херцеговине у саставу:

- Амра Вучијак, предсједник

- Мерима Масло, члан

- Мирјана Вучић, члан

- Јасмин Гачевић, члан

- Дијана Смаилагић, члан

Административно-техничке послове за потребе рада Комисије обављат ће Даница Врдољак из Генералног секретаријата Владе Федерације Босне и Херцеговине.

II


Задатак Комисије је да размотри све пријаве поднесене на јавни конкурс, провјери њихову формално-правну исправност, састави листу кандидата који испуњавају критерије за именовање и проведе интервју са тим кандидатима, те листу са припадајућом документацијом достави Влади Федерације Босне и Херцеговине, ради коначног именовања.

III


Предсједнику, члановима Комисије и техничком секретару припада накнада чија висина ће се утврдити посебним рјешењем у складу са Уредбом о начину оснивања и утврђивања висине накнаде за рад радних тијела основаних од стране Владе Федерације БиХ и руководилаца федералних органа државне службе ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 48/14, 77/14, 97/14 и 58/15).

IV


Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 1010/2022
07. јула 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.