34. РЈЕШЕЊЕ о измјени Рјешења о именовању Координационог тијела за праћење имплементације Правилника о управљању отпадом од електричних и електронских производа

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Уредбе о начину оснивања и утврђивању висине накнада за рад радних тијела основаних од стране Владе Федерације Босне и Херцеговине и руководилаца федералних органа државне службе ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 48/14, 77/14, 97/14 и 58/15) и Одлуке о оснивању Координационог тијела за праћење имплементације Правилника о управљању отпадом од електричних и електронских производа ("Службене новине Федерације БиХ", број 79/15), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 306. сједници, одржаној 03.03.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ ТИЈЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРАВИЛНИКА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ ОД ЕЛЕКТРИЧНИХ И ЕЛЕКТРОНСКИХ ПРОИЗВОДА


I


Мијења се тачка I став (2) Рјешења о именовању Координационог тијела за праћење имплементације Правилника о управљању отпадом од електричних и електронских производа, В. број 1554/2019 од 23.12.2019. године ("Службене новине Федерације БиХ", број 98/19) и то: умјесто: "Златко Главинић, члан - испред Федералне управе за инспекцијске послове", треба да стоји: "Един Тркља, члан - испред Федералне управе за инспекцијске послове".

II


Остале одредбе Рјешења о именовању Координационог тијела за праћење имплементације Правилника о управљању отпадом од електричних и електронских производа, В. број 1554/2019 од 23.12.2019. године ("Службене новине Федерације БиХ", број 98/19) остају непромијењене.

III


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 289/2022
03. марта 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.