57. РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу Надзорног одбора Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине

На основу члана 71. став (5) Закона о здравственој заштити ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 46/10 и 75/13) и члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), на приједлог Федералног министарства здравства, Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 312. сједници, одржаној 21.04.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О РАЗРЈЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ТРАНСФУЗИЈСКУ МЕДИЦИНУ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


I


Разрјешава се привремени Надзорни одбор Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине у слиједећем саставу:

1. Бакир Мехић, предсједник,

2. Мидхат Харачић, члан,

3. Алма Љуца, члан.

II


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 584/2022
21. априла 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.