1. РЈЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности предсједника и чланова Надзорног одбора Ј.П. "Филмски Центар Сарајево" д.о.о.

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), члана 12. став (2) Одлуке о оснивању Ј.П. "Филмски Центар Сарајево" д.о.о. ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 49/08, 69/08, 98/13 и 32/14), а у вези са чланом 10. Уредбе о вршењу овлаштења у привредним друштвима са учешћем државног капитала из надлежности Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 и 96/17), а на приједлог федералног министра културе и спорта, Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 297. сједници, одржаној 30.12.2021. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЈЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА Ј.П. "ФИЛМСКИ ЦЕНТАР САРАЈЕВО", Д.О.О.


I


За вршиоце дужности предсједника и чланова Надзорног одбора Ј.П. "Филмски Центар Сарајево", д.о.о., именују се:

1. Марко Микулић, предсједник,

2. Изудин Бајровић, члан,

3. Аднан Џиндо, члан.

II


Надзорни одбор Ј.П. "Филмски Центар Сарајево", д.о.о., именује се до окончања конкурсне процедуре, а најдуже на временски период до три мјесеца од дана ступања на снагу овог рјешења.

III


Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 1981/2021
30. децембра 2021. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.