16. РЈЕШЕЊЕ о именовању комисије за утврђивање приједлога кандидата за чланове Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине, ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), а у вези са чланом 9. став (2) Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 12/03, 34/03 и 65/13) и чланом 24. став (4) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 66/13, 94/15 и 54/19), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 299. сједници, одржаној 20.01.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ РЕГУЛАТОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


I.


Именује се Комисија за утврђивање приједлога кандидата за чланове Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине, у саставу:

1. Мр Едита Калајџић, предсједник

2. Марио Глибић, члан

3. Халко Балавац, члан

4. Др Стипо Буљан, члан

5. Јасмина Пашић, члан

За обављање стручних и административно - техничких послова за потребе Комисије из става (1) ове тачке одређује се Јасмина Сухоњић, секретар Комисије.

II


Задатак Комисије из тачке И овог рјешења је да одмах по затварању јавног конкурса размотри све пријаве поднесене на јавни конкурс, сачини листу са ужим избором кандидата који испуњавају критерије за именовање, по потреби прикупи додатне информације о кандидатима, обави интервју са кандидатима и након тога, путем Федералног министарства енергије, рударства и индустрије, предложи Влади Федерације Босне и Херцеговине ранг-листу са најбољим кандидатима на даље разматрање.

III


За учешће у раду Комисије из тачке И овог рјешења предсједнику, члановима и секретару припада право на накнаду чија ће се висина утврдити посебним рјешењем у складу са Уредбом о начину оснивања и утврђивању висине накнаде за рад радних тијела основаних од стране Владе Федерације Босне и Херцеговине и руководилаца федералних органа државне службе ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 48/14, 77/14, 97/14 и 58/15), а која ће се исплатити из средстава органа државне службе на чији је приједлог лице именовано.

IV


Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 55/2022
20. јануара 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.