45. РЈЕШЕЊЕ број 03-27-42-2/2022

Овај акт није унешен на српском језику.

Na osnovu člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - Općina Kiseljak putem Općinskog javnog pravobranilaštva, broj UP 19/22 od 23.03.2022. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, broj 05-27-173/22-3 od 16.02.2022. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 311. sjednici, održanoj 14.04 2022. godine donosi


RJEŠENJE
1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, broj: 05-27-173/22-3 od 16.02.2022. godine, i to na parceli:

- k.č. br. 577/2 zv. "Barenjci", u naravi oranica njiva 5. klase, površine 2505 m2, upisana u zk. ul. br. 58 k.o. Kuliješ, na kojoj su kao zemljišnoknjižni vlasnici i posjednici upisani Bajraktarević (Fehim) Bahrija sa dijelom 2/3 i Bajraktarević (Sakim) Amar sa dijelom 1/3.

2. Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-27-42-2/2022
14. aprila/travnja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.