42. РЈЕШЕЊЕ о формирању Комисије за размјену земљишно - књижне и катастарске документације између Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), а у вези са тачком II Закључка, Владе Федерације Босне и Херцеговине В. број од дана, Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 310. сједници, одржаној 07.04.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАЗМЈЕНУ ЗЕМЉИШНО - КЊИЖНЕ И КАТАСАРСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗМЕЂУ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


I


Формира се Комисија за размјену земљишно - књижне и катастарске документације између Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске, у саставу:

1. Сеад Хаџић, Федерална управа за геодетске и имовинско - правне послове, члан - предсједатељ;

2. Дамир Шапина, Федерално министарство правде, члан;

3. Мурис Ајановић, Федерална управа за геодетске и имовинско - правне послове, замјенски члан;

4. Мерсиха Удовчић, Федерално министарство правде, замјенски члан;

5. Предсједник стварно и мјесно надлежног суда, придружени члан;

6. Шеф надлежног катастарског уреда, придружени члан.

II


Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да сачини план размјене земљишно - књижне и катастарске документације између општина у Федерацији Босне и Херцеговине и Републици Српској; да о предметној проблематици упозна Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине и Републичку управу за геодетске и имовинско - правне послове Републике Српске; да у име Владе Федерације Босне и Херцеговине подстакне и координира преговоре и надзире размјену документације између стварно и мјесно надлежних општинских судова и катастарских уреда у Федерацији Босне и Херцеговине с Републичком управом за геодетске и имовинско - правне послове Републике Српске и о постигнутим резултатима обавијести Владу Федерације Босне и Херцеговине.

III


Предсједавајућем и члановима Комисије из точке I овог рјешења, исплаћиваће се накнада у складу са одредбама Уредбе о начину оснивања и утврђивању висине накнаде за рад радних тијела основаних од стране Владе Федерације Босне и Херцеговине и руководилаца федералних органа државне службе ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 48/14, 77/14, 97/14 и 58/15).

Накнаду за рад, предсједавајући и чланови Комисије оствариваће у органу у којем су запослени.

Висина накнаде, на приједлог предсједавајућег Комисије, утврђиваће се посебним рјешењем руководиоца органа у којем су чланови Комисије запослени.

IV


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 482/2022
07. априла 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.