75. РЈЕШЕЊЕ број 03-27-459/2022

Овај акт није унешен на српском језику.

Na temelju člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom dopunjenog Zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-1728-11/22 od 26.04.2022. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam Općine Vitez, broj UP I 06-27-2-984/20 od 26.01.2022. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 316. sjednici, održanoj 26.05.2022. godine, donosi


RJEŠENJE
1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam Općine Vitez, broj UP I 06-27-2-984/20 od 26.01.2022. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, i to na parcelama označenim kao:

- k.p. 138/9, voćnjak 3. klase, zv. "Lopata", u površini od 157 m2, upisana u p.l. 390 k.o. Mošunj na ime Grebenar (Ive) Zoran sa dijelom 1/1, po zemljišnoknjižnom stanju označena kao k.č. 229/8, voćnjak 3. klase zv. "Lopata", u površini od 157 m2, upisana u zk.ul. 17 k.o. Mošunj Mali kao suvlasništvo Grebenar rođ. (Anto) Pero iz M. Mošunja sa 1/10 dijela i drugih suvlasnika utvrđenih prvostepenim rješenjem iz tačke 1. dispozitiva, a stvarno vlasništvo i posjed Grebenar (Ive) Zoran,

- k.p. 161, šuma 4. klase, zv. "Plateš", u površini od 2304 m2, upisana u p.l. 390 k.o. Mošunj na ime Grebenar (Ive) Zoran sa dijelom 1/1, po zemljišnoknjižnom stanju označena kao k.č. 230/7, šuma 4. klase, u površini od 2304 m2, upisana u zk.ul. 33 k.o. Mošunj Mali u vlasništvu Grebenar (Ivo) Zoran sa dijelom 1/1,

- k.p. 162/4, oranica/njiva 4. klase, zv. "Plateš", u površini od 2813 m2, upisana u p.l. 390 k.o. Mošunj na ime Grebenar (Ive) Zoran sa dijelom 1/1, po zemljišnoknjižnom stanju označena kao k.č. 230/20, oranica/njiva 4. klase, u površini od 2813 m2, upisana u zk.ul. 33 k.o. Mošunj Mali u vlasništvu Grebenar (Ivo) Zoran sa dijelom 1/1,

- k.p. 160/1, livada 1. klase, zv. "Krč", u površini od 1772 m2, upisana u p.l. 390 k.o. Mošunj na ime Grebenar (Ive) Zoran sa dijelom 1/1, po zemljišnoknjižnom stanju označena kao k.č. 260/1, livada 1. klase, u površini od 1772 m2, upisana u zk.ul. 18 k.o. Mošunj Mali kao suvlasništvo Grebenar (Anto) Nike iz Mošunj Mali sa dijelom 1/4 i drugih suvlasnika utvrđenih prvostepenim rješenjem iz tačke 1. dispozitiva, a stvamo vlasništvo i posjed Grebenar (Ive) Zoran,

- k.p. 160/2, livada 1. klase, zv. "Krč", u površini od 1772 m2, upisana u p.l. 390 k.o. Mošunj na ime Grebenar (Ive) Zoran sa dijelom 1/1, po zemljišnoknjižnom stanju označena kao k.č. 260/20, livada u površini od 1772 m2, upisana u zk.ul. 18 k.o. Mošunj Mali kao suvlasništvo Grebenar (Anto) Niko iz Mošunj Mali sa dijelom 1/4 i drugih suvlasnika utvrđenih prvostepenim rješenjem iz tačke 1. dispozitiva, a stvarno vlasništvo i posjed Grebenar (Ive) Zoran,

- k.p. 160/3, livada 1. klase, zv. "Krč", u površini od 1771 m2, upisana u p.l. 390 k.o. Mošunj na ime Grebenar (Ive) Zoran sa dijelom 1/1, po zemljišnoknjižnom stanju označena kao k.č. 260/ 21, livada 1. klase, u površini od 1771 m2, upisana u zk.ul. 18 k.o. Mošunj Mali kao suvlasništvo Grebenar (Anto) Nike iz Mošunj Mali sa dijelom 1/4 i drugih suvlasnika utvrđenih prvostepenim rješenjem iz tačke 1. dispozitiva, a stvarno vlasništvo i posjed Grebenar (Ive) Zoran,

- k.p. 309, livada 1. klase, zv. "Luščić", u površini od 2170 m2, upisana u p.l. 390 k.o. Mošunj na ime Grebenar (Ive) Zoran sa dijelom 1/1, po zemljišnoknjižnom stanju označena kao k.č. 260/13, livada 1. klase, u površini od 2170 m2, upisana u zk.ul. 18 k.o. Mošunj Mali kao suvlasništvo Grebenar (Anto) Niko iz Mošunj Mali sa dijelom 1/4 i drugih suvlasnika utvrđenih prvostepenim rješenjem iz tačke 1. dispozitiva, a stvarno vlasništvo i posjed Grebenar (Ive) Zoran.

2. Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina, Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam Općine Vitez osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-27-459/2022
26. maja/svibnja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.