61. РЈЕШЕЊЕ о измјени рјешења о именовању Комисије за административна питања

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 313. сједници, одржаној 28.04.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА


I


У Рјешењу о именовању Комисије за административна питања ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 27/15, 88/15, 103/18, 25/21, 86/21 и 4/22), у тачки I, ставу (1), алинеје 1. и 2. мијењају се и гласе:

"1. Амир Зукић, федерални министар развоја, подузетништва и обрта, предсједник,

2. Един Рамић, федерални министар расељених особа и избјеглица, члан,".

II


Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 613/2022
28. априла 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.