102. РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу Управног одбора Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и члана 25. став (3) Закона о установама ("Службени лист Р БиХ", бр. 6/92, 8/93 и 13/94), који се у складу са чланом IX. 5. (1) Устава Федерације Босне и Херцеговине примјењује као федерални закон, Влада Федерације Босне и Херцеговине на 327. сједници, одржаној 04.08.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О РАЗРЈЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ


I


Разрјешавају се дужности предсједник и чланови Управног одбора Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом именовани Рјешењем о именовању Управног одбора Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом ("Службене новине Федерације БиХ", број: 56/19) и то:

1. Сенад Пешто, предсједник

2. Алмас Куловић, члан

3. Мирсад Муфтић, члан

4. Екрем Јуларџија, члан

5. Босиљко Човић, члан

6. Вјекослав Вучић, члан и

7. Јасмин Хоџић, члан.

II


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 1227/2022
04. августа 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.