14. РЈЕШЕЊЕ број 03-27-1224-1/2021

Овај акт није унешен на српском језику.

Na temelju članka 31. stavak (2) Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-1242-11/19 od 24.09.2021. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Grada Mostara putem Odjela za finansije i nekretnine, broj UPI-05/2-33-2190/19-10 od 21.05.2020. godine, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 298. sjednici, održanoj 12.01.2022. godine, donosi


RJEŠENJE

1. Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Grada Mostara putem Odjela za finansije i nekretnine prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj UPI-05/2-33-2190/19-10 od 21.05.2020. godine, i to na parceli:

k.č. br. 119/40, u naravi šuma, zv. "Kičin Hadžajlića", u površini od 30337 m2, upisana u zk. ul. br. 497, k.o. Malo polje, kojoj po novom premjeru odgovara k.č. br. 1606/4, upisana u p.l. 179, k.o. Malo polje, zemljišnoknjižno vlasništvo Opštenarodne imovine sa 1/1 dijela, a stvarno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

2. Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Grad Mostar putem Odjela za finansije i nekretnine osigurati će sve dokaze o stanju i vrijednosti tih nekretnina.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-27-1224-1/2021
12. siječnja/januara 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.