72. РЈЕШЕЊЕ о формирању Радне групе за обављање припремних радњи у циљу најма и набавке летјелица и формирању зрачних снага (јединице) за гашење пожара отвореног простора и обављање других за

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), а у вези са тачком 2. Закључка В. број: 530/2022 од 14.04.2022. године, Влада Федерације Босне и Херцеговине на 316. сједници, одржаној 26.05.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ФОРМИРАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИПРЕМНИХ РАДЊИ У ЦИЉУ НАЈМА И НАБАВКЕ ЛЕТЈЕЛИЦА И ФОРМИРАЊУ ЗРАЧНИХ СНАГА (ЈЕДИНИЦЕ) ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ОТВОРЕНОГ ПРОСТОРА И ОБАВЉАЊЕ ДРУГИХ ЗАДАТАКА ЗАШТИТЕ И СПАШАВАЊА


I


Формира се Радна група за обављање припремних радњи у циљу најма и набавке летјелица и формирању зрачних снага (јединице) за гашење пожара отвореног простора и обављање других задатака заштите и спашавања, у саставу:

1. Марин Распудић, предсједник,

2. Маида Мекић Скробановић, члан, координатор Радне групе

3. Алмир Хелебић, члан,

4. Дамир Морић, члан,

5. Мујо Мушић, члан,

6. Амадео Мандић, члан,

7. Мустафа Кадрибеговић, члан

8. Борислав Балабан, члан,

9. Елвир Џухо, члан,

10. Дамир Шапина, члан,

11. Јасмин Омердић, члан.

Стручне и административне послове за потребе Радне групе обављаће Федерална управа цивилне заштите.

II


Задаци Радне групе из тачке I овог рјешења су да Влади Федерације Босне и Херцеговине:

- у року од 7 дана од дана ступања на снагу овог рјешења, достави приједлог модела најма летјелица и посада за 2022. годину (реализација закључка бр. 3 из Елабората број: 05-40-5-79 сл/21).

- у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог рјешења, достави Приједлог акционог плана за реализацију преосталих тачака закључака из Елабората, са приједлозима аката потребних за његову имплементацију.

III


Предсједнику и члановима Радне групе припада накнада у складу са Уредбом о начину оснивања и утврђивања висине накнаде за рад радних тијела основаних од стране Владе Федерације Босне и Херцеговине и руководилаца федералних органа државне службе ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 48/14, 77/14, 97/14 и 58/15).

IV


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 754/2022
26. маја 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.