63. РЈЕШЕЊЕ број 03-27-412/2022

Овај акт није унешен на српском језику.

Na temelju člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom Zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-1526-3/22 od 30.03.2022. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica, broj 04/12-31-4313/16-670 od 28.03.2022. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 313. sjednici, održanoj 28.04.2022. godine, donosi


RJEŠENJE
1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica, broj 04/12-31-4313/16-670 od 28.03.2022. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, i to na parceli označenoj kao:

- k.č. n.p. br. 590/3 zv. "Vjetrenice", šuma III klase u površini od 2679 m2, upisana u p.l.br. 572 k.o. Vranduk na ime Bilčević (r. Šehić) Fuade sa 1/15 dijela i dr., a kojoj po starom premjeru odgovaraju parcele k.č. br. 798/3 zv. "Vjetrenice", šuma u površini od 620 m2, upisana u zk. ul. br. 817 k.o. Vranduk (nastala od k.č. s.p. br. 798/1) kao zemljišnoknjižno vlasništvo Šehić r. Kubat Vasvija sa dijelom 7/40 i dr., k.č. s.p. br. 732/28 zv. "Vjetrenice", šuma u površini od 859 m2, upisana u zk. ul. br. 829 k.o. Vranduk (nastala od k.č. s.p. br. 732/1) kao zemljišnoknjižno vlasništvo Šehić (Sulejmana) Faik sa 1/144 dijela i dr. i k.č. s.p. br. 732/29 zv. "Vjetrenice", šuma u površini od 1200 m2, upisana u zk. ul. br. 840 k.o. Vranduk (nastala od k.č. s.p. br. 732/2) kao zemljišnoknjižno vlasništvo Šehić (Sulejmana) Faik sa 1/49 dijela i dr., a stvarno vlasništvo Bilčević r. Šehić Fuada iz Zenice sa 1/15 dijela, Buljić r. Šehić Faika iz Zenice sa 1/21 dijela, Delić r. Šehić Fahira iz Zenice sa 1/15 dijela, Ibrahimagić r. Šehić Asima iz Zenice sa 1/15 dijela, Icer r. Šehić Sakiba nastanjena u Engleskoj sa 1/15 dijela, Kobilica r. Šehić Fatima iz Zenice sa 1/15 dijela, Nezić r. Šehić Sađida iz Zenice sa 1/15 dijela, Šehić r. Čolaković Hata iz Zenice sa 1/21 dijela, Šehić r. Delić Derviša iz Zenice sa 1/15 dijela, Šehić r. Isaković Merkunisa iz Zenice sa 1/15 dijela, Šehić r. Kubat Vasvija iz Zenice sa 1/15 dijela, Šehić (Sakiba) Hasan iz Zenice sa 1/15 dijela, Šehić (Sulejmana) Elvedin iz Zenice sa 1/21 dijela, Šehić (Sulejmena) Faik iz Zenice sa 1/21 dijela, Šehić (Sulejmena) Mehmed iz Zenica sa 1/21 dijela, Šehić (Sulejmena) Omer iz Zenica sa 1/21 dijela i Šehić (Sulejmena) Sabrija iz Zenice sa 1/21 dijela.

2. Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-27-412/2022
28. aprila/travnja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.