89. РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу два члана Управног одбора Босанско Херцеговачке жељезничке јавне корпорације

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и члана 5. тачке 5.1.2. Споразума између Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске о успостави жељезничке јавне корпорације као дијела транспортне корпорације ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 46/98 и 99/12), а на приједлог Федералног министарства промета и комуникација, Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 319. сједници, одржаној 16.06.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О РАЗРЈЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА БОСАНСКО ХЕРЦЕГОВАЧКЕ ЖЕЉЕЗНИЧКЕ ЈАВНЕ КОРПОРАЦИЈЕ


I


Чланови Управног одбора Босанско Херцеговачке жељезничке јавне корпорације представници Федерације Босне и Херцеговине разрјешују се дужности због истека мандата, а то су:

1. Суад Омерашевић

2. Дијана Томић

II


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 1001/2022
16. јуна 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.