22. РЈЕШЕЊЕ о именовању Радне групе за израду методологије припадности и расподјеле јавних прихода у Федерацији Босне и Херцеговине

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 301. сједници, одржаној 03.02.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ МЕТОДОЛОГИЈЕ ПРИПАДНОСТИ И РАСПОДЈЕЛЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


I


Именује се Радна група за израду методологије припадности и расподјеле јавних прихода у Федерацији Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Радна група), у саставу:

1. Џевад Аџем, члан Одбора за економску и финансијску политику Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине

2. Ирфан Ченгић, предсједник Комисије за локалну самоуправу Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине

3. Делфа Дејановић, предсједник Одбора за правду и општу управу Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине

4. Илија Накић, члан Одбора за правду, општу управу и локалну самоуправу Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине

5. Златан Зирић, помоћник министра за буџет у Министарству финансија Унско-санског кантона

6. Бланка Ђошковић, помоћник министра за трезор у Министарству финансија Посавског кантона

7. Мерима Хајдаревић, секретар Министарства у Министарству финансија Тузланског кантона

8. Адис Чехић, секретар Министарства у Министарству финансија Зеничко-добојског кантона

9. Елмир Пилав, главни буџетски инспектор у Министарству за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде

10. Емир Ђелиловић, помоћник министра за трезор у Министарству финансија Средњобосанског кантона

11. Вејсил Цокоја, помоћник министра за буџет и фискалну политику у Министарству финансија Херцеговачко-неретванског кантона

12. Ивица Гавран, шеф рачуноводства у трезору у Министарству финансија Западнохерцеговачког кантона

13. Муамер Халилбашић, проф. на Економском факултету Универзитета у Сарајеву

14. Јосип Јанковић, помоћник министра за рачуноводство у Министарству финансија Кантона 10.

15. Суад Хускић, начелник Општине Тешањ.

Стручне и административне послове за Радну групу обављаће Федерално министарство финансија.

II


Задатак Радне групе из тачке I овог рјешења је да изради методологију припадности и расподјеле јавних прихода у Федерацији Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација), у складу са уставним надлежностима свих нивоа власти у Федерацији, поштујући принципе транспарентности, правичности и равноправности, а која ће бити основ за израду новог прописа о припадности и расподјели јавних прихода у Федерацији.

III


Радна група ће израдити методологију припадности и расподјеле јавних прихода из тачке II овог рјешења засновану на смјерницама Одбора за економску и финансијску политику Представничког дома Парламента Федерације Босне и Одбора за економску и развојну политику, финансије и буџет Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине у правцу опредјељења прописа о припадности и расподјели јавних прихода у Федерацији Босне и Херцеговине као социјалног, економског или социоекономског карактера.

IV


Радна група је, задатак из тачке II овог рјешења, дужна реализовати у што краћем року, а најкасније у року од 180 дана од дана доношења овог рјешења.

V


Радна група ће по истеку рока из тачке IV овог рјешења доставити Влади Федерације Извјештај о раду Радне групе.

VI


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 99/2022
03. фебруара 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.