Hronološki registar odluka objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2016. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR ODLUKA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2016. GODINI

 

 

«Službene novine Federacije BiH», broj 2/16 /13.1.2015./

  1. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići
  2. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
  3. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na 1. sjednici Skupštine privrednog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar
  4. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  5. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine za kupovinu nekretnina privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša na sudskom ročištu (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine za kupovinu nekretnina gospodarskog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša na sudskom ročištu (hrvatski jezik)
  6. ODLUKA o dopuni Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo o odobrenju učešća Union banke d.d. Sarajevo u postupku prodaje putem javnog natječaja nekretnine u vlasništvu društva Hidrogradnja d.d. Sarajevo
  7. ODLUKA o podnošenju zahtjeva za sazivanje vanredne Skupštine dioničara privrednog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o podnošenju zahtjeva za sazivanje vanredne Skupštine dioničara gospodarskog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  8. ODLUKA o davanju saglasnosti v. d. direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine za donošenje odluka o početku i rasporedu radnog vremena
  9. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  10. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Igman" d.d. Konjic za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za Proizvodno - tehnički sektor (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic za imenovanje vršitelja dužnosti izvršnog ravnatelja za Proizvodno - tehnički sektor (hrvatski jezik)
  11. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Igman" d.d. Konjic za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za sektor osiguranja kvaliteta (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic za imenovanje vršitelja dužnosti izvršnog ravnatelja za Sektor osiguranja kvaliteta (hrvatski jezik)
  12. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Igman" d.d. Konjic za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za marketing, finansije, pravne i opšte poslove (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic za imenovanje vršitelja dužnosti izvršnog ravnatelja za marketing, financije, pravne i opće poslove (hrvatski jezik)
  13. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Igman" d.d. Konjic za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja društva (hrvatski jezik)
  14. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva "Tehničko-Remontni zavod Hadžići" d.d. Hadžići (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "Tehničko-remontni zavod Hadžići" d.d. Hadžići (hrvatski jezik)
  15. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva "Pretis" d.d. Vogošća (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "Pretis" d.d. Vogošća (hrvatski jezik)
  16. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva "BNT-TMiH" d.d. Novi Travnik (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "BNT-TMiH" d.d. Novi Travnik (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 3/16 /15.1.2016./
  17. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti Uprave "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti Uprave "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  18. ODLUKA o usvajanju Strategije za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
  19. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  20. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  21. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu EM-ONIKS d.o.o. Lukavac, u iznosu od 300.000,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu gospodarskom društvu EM-ONIKS d.o.o. Lukavac, u iznosu od 300.000,00 KM (hrvatski jezik)
  22. ODLUKA o utvrđivanju udjela finansijskih sredstava potrebnih za korištenje specijalne kase (bosanski jezik)
    ODLUKA o utvrđivanju udjela financijskih sredstava potrebnih za korištenje specijalne kase (hrvatski jezik)
  23. ODLUKA o dopuni Odluke o visini posebnih vodnih naknada (bosanski jezik)
    ODLUKA o dopuni Odluke o visini posebnih vodnih naknada (hrvatski jezik)
  24. ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za izbor i imenovanja članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnost Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
  25. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu CONITA d.o.o. Tešanj u iznosu od 300.000,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu gospodarskom društvu CONITA d.o.o. Tešanj u iznosu od 300.000,00 KM (hrvatski jezik)
  26. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu Lafat Komerc d.o.o. Kalesija u iznosu od 600.000,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu gospodarskom društvu Lafat Komerc d.o.o. Kalesija u iznosu od 600.000,00 KM (hrvatski jezik)
  27. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu FEAL d.o.o. Široki Brijeg, u iznosu od 600.000,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu gospodarskom društvu FEAL d.o.o. Široki Brijeg, u iznosu od 600.000,00 KM (hrvatski jezik)
  28. ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o davanju prethodne saglasnosti za alokaciju budžetskih sredstava na račun Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata-Trajni revolving fond (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o davanju prethodne suglasnosti za alokaciju proračunskih sredstava na račun Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno financiranje projekata-Trajni revolving fond (hrvatski jezik)
  29. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu (hrvatski jezik)
  30. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti članova Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti članova Uprave Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  31. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti članova Uprave Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 4/16 /20.1.2016./
  32. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti privrednom društvu "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za razrješenje članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala radi isteka mandata (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti gospodarskom društvu "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za razrješenje članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala radi isteka mandata (hrvatski jezik)
  33. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanjevršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
  34. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti izvršnog direktora za kapitalne investicije - člana uprave JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo, prije isteka perioda na koji je imenovan (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti izvršnog ravnatelja za kapitalne investicije - člana uprave JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo, prije isteka razdoblja na koje je imenovan (hrvatski jezik)
  35. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo za donošenje odluke o razrješenju vršioca dužnosti izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu - člana uprave JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo, prije isteka perioda na koji je imenovan (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo za donošenje odluke o razrješenju vršitelja dužnosti izvršnog ravnatelja za snabdjevanje i trgovinu - člana uprave JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo, prije isteka razdoblja na koje je imenovan (hrvatski jezik)
  36. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora za kapitalne investicije - člana Uprave JP "ElektroprivredaBiH" d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti izvršnog ravnatelja za kapitalne investicije - člana Uprave JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
  37. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu - člana Uprave JP "Elektroprivreda  BiH" d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti izvršnog ravnatelja za snabdijevanje i trgovinu - člana Uprave JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
  38. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Igman" d.d. Konjic za razrješenje dužnosti članova uprave privrednog društva "Igman" d.d. Konjic (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic za razrješenje dužnosti članova uprave gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic (hrvatski jezik)
  39. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu neto plaću vršioca dužnosti direktora privrednog društva "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na mjesečnu neto plaću viršitelja dužnosti ravnatelja gospodarskog društva "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  40. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu naknadu predsjednika i članova Nadzornog odbora privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na mjesečnu naknadu predsjednika i članova Nadzornog odbora gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
  41. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu naknadu predsjednika i članova Nadzornog odbora privrednog društva "Igman" d.d. Konjic (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na mjesečnu naknadu predsjednika i članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic (hrvatski jezik)
  42. ODLUKA o zakupu poslovnog prostora za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru, za period januar - decembar 2016. godine (bosanski jezik)
    ODLUKA o zakupu poslovnog prostora za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru, za razdoblje siječanj - prosinac 2016. godine (hrvatski jezik)
  43. ODLUKA o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (hrvatski jezik)
  44. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina i prateće dokumentacije Privrednom društvu za skladištenje tečnih goriva Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo
  45. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu naknadu vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na mjesečnu naknadu vršitelja dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  46. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu neto plaću vršioca dužnosti članova Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik uglja "Gračanica" d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na mjesečnu neto plaću vršitelja dužnosti članova Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik uglja "Gračanica" d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 5/16 /22.1.2016./
  47. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine sa planom privatizacije za 2016. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine sa planom privatizacije za 2016. godinu (hrvatski jezik)
  48. ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Financijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 6/16 /27.1.2016./
  49. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Operator-Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  50. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BH Gas d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva BH Gas d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  1. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  2. ODLUKA o sazivanju 1. vanredne Skupštine dioničara Dioničkog društva "Ceste" Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o sazivanju 1. izvanredne Skupštine dioničara Dioničkog društva "Ceste" Mostar (hrvatski jezik)
  3. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva "Ceste" d.d. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva "Ceste" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
  4. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
  5. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti članova uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
  6. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
  7. ODLUKA o davanju saglasnosti na izmjenu Ugovora o sindiciranom dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom broj 19000555-DK-1/10 od 01.11.2010. godine (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na izmjenu Ugovora o sindiciranom dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom broj 19000555-DK-1/10 od 01.11.2010. godine (hrvatski jezik)
  8. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o naknadama za usluge Finansijsko-informatičke agencije (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o naknadama za usluge Financijsko-informatičke agencije (hrvatski jezik)
  9. ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 7/16 /29.1.2016./
  10. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu ŠIRBEGOVIĆ INŽINJERING d.o.o. Gračanica u iznosu od 600.000,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu gospodarskom društvu ŠIRBEGOVIĆ INŽINJERING d.o.o. Gračanica u iznosu od 600.000,00 KM (hrvatski jezik)
  11. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu LOVIĆ&CO d.o.o. Lukavac, u iznosu od 600.000,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu gospodarskom društvu LOVIĆ&CO d.o.o. Lukavac, u iznosu od 600.000,00 KM (hrvatski jezik)
  12. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu FRAM ZIRAL d.o.o. Mostar u iznosu od 268.000,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu gospodarskom društvu FRAM ZIRAL d.o.o. Mostar u iznosu od 268.000,00 KM (hrvatski jezik)
  13. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu ZVRKO d.o.o. Travnik u iznosu od 200.000,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu gospodarskom društvu ZVRKO d.o.o. Travnik iznosu od 200.000,00 KM (hrvatski jezik)
  14. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu UNIS GINEX d.d. Goražde u iznosu od 300.000,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu gospodarskom društvu UNIS GINEX d.d. Goražde u iznosu od 300.000,00 KM (hrvatski jezik)
  15. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu HANO d.o.o. Sarajevo u iznosu od 600.000,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu gospodarskom društvu HANO d.o.o. Sarajevo u iznosu od 600.000,00 KM (hrvatski jezik)
  16. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu DELIBAŠIĆ-POLIURETANI d.o.o. Kakanj, u iznosu od 514.247,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu gospodarskom društvu DELIBAŠIĆ- POLIURETANI d.o.o. Kakanj, u iznosu od 514.247,00 KM (hrvatski jezik)
  17. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa (hrvatski jezik)
  18. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti generalnog direktora "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Operator- Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti generalnog ravnatelja "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  19. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti izvršnog direktora za tehniku i procese pravnog prethodnika, privrednom društvu "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti izvršnog ravnatelja za tehniku i procese pravnog prethodnika, gospodarskom društvu "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  20. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti uprave "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti uprave "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  21. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  22. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  23. ODLUKA o odobravanju prodaje jednog putničkog motornog vozila Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju prodaje jednog putničkog motornog vozila Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  24. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
  25. ODLUKA o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uslovima, čiji su iznosi u isplati u 2016. godini manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju (bosanski jezik)
    ODLUKA o sufinanciranju najnižih mirovina ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji su iznosi u isplati u 2016. godini manji od iznosa minimalne mirovine po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju (hrvatski jezik)
  26. ODLUKA o davanju saglasnosti Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za potpisivanje Ugovora o podršci zajmu za projekat "Izgradnje regionalnog vodovoda Plava voda" (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za potpisivanje Ugovora o podršci zajmu za projekat "Izgradnje regionalnog vodovoda Plava voda" (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 8/16 /3.2.2016./
  27. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti člana Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti člana Uprave Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  28. ODLUKA o izmjeni Odluke o kriterijima za imenovanje direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjeni Odluke o kriterijima za imenovanje ravnatelja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
  29. ODLUKA o izmjeni Odluke o kriterijima za imenovanje članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjeni Odluke o kriterijima za imenovanje članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
  30. ODLUKA o izmjeni Odluke o kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjeni Odluke o kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
  31. ODLUKA o kriterijima za imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (bosanski jezik)
    ODLUKA o kriterijima za imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (hrvatski jezik)
  32. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora privrednog društva Remontni zavod d.d. Travnik (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Remontni zavod d.d. Travnik (hrvatski jezik)
  33. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva Remontni zavod d.d. Travnik (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Remontni zavod d.d. Travnik (hrvatski jezik)
  34. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko (hrvatski jezik)
  35. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko (hrvatski jezik)
  36. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "Binas" d.d. Bugojno (hrvatski jezik)
  37. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "Binas" d.d. Bugojno (hrvatski jezik)
  38. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s Planom raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – finansiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja", utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s Planom raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – financiranje prvog upošljavanja i  samoupošljavanja", utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
  39. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora privrednog društva "Unis Tools" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "Unis Tools" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  40. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva "Unis Tools" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "Unis Tools" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  41. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora privrednog društva PS Vitezit d.o.o. Vitez (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva PS Vitezit d.o.o. Vitez (hrvatski jezik)
  42. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva PS Vitezit d.o.o. Vitez (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva PS Vitezit d.o.o. Vitez (hrvatski jezik)
  43. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora privrednog društva Željezara "Zenica" d.o.o. Zenica (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Željezara "Zenica" d.o.o. Zenica (hrvatski jezik)
  44. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva Željezara "Zenica" d.o.o. Zenica (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Željezara "Zenica" d.o.o. Zenica (hrvatski jezik)
  45. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  46. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  47. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o pružanju usluga za investicijsko i tekuće održavanje poslovnih prostorija izdatih Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine u istočnom krilu zgrade hotel "Ero" u Mostaru čiji je vlasnik Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o pružanju usluga za investicijsko i tekuće održavanje poslovnih prostorija izdatih Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine u istočnom krilu zgrade hotel "Ero" u Mostaru čiji je vlasnik Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  48. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje člana Nadzornog odbora privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje člana Nadzornog odbora gospodarskog društva Energopetrol d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  49. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje člana Nadzornog odbora privrednog društva ArcelorMittal d.o.o. Zenica (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje člana Nadzornog odbora gospodarskog društva ArcelorMittal d.o.o. Zenica (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 9/16 /5.2.2016./
  50. ODLUKA o davanju na korištenje motornog vozila prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane - Federalnog ministarstva obrane Centru za krš i speleologiju (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju na korištenje motornog vozila prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane-Federalnog ministarstva obrane Centru za krš i speleologiju (hrvatski jezik)
  1. ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane - Federalnog ministarstva obrane (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane - Federalnog ministarstva obrane (hrvatski jezik)
  2. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer neprofitnim organizacijama udruženja - udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno oslobodilačkog-domovinskog rata" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer neprofitnim organizacijama udruženja - udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno oslobodilačkog-domovinskog rata" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
  3. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima za pomoć u liječenju boraca-branitelja", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja iinvalida domovinskog rata (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima-za pomoć u liječenju boraca branitelja", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno- oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
  4. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama-Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama- Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
  5. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan rada Federalnog zavoda za geologiju za 2016. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan rada Federalnog zavoda za geologiju za 2016. godinu (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 10/16 /10.2.2016./
  6. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan rada Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan rada Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (hrvatski jezik)
  7. ODLUKA o usvajanju Plana rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Plana rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (hrvatski jezik)
  8. ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
    ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
  9. ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
    ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
  10. ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
    ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
  11. ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (bosanski jezik)
    ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (hrvatski jezik)
  12. ODLUKA o davanju ovlaštenja za potpisivanje izajve za učešće Federalnog zavoda za geologiju u projektu LCE-26-2016 ERANET- primijenjene geonauke (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti za potpisivanje izajve za učešće Federalnog zavoda za geologiju u projektu LCE-26-2016 ERANET- primijenjene geonauke (hrvatski jezik)
  13. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita privrednom društvu PS Vitezit d.o.o. Vitez kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita gospodarskom društvu PS Vitezit d.o.o. Vitez kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  14. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan rada Federalne uprave civilne zaštite za 2016. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan rada Federalne uprave civilne zaštite za 2016. godinu (hrvatski jezik)
  15. ODLUKA o prijenosu okončanih projekata tijekom 2015. godine na implementatore iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju BiH (bosanski jezik)
    ODLUKA o prijenosu okončanih projekata tijekom 2015. godine na implementatore iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju BiH (hrvatski jezik)
  16. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora privrednog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  17. ODLUKA o davanju saglasnosti na Prijedlog odluke o poništenju Odluke o privremenom imenovanju tri člana Nadzornog odbora privrednog društva "FEROELEKTRO" d.d. Sarajevo, usvojene na Skupštini od 19.09.2015. godine (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o poništenju Odluke o privremenom imenovanju tri člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "FEROELEKTRO" d.d. Sarajevo, usvojene na Skupštini od 19.09.2015. godine (hrvatski jezik)
  18. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog kandidata za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog kandidata za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  19. ODLUKA o davanju saglasnosti na Prijedlog odluke o davanju odobrenja za zaključivanje ugovora vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo sa dioničkim društvom (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o davanju odobrenja za zaključivanje ugovora vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo sa Dioničkim društvom (hrvatski jezik)
  20. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Ceste d.d. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora Ceste d.d. Mostar (hrvatski jezik)
  21. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Ceste d.d. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora Ceste d.d. Mostar (hrvatski jezik)
  22. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za imenovanje članova Uprave Društva (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za imenovanje članova Uprave Društva (hrvatski jezik)
  23. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  24. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje člana Nadzornog odbora JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za privremeno imenovanje člana Nadzornog odbora JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 11/16 /12.2.2016./
  25. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BNT - TMiH" d.d. Novi Travnik (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "BNT - TMiH" d.d. Novi Travnik (hrvatski jezik)
  26. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Unis Ginex d.d. Goražde (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Unis Ginex d.d. Goražde (hrvatski jezik)
  27. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  28. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)

«Službene novine Federacije BiH», broj 12/16 /17.2.2016./

  1. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Transfer za raseljena lica i povratnike" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Transfer za raseljene osobe i povratnike" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
  2. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Tekući transferi za programe povratka u RS" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Tekući transferi za programe povratka u RS" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
  3. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
  4. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za zajedničke međuentitetske i općinske projekte i projekte sa nevladinim organizacijama" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za zajedničke međuentitetske i općinske projekte i projekte sa nevladinim organizacijama" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
  5. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele utvrđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu pravde na poziciji "Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za političke stranke i koalicije" (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele utvrđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu pravde na poziciji "Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za političke stranke i koalicije" (hrvatski jezik)
  6. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar o dodjeli donacija u 2013. godini (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar o dodjeli donacija u 2013. godini (hrvatski jezik)
  7. ODLUKA o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2016. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o utvrđivanju potrebitog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiUK za 2016. godinu (hrvatski jezik)
  8. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za sufinansiranje Projekta Zaštita kvaliteta voda za II, III i IV kvartal 2015. godine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za sufinanciranje Projekta Zaštita kvaliteta voda za II, III i IV kvartal 2015. godine (hrvatski jezik)
  9. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  10. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  11. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje granta br.TF0A0656 Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Projekt za jačanje finansijskog upravljanja i kontrole) (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje granta br.TF0A0656 Međunarodne banke za obnovu i razvoj (projekt za jačanje financijskog upravljanja i kontrole) (hrvatski jezik)
  12. ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  13. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
  14. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekući transferi neprofitnim organizacijama "Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekući transferi neprofitnim organizacijama "Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
  15. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanskijezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatskijezik)
  16. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transfer pojedincima - Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava "Tekući transfer pojedincima - Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
  17. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za obilježavanje značajnih datuma", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016.godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za obilježavanje značajnih datuma", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
  18. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - za pomoć u liječenju boraca - branitelja" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - za pomoć u liječenju boraca - branitelja" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
  19. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer neprofitnim organizacijama - udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno oslobodilačkog-domovinskog rata" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer neprofitnim organizacijama - udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno oslobodilačkog-domovinskog rata" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
  20. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinanciranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
  21. ODLUKA o prenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina, planiranih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - Energoinvest d.d. Sarajevo za plaćanje takse Gasprom export-u Moskva" (bosanski jezik)
    ODLUKA o prenosu sredstava prikupljenih temeljem takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog plina u razdoblju 1992.-1995. godina, planiranih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima - Energoinvest d.d. Sarajevo za plaćanje takse Gasprom export-u Moskva" (hrvatski jezik)
  22. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje generalnog direktora - člana Uprave društva (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje generalnog ravnatelja - člana Uprave društva (hrvatski jezik)
  1. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  2. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javnozdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 13/16 /19.2.2016./
  3. ODLUKA o modelu realizacije Projekta izgradnje dionice autoceste Konjic - Mostar sjever na trasi koridora Vc (bosanski jezik)
    ODLUKA o modelu realizacije Projekta izgradnje dionice autoceste Konjic - Mostar sjever na trasi koridora Vc (hrvatski jezik)
  4. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan poslovanja Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu (hrvatski jezik)
  5. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu PLASTEX d.o.o. Gračanica u iznosu od 600.000,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu gospodarskom društvu PLASTEX d.o.o. Gračanica u iznosu od 600.000,00 KM (hrvatski jezik)
  6. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu MIRNA d.o.o. Gračanica u iznosu od 600.000,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu gospodarskom društvu MIRNA d.o.o. Gračanica u iznosu od 600.000,00 KM (hrvatski jezik)
  7. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu PLASTOFLEX d.o.o. Gračanica, u iznosu od 300.000,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu gospodarskom društvu PLASTOFLEX d.o.o. Gračanica, u iznosu od 300.000,00 KM (hrvatski jezik)
  8. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu TRING d.o.o. Gračanica u iznosu od 500.000,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu gospodarskom društvu TRING d.o.o. Gračanica u iznosu od 500.000,00 KM (hrvatski jezik)
  9. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu KRIVAJA METALI d.o.o. Zavidovići u iznosu od 350.000,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu gospodarskom društvu KRIVAJA METALI d.o.o. Zavidovići u iznosu od 350.000,00 KM (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 14/16 /24.2.2016./
  10. ODLUKE o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Tijela za pregovore sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju Tijela za pregovore sa Neovisnim strukovnim sindikatom djelatnika uposlenih u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  11. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za "Projekat IPA 2012/2013" otvorenog kao Podračun u okviru JRT Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom tužilaštvu
    Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za "Projekt IPA 2012/2013" otvorenog kao Podračun u okviru JRT Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Federalnom tužiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  12. ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Financijski plan Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (hrvatski jezik)
  13. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti članova Uprave Javnog poduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
  14. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave Javnog poduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
  15. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva BH Telecom d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  16. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva Union banka d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  17. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  18. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  19. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Željezara "Zenica" d.o.o. Zenica (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva Željezara "Zenica" d.o.o. Zenica (hrvatski jezik)
  20. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala radi gubitka povjerenja dioničara (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo radi gubitka povjerenja dioničara (hrvatski jezik)
  21. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
  22. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu "Fabrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u Gospodarskom društvu "Fabrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo" (hrvatski jezik)
  23. ODLUKA o pokretanju procedure raspisivanja Javnog oglasa za izbor i imenovanje dva člana Nadzornog odbora u privrednom društvu "Fabrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o pokretanju procedure raspisivanja Javnog oglasa za izbor i imenovanje dva člana Nadzornog odbora u gospodarskom društvu "Fabrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  24. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik za razrješenje direktora društva (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik za razrješenje ravnatelja društva (hrvatski jezik)
  25. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja društva (hrvatski jezik)
  26. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu ALMA RAS d.o.o. Olovo u iznosu od 600.000,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu gospodarskom društvu ALMA RAS d.o.o. Olovo u iznosu od 600.000,00 KM (hrvatski jezik)
  27. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu LOGOTIP d.o.o. Široki Brijeg u iznosu od 597.163,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu gospodarskom društvu LOGOTIP d.o.o. Široki Brijeg u iznosu od 597.163,00 KM (hrvatski jezik)
  28. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu ĆIĆAK d.o.o. Međugorje - Čitluk u iznosu od 250.000,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu ĆIĆAK d.o.o. Međugorje - Čitluk u iznosu od 250.000,00 KM (hrvatski jezik)
  29. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Neovisnog operatera sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  30. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Neovisnog operatera sustava u Bosni i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  31. ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
    ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Federalnog zavoda za zapošljavanje (hrvatski jezik)
  32. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (hrvatski jezik)
  33. ODLUKA o davanju saglasnosti na finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na financijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (hrvatski jezik)
  34. ODLUKA o davanju na korištenje prostora u objektu Doma policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova Udruženju veterana odreda policije "Bosna" Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju na korištenje prostora u objektu Doma policije Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Udruženju veterana odreda policije "Bosna" Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  35. ODLUKA o prenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata, planiranih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima – Poseban namjenski transakciji račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata" (bosanski jezik)
    ODLUKA o prenosu sredstava prikupljenih na temelju takse za uspostavu rezervi naftnih derivata, planiranih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima – Poseban namjenski transakciji račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata" (hrvatski jezik)
  36. ODLUKA o usvajanju Strategije obuke za zaposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2020) (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Strategije obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2020) (hrvatski jezik)
  37. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Strateška pomoć implementaciji ključnih EU znanja državnih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine" otvorenog kao Podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Strateška potpora implementaciji ključnih EU znanja državnih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine" otvorenog kao Podračun u okviru JRR Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  38. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom hidrometeorološkom zavodu (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Federalnom hidrometeorološkom zavodu (hrvatski jezik)
  39. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu pravde (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava "Tekući transferi nerpofitnim organizacijama – Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu pravde (hrvatski jezik)
  40. ODLUKA o pokretanju postupka povećanja državnog kapitala po osnovu sredstava koje je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uložila u finansijsku konsolidaciju privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (bosanski jezik)
    ODLUKA o pokretanju postupka povećanja državnog kapitala na temelju sredstava koje je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uložila u financijsku konsolidaciju gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (hrvatski jezik)
  41. ODLUKA o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa (bosanski jezik)  
    ODLUKA o davanju suglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog plina (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 15/16 /26.2.2016./
  42. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o preuzimanju državnih službenika između Federalne uprave za inspekcijske poslove i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (bosanski jezik)
    ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o preuzimanju državnih službenika između Federalne uprave za inspekcijske poslove i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
  43. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Neovisnog operatera sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  44. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Neovisnog operatera sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  45. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor dva člana Odbora državne službe za žalbe (bosanski jezik)
    ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor dva člana Odbora državne službe za žalbe (hrvatski jezik)
  46. ODLUKA o prijenosu prava raspolaganja/vlasništva na nekretninama u kasarni "Sjeverni logor" u Mostaru (bosanski jezik)
    ODLUKA o prijenosu prava raspolaganja/vlasništva na nekretninama u vojarni "Sjeverni logor" u Mostaru (hrvatski jezik)
  47. ODLUKA o dopuni Odluke o utvrđivanju kriterija za stručnu ocjenu projekata mehanizama čistog razvoja (CDM) Kjoto protokola Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promjeni klime - UNFCCC (bosanski jezik)
    ODLUKA o dopuni Odluke o utvrđivanju kriterija za stručnu ocjenu projekata mehanizama čistog razvoja (CDM) Kjoto protokola Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promjeni klime – UNFCCC (hrvatski jezik)
  48. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnom zavodu za agropedologiju za angažovanje agencije za zaštitu ljudi i imovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti Federalnom zavodu za agropedologiju za angažiranje agencije za zaštitu ljudi i imovine (hrvatski jezik)
  49. ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
  50. ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za 2016. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Financijski plan Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za 2016. godinu (hrvatski jezik)
  1. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  2. ODLUKA o raspisivanju Javnog poziva za izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o raspisivanju Javnog poziva za izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  3. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Pretis d.d. Vogošća (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva Pretis d.d. Vogošća (hrvatski jezik)
  4. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva "BINAS" d.d. Bugojno (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva "BINAS" d.d. Bugojno (hrvatski jezik)
  5. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Hvatske telekomunikacije d.d. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (hrvatski jezik)
  6. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva PS Vitezit d.o.o. Vitez (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva PS Vitezit d.o.o. Vitez (hrvatski jezik)
  7. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine radi potpisivanja Sporazuma članova društva JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine radi potpisivanja Sporazuma članova društva JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
  8. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave -izvršnih direktora JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti članova Uprave -izvršnih ravnatelja JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
  9. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave - izvršnih direktora JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave - izvršnih ravnatelja JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 16/16 /2.3.2016./
  10. ODLUKA o utvrđivanju Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o utvrđivanju Plana provedbe statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (hrvatski jezik)
  11. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Energoinvest" d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju direktora društva (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Energoinvest" d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju ravnatelja društva (hrvatski jezik)
  12. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Energoinvest" d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju direktora društva (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Energoinvest" d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja društva (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 17/16 /4.3.2016./
  13. ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje prijedloga kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda (bosanski jezik)
    ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje prijedloga kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda (hrvatski jezik)
  14. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda (bosanski jezik)
    ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za utvrđivanje prijedloga kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda (hrvatski jezik)
  15. ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje prijedloga kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda (bosanski jezik)
    ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje prijedloga kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda (hrvatski jezik)
  16. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda (bosanski jezik)
    ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za utvrđivanje prijedloga kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda (hrvatski jezik)
  17. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2016. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan poslovanja Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2016. godinu (hrvatski jezik)
  18. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  19. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  20. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  21. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  22. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  23. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
    (hrvatski jezik)
  24. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
    (bosanski jezik)

    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
    (hrvatski jezik)
  25. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosansko hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Osnova plana poslovanja Bosansko hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo za 2016. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosansko hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Osnova plana poslovanja Bosansko hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo za 2016. godinu (hrvatski jezik)
  26. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transfer neprofitnim organizacijama – za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transfer neprofitnim organizacijama – za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
  27. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim preduzećima-Transfer željeznicama FBiH" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim poduzećima -Transfer željeznicama FBiH" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 18/16 /9.3.2016./
  28. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti članova Uprave JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
  29. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave Društva JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave društva JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
  30. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave društva - direktora i izvršnih direktora (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti članova Uprave društva - direktora i izvršnih direktora (hrvatski jezik)
  31. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave Društva - direktora i izvršnih direktora (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave Društva - direktora i izvršnih direktora (hrvatski jezik)
  32. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije d.o.o. Mostar za razrješenje vršioca dužnosti direktora u JP Autoceste Federacije d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije d.o.o. Mostar za razrješenje vršitelja dužnosti direktora u JP Autoceste Federacije d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
  33. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije d.o.o. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti direktora u JP Autoceste Federacije d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije d.o.o. Mostar za imenovanje vršitelja dužnosti direktora u JP Autoceste Federacije d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
  34. ODLUKA o produženju primjene kolektivnih ugovora (bosanski jezik)
    ODLUKA o produženju primjene kolektivnih ugovora (hrvatski jezik)
  35. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
    ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje zamjenika ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  36. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
  37. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o nastavku primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 97/13) (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o nastavku primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 97/13) (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 19/16 /11.3.2016./
  38. ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP Aerodrom Mostar" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP Aerodrom Mostar" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
  39. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine dioničko društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine dioničko društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine dioničko društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine dioničko društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar (hrvatski jezik)
  40. ODLUKA o usvajanju Završnog izvještaja o postignutim rezultatima provedbe Strateškog plana za uvođenje gender odgovornog budžetiranja u Budžet Federacije Bosne i Hercegovine 2013 - 2015. Sa preporukama (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Završnoga izvješća o postignutim rezultatima provedbe Strateškog plana za uvođenje rodno odgovornog proračuna u Proračun Federacije Bosne i Hercegovine 2013 - 2015. sa preporukama (hrvatski jezik)
  41. ODLUKA o davanju saglasnosti na Komunikacijski akcioni plan za 2016. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Komunikacijski akcioni plan za 2016. godinu (hrvatski jezik)
  42. ODLUKA o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva PS "VITEZIT" d.o.o. Vitez (bosanski jezik)
    ODLUKA o financijskom konsolidiranju gospodarskog društva PS "VITEZIT" d.o.o. Vitez (hrvatski jezik)
  43. ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP Aerodrom Tuzla" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP Aerodrom Tuzla" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
  44. ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Tuzla" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Tuzla" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
  45. ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Mostar" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Mostar" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
  46. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
  47. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
  48. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
  49. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  50. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje člana Nadzornog odbora JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za privremeno imenovanje člana Nadzornog odbora JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  1. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Rudnika mrkog uglja "Banovići" d.d. Banovići (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva Rudnika mrkog uglja "Banovići" d.d. Banovići (hrvatski jezik)
  2. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 20/16 /16.3.2016./
  3. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti članova Uprave Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  4. ODLUKA o davanju saglasnosti na potpisivanje Sporazuma o saradnji u postupku medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na potpisivanje Sporazuma o suradnji u postupku medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
  5. ODLUKA o načinu, odnosno metodu, privatizacije državnog kapitala u privrednom društvu "Bosnalijek" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o načinu, odnosno metodu, privatizacije državnog kapitala u gospodarskom društvu "Bosnalijek" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  6. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški (hrvatski jezik)
  7. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški (hrvatski jezik)
  8. ODLUKA o otvaranju računa za obavljanje platnih transakcija privrednog društva PS "VITEZIT" d.o.o. Vitez (bosanski jezik)
    ODLUKA o otvaranju računa za obavljanje platnih transakcija gospodarskog društva PS "VITEZIT" d.o.o. Vitez (hrvatski jezik)
  9. ODLUKA o smjernicama za djelovanje članova imenovanih u potkomisije i posebnu grupu za reformu javne uprave (bosanski jezik)
    ODLUKA o smjernicama za djelovanje članova imenovanih u potpovjerenstva i posebnu skupinu za reformu javne uprave (hrvatski jezik)
  10. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 21/16 /18.3.2016./
  11. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Potrošnja energije u domaćinstvima BiH" otvorenog kao Podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Potrošnja energije u kućanstvima BiH" otvorenog kao Podračun u okviru JRR Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
  12. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Prihodi i uslovi života (SILC)" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Prihodi i uvjeti života (SILC)" otvorenog kao podračun u okviru JRR Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
  13. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu EĆO Company d.o.o. Sarajevo u iznosu od 400.000,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu gospodarskom društvu EĆO Company d.o.o. Sarajevo u iznosu od 400.000,00 KM (hrvatski jezik)
  14. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu SALKANOVIĆ-TIŠLERAJ d.o.o. Odžak u iznosu od 600.000,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu gospodarskom društvu SALKANOVIĆ-TIŠLERAJ d.o.o. Odžak u iznosu od 600.000,00 KM (hrvatski jezik)
  15. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu (hrvatski jezik)
  16. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu naknadu vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na mjesečnu naknadu vršitelja dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla (hrvatski jezik)
  17. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu neto plaću vršioca dužnosti članova Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na mjesečnu neto plaću vršitelja dužnosti članova Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla (hrvatski jezik)
  18. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu naknadu vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na mjesečnu naknadu vršitelja dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj (hrvatski jezik)
  19. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu naknadu vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Zenica" d.o.o. Zenica (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na mjesečnu naknadu vršitelja dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Zenica" d.o.o. Zenica (hrvatski jezik)
  20. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu neto plaću vršioca dužnosti članova Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU "Zenica" d.o.o. Zenica (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na mjesečnu neto plaću vršitelja dužnosti članova Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU "Zenica" d.o.o. Zenica (hrvatski jezik)
  21. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu naknadu vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Đurđevik" d.o.o. Đurđevik (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na mjesečnu naknadu vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Đurđevik" d.o.o. Đurđevik (hrvatski jezik)
  22. ODLUKA o davanju saglasnosti za izradu energetske strategije Federacije Bosne i Hercegovine za period 2015 - 2035. godina (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti za izradu energetske strategije Federacije Bosne i Hercegovine za period 2015 - 2035. godina (hrvatski jezik)
  23. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje putničkog motornog vozila Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na rabljenje putničkog motornog vozila Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
  24. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom agromediteranskom zavodu Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice Federalnog ministarstva financija Federalnom agromediteranskom zavodu Mostar (hrvatski jezik)
  25. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Budžeta Federalnog ministarstva finansija Federalnom agromediteranskom zavodu Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Proračuna Federalnog ministarstva financija Federalnom agromediteranskom zavodu Mostar (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 22/16 /23.3.2016./
  26. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Fabrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Fabrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  27. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Feroelektro d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  28. ODLUKA o osmoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje (bosanski jezik)
    ODLUKA o osmoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obveza po osnovi verificiranih računa stare devizne štednje (hrvatski jezik)
  29. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  30. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  31. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  32. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti - za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine", utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti - za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine", utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
  33. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine - za sufinansiranje troškova raseljenih lica" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine - za sufinanciranje troškova raseljenih lica" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
  34. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti - za Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti - za Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
  35. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti - zdravstvena zaštita Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti - zdravstvena zaštita Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
  36. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnom agromediteranskom zavodu Mostar za angažovanje agencije za zaštitu ljudi i imovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti Federalnom agromediteranskom zavodu Mostar za angažiranje agencije za zaštitu ljudi i imovine (hrvatski jezik)
  37. ODLUKA o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista za 2016. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, izvadaka iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista za 2016. godinu (hrvatski jezik)
  38. ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju prodaje motornih vozila Federalne uprave za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju prodaje motornih vozila Federalne uprave za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
  39. ODLUKA o odobravanju prijenosa prava korištenja motornog vozila Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju prijenosa prava korištenja motornog vozila Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  40. ODLUKA o odobravanju prijenosa prava korištenja motornog vozila Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju prijenosa prava korištenja motornog vozila Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
  41. ODLUKA o odobravanju prijenosa prava korištenja motornih vozila Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju prijenosa prava korištenja motornih vozila Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata – Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
  42. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada sa Financijskim planom Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (hrvatski jezik)
  43. ODLUKA o sazivanju 1. vanredne Skupštine dioničara privrednog društva Remontni zavod d.d. Travnik (bosanski jezik)
    ODLUKA o sazivanju 1. vanredne Skupštine dioničara gospodarskog društva Remontni zavod d.d. Travnik (hrvatski jezik)
  44. ODLUKA o sazivanju 1. vanredne Skupštine privrednog društva "UNIS TOOLS" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o sazivanju 1. vanredne Skupštine gospodarskog društva "UNIS TOOLS" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  45. ODLUKA o sazivanju 1. vanredne Skupštine privrednog društva "Tehničko - remontni zavod Hadžići" d.d. Hadžići (bosanski jezik)
    ODLUKA o sazivanju 1. vanredne Skupštine gospodarskog društva "Tehničko - remontni zavod Hadžići" d.d. Hadžići (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 23/16 /25.3.2016./
  46. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
  47. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo
  48. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
  49. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar
    «Službene novine Federacije BiH», broj 24/16 /30.3.2016./
  50. ODLUKA o pokretanju postupaka javne nabavke
  1. ODLUKA o pokretanju postupka javne nabavke
  2. ODLUKA o pokretanju postupka javne nabavke
  3. ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za prikupljanje prihoda ostvarenih iz sredstava Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za prikupljanje prihoda ostvarenih iz sredstava Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
  4. ODLUKA o dopuni Odluke o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za uspostavu Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita - Trajni revolving fond (bosanski jezik)
    ODLUKA o dopuni Odluke o davanju suglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za uspostavu Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita - Trajni revolving fond (hrvatski jezik)
  5. ODLUKA o davanju na korištenje objekta Komandne zgrade u Goraždu Vladi Bosanskopodrinjskog kantona
  6. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu za sufinansiranje Projekta Razvoj ruralnog poslovanja za I i II kvartal 2016. godine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu za sufinanciranje Projekta Razvoj ruralnog poslovanja za I i II kvartal 2016. godine (hrvatski jezik)
  7. ODLUKA o davanju saglasnosti na Prijedlog ugovora o savjetovanju između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Međunarodne finansijske korporacije
  8. ODLUKA o izmjenama Odluke o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjenama Odluke o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  9. ODLUKA o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (hrvatski jezik)
  10. ODLUKA o gotovinskim isplatama verifikovanih potraživanja po osnovu računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisija obveznica (bosanski jezik)
    ODLUKA o gotovinskim isplatama verificiranih potraživanja po osnovi računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisija obveznica (hrvatski jezik)
  11. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu BOSNA WOOD d.o.o. Vitez, u iznosu od 600.000,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu gospodarskom društvu BOSNA WOOD d.o.o. Vitez, u iznosu od 600.000,00 KM (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 25/16 /1.4.2016./
  12. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti (hrvatski jezik)
  13. ODLUKA o poništavanju i ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o poništavanju i ponovnom raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  14. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  15. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1020500000109220, otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1020500000109220, otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  16. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
    ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  17. ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
    ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje zamjenika direktora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  18. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum između Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Pregovaračkog tima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum između Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Pregovaračkog tima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 26/16 /6.4.2016./
  19. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine – Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine – Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  20. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine – Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine – Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  21. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine – Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine – Glavno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  22. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine – Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine – Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  23. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine – Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine – Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  24. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine – Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine – Glavno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  25. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine – Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna
    Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine – Glavno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  26. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine – Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna
    Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine – Glavno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  27. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine – Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine – Glavno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  28. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Remontni zavod d.d. Travnik (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva Remontni zavod d.d. Travnik (hrvatski jezik)
  29. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva "Unis Tools" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva "Unis Tools" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  30. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva "Tehnički remontni zavod Hadžići" d.d. Hadžići (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini gospodarskog društva "Tehnički remontni zavod Hadžići" d.d. Hadžići (hrvatski jezik)
  31. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. (hrvatski jezik)
  32. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  33. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na 26. Skupštini JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na 26. Skupštini JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
  34. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa pozicije - Ostala domaća pozajmljivanja, Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju utroška sredstava s pozicije -Ostala domaća pozajmljivanja, Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
  35. ODLUKA o sazivanju 15. vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o sazivanju 15. izvanredne Skupštine dioničara Gospodarskog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  36. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu naknadu vršilaca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora privrednog društva "BH-GAS" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na mjesečnu naknadu vršitelja dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "BH-GAS" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  37. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu neto plaću generalnog direktora privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na mjesečnu neto plaću generalnog ravnatelja gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
  38. ODLUKA o davanju saglasnosti na planirani iznos sredstava za pokrivanje troškova rada i administriranja Operatora za OIEiEK u 2016. godini (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na planirani iznos sredstava za pokrivanje troškova rada i administriranja Operatora za OIEiEK u 2016. godini (hrvatski jezik)
  39. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 27/16 /8.4.2016./
  40. ODLUKA o davanju saglasnosti na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na garantirane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije (hrvatski jezik)
  41. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravila korištenja Data Room/Sobe sa podacima (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravila korištenja Data Room/Sobe sa podacima (hrvatski jezik)
  42. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum između Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i predstavnika Sindikata službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum između Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i predstavnika Sindikata službenika Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 28/16 /13.4.2016./
  43. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora
    Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

    ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora
    Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  44. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  45. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  46. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  47. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  48. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za 2016. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji, za 2016. godinu (hrvatski jezik)
  49. ODLUKA o utvrđivanju osnovice za isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, u 2016. godini (bosanski jezik)
    ODLUKA o utvrđivanju osnovice za isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji, u 2016. godini (hrvatski jezik)
  50. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za razrješenje vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za razrješenje vršitelja dužnosti ravnatelja društva (hrvatski jezik)
  1. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja društva (hrvatski jezik)
  2. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina), za 2016. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina), za 2016. godinu (hrvatski jezik)
  3. ODLUKA o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina) za 2016. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina) za 2016. godinu (hrvatski jezik)
  4. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Javnog poduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
  5. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Javnog poduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
  6. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  7. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 40, Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 40, Fondaciji za pružanje pravne potpore pripadnicima braniteljske populacije (hrvatski jezik)
  8. ODLUKA o davanju saglasnosti za angažman lica sa VSS po osnovu ugovora o djelu (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti za angažman osoba sa VSS po temelju ugovora o djelu (hrvatski jezik)
  9. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti (hrvatski jezik)
  10. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu za sufinansiranje Projekta "Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda u Bihaću" (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu za sufinanciranje Projekta "Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda u Bihaću" (hrvatski jezik)
  11. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar (hrvatski jezik)
  12. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za privremeno imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar (hrvatski jezik)
  13. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  14. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za privremeno imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  15. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  16. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za privremeno imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  17. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru "Ceste" d.d. Mostar za razrješenje vršilaca dužnosti članova Uprave društva (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru "Ceste" d.d. Mostar za razrješenje vršitelja dužnosti članova Uprave društva (hrvatski jezik)
  18. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru "Ceste" d.d. Mostar za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave društva (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru "Ceste" d.d. Mostar za imenovanje vršitelja dužnosti članova Uprave društva (hrvatski jezik)
  19. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  20. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za privremeno imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  21. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
  22. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za privremeno imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
  23. ODLUKA o davanju saglasnosti Agenciji za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za Angažiranje agencije za zaštitu ljudi i imovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti Agenciji za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za Angažiranje agencije za zaštitu ljudi i imovine (hrvatski jezik)
  24. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Pilot projekat agro-monetarnih statistika" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Pilot projekt agro-monetarnih statistika" otvorenog kao podračun u okviru JRR Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 29/16 /15.4.2016./
  25. ODLUKA o odobravanju korištenja akumuliranih sredstava iz ranijih godina koja se vode na podračunu broj 102-050-0000108638, pod nazivom FMF-CZ-CARDS 2001 evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju korištenja akumuliranih sredstava iz ranijih godina koja se vode na podračunu broj 102-050-0000108638, pod nazivom FMF-CZ-CARDS 2001 evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 30/16 /20.4.2016./
  26. ODLUKA o davanju saglasnosti za prodaju imovine iz pasivnog podbilansa u Gradcu, Republika Hrvatska, metodom neposredne pogodbe (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti za prodaju imovine iz pasivne podbilance u Gradcu, Republika Hrvatska, metodom neposredne pogodbe (hrvatski jezik)
  27. ODLUKA o davanju saglasnosti za prodaju metodom neposredne pogodbe poslovnog prostora u Karlovcu, Republika Hrvatska (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti za prodaju metodom neposredne pogodbe poslovnog prostora u Karlovcu, Republika Hrvatska (hrvatski jezik)
  28. ODLUKA o davanju saglasnosti za prodaju metodom neposredne pogodbe poslovnog prostora u Karlovcu, Republika Hrvatska (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti za prodaju metodom neposredne pogodbe poslovnog prostora u Karlovcu, Republika Hrvatska (hrvatski jezik)
  29. ODLUKA o davanju saglasnosti za prodaju metodom neposredne pogodbe poslovnog prostora u Karlovcu, Republika Hrvatska (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti za prodaju metodom neposredne pogodbe poslovnog prostora u Karlovcu, Republika Hrvatska (hrvatski jezik)
  30. ODLUKA o davanju saglasnosti za prodaju metodom neposredne pogodbe poslovnog prostora u Karlovcu, Republika Hrvatska (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti za prodaju metodom neposredne pogodbe poslovnog prostora u Karlovcu, Republika Hrvatska (hrvatski jezik)
  31. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine - Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnatelja Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine - Sarajevo (hrvatski jezik)
  32. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik za razrješenje članova Nadzornog odbora privrednog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik radi isteka mandata (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik za razrješenje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik radi isteka mandata (hrvatski jezik)
  33. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik za imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik za imenovanje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
  34. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva "Bosnalijek" d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva "Bosnalijek" d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnost Skupštini gospodarskog društva "Bosnalijek" d.d. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "Bosnalijek" d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
  35. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP "BH Telecom" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva JP "BH Telecom" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  36. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  37. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva FEROELEKTRO d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva FEROELEKTRO d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  38. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  39. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
  40. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Sarajevo- Osiguranje d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Sarajevo- Osiguranje d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  41. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Doničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Doničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
  42. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju izvršnih direktora - članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju izvršnih direktora - članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
  43. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za imenovanje članova uprave Društva (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za imenovanje članova uprave Društva (hrvatski jezik)
  44. ODLUKA o sazivanju 1. vanredne Skupštine dioničara privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko (bosanski jezik)
    ODLUKA o sazivanju 1. izvanredne Skupštine dioničara gospodarskog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko (hrvatski jezik)
  45. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o produženju primjene kolektivnih ugovora (bosanski jezik)
    ODLUKA o prestanku važenja Odluke o produženju primjene kolektivnih ugovora (hrvatski jezik)
  46. ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
    ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  47. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivede i šumarstva (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
  48. ODLUKA o davanju na korištenje dijela objekta u okviru objekata kompleksa "Rakovica" Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju na korištenje dijela objekta u sklopu objekata kompleksa "Rakovica" Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom (hrvatski jezik)
  49. ODLUKA o pristupanju realizaciji projekta izgradnje dionice autoceste Drivuša - Donja Gračanica poddionica Klopče - Donja Gračanica (izlaz iz tunela Pečuj) na koridoru Vc (bosanski jezik)
    ODLUKA o pristupanju realizaciji projekta izgradnje dionice autoceste Drivuša - Donja Gračanica poddionica Klopče - Donja Gračanica (izlaz iz tunela Pečuj) na koridoru Vc (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 31/16
     /22.4.2016./
  50. ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za finansijsku imovinu – ostala domaća pozajmljivanja" (Kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima) u iznosu od 2.120.000,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za financijsku imovinu – ostala domaća pozajmljivanja" (Kreditiranje pod povoljnim uvjetima u poplavljenim područjima) u iznosu od 2.120.000,00 KM (hrvatski jezik)
  1. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje članova nadzornih odbora ispred državnog kapitala u privrednim društvima "BHGas" d.o.o. Sarajevo i "Bosnalijek" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje članova nadzornih odbora ispred državnog kapitala u gospodarskim društvima "BHGas" d.o.o. Sarajevo i "Bosnalijek" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  2. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova nadzornih odbora ispred državnog kapitala u privrednim društvima "BH - GAS" d.o.o. Sarajevo i "Bosnalijek" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova nadzornih odbora ispred državnog kapitala u gospodarskim društvima "BH - GAS" d.o.o. Sarajevo i "Bosnalijek" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  3. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Javnog poduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
  4. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu za Fond za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu za Fond za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  5. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  6. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa  "Remedijacija i korištenje jalovišta i napuštenih rudnika u Varešu" - VAMOS, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Remedijacija i korištenje jalovišta i napuštenih rudnika u Varešu" - VAMOS, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju (hrvatski jezik)
  7. ODLUKA o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog vodnog dobra za potrebe izgradnje mosta Počitelj na koridoru Vc (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog vodnog dobra za potrebe izgradnje mosta Počitelj na koridoru Vc (hrvatski jezik)
  8. ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona Sarajevo (hrvatski jezik)
  9. ODLUKA o davanju ovlaštenja za parafiranje i potpisivanje Sporazuma članova društva JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti za parafiranje i potpisivanje Sporazuma članova društva JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 32/16 /27.4.2016./
  10. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju novih projekata finansiranih iz preostalih neraspoređenih sredstava sa okončanih i ukinutih projekata iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju novih projekata financiranih iz preostalih neraspoređenih sredstava sa okončanih i ukinutih projekata iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  11. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  12. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosi članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  13. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  14. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  15. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
  16. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
  17. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  18. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko (hrvatski jezik)
  19. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
  20. ODLUKA o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog plina (hrvatski jezik)
  21. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
  22. ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (bosanski jezik)
    ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po temelju naknada za priređivanje igara na sreću (hrvatski jezik)
  23. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Unis Tools" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti direktora (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Unis Tools" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja (hrvatski jezik)
  24. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Unis Tools" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Unis Tools" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja (hrvatski jezik)
  25. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Pretis d.d. Vogošća za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti direktora (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva Pretis d.d. Vogošća za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja (hrvatski jezik)
  26. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Pretis d.d. Vogošća za imenovanje vršioca dužnosti direktora (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva Pretis d.d. Vogošća za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja (hrvatski jezik)
  27. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 33/16
     /29.4.2016./
  28. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje Kasarne „Admir Ljubuškić-Šutak u Bugojnu, općini Bugojno (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju na privremeno korištenje Vojarne „Admir Ljubuškić-Šutak u Bugojnu, općini Bugojno (hrvatski jezik)
  29. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-potpora udruženjima potrošača“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu trgovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-potpora udrugama potrošača“ utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu trgovine (hrvatski jezik)
  30. ODLUKA o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati tokom mjeseca oktobra 2016. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za „Dječju nedelju“ (bosanski jezik)
    ODLUKA o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati tijekom mjeseca listopada 2016. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za „Dječju nedelju“ (hrvatski jezik)
  31. ODLUKA o davanju saglasnosti za usvajanje Plana poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti za usvajanje Plana poslovanja Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu (hrvatski jezik)
  32. ODLUKA o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja za 2016. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombiniranog saobraćaja za 2016. godinu (hrvatski jezik)
  33. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o odobravanju prijenosa prava korištenja putničkog motornog vozila (bosanski jezik)
    ODLUKA o prestanku važenja Odluke o odobravanju prijenosa prava korištenja putničkog motornog vozila (hrvatski jezik)
  34. ODLUKA o davanju saglasnosti na Statut Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja boračkih populacija (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Statut Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja braniteljskih populacija (hrvatski jezik)
      «Službene novine Federacije BiH», broj 34/16 /4.5.2016./
  35. ODLUKA o davanju saglasnosti na Vansudsku nagodbu radi izmirenja finansijskog potraživanja koje je pravosnažnom odlukom Općinskog suda u Sarajevu, broj: 65 0 P 063747 08 P od 15.05.2009. godine, dosuđeno Đulić Senadu, Dervišević Besimu i Delalić Adilu 28
    «Službene novine Federacije BiH», broj 35/16 /6.5.2016./
  36. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH o razrješenju direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH o razrješenju direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (hrvatski jezik)
  37. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH o imenovanju v.d. direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH o imenovanju v.d. direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (hrvatski jezik)
  38. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu SECOM d.o.o. Visoko u iznosu od 600.000,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu gospodarskom društvu SECOM d.o.o. Visoko u iznosu od 600.000,00 KM (hrvatski jezik)
  39. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu TERMOGLAS d.o.o. Živinice, u iznosu od 600.000,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu gospodarskom društvu TERMOGLAS d.o.o. Živinice, u iznosu od 600.000,00 KM (hrvatski jezik)
  40. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za raskidanje Ugovora o komisionom poslovnom aranžmanu između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) od 12.03.2013. godine (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za raskidanje Ugovora o komisionom poslovnom aranžmanu između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) od 12.03.2013. godine (hrvatski jezik)
  41. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Ugovora o namjenskom oročavanju novčanih sredstava i Ugovora o kreditu u svojstvu založnog dužnika kod Intesa SanPaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za zaključenje Ugovora o namjenskom oročenju novčanih sredstava i Ugovora o kreditu u svojstvu založnog dužnika kod Intesa SanPaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina (hrvatski jezik)
  42. ODLUKA o verifikaciji Prečišćenog teksta Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o verifikaciji Pročišćenog teksta Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  43. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje nekretnina Općini Novi Grad Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju na privremeno korištenje nekretnina Općini Novi grad Sarajevo (hrvatski jezik)
  44. ODLUKA o odobravanju prijenosa prava korištenja motornog vozila (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju prijenosa prava korištenja motornog vozila (hrvatski jezik)
  45. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
  46. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu za sufinansiranje projekta CEB II – zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja za 2016. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu za sufinanciranje projekta CEB II - zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja za 2016. godinu (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 36/16 /11.5.2016./
  47. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobrenju sredstava za nabavku reklamno - promotivnih usluga od Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobrenju sredstava za nabavku promidžbenih usluga od Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  48. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobrenju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga od Udruženja za sport i rekreaciju mladih (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobrenju sredstava za nabavku promidžbenih usluga od Udruženja za sport i rekreaciju mladih (hrvatski jezik)
  49. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o implementaciji Akcionog plana i progresa u povlačenju finansijskih sredstava za provođenje Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017) u 2015. godini i Akcionog plana za provođenje strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017) u 2016. godini (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Izvješća o implementaciji Akcijskog plana i progresa u povlačenju financijskih sredstava za provedbu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u obitelji (2013-2017) u 2015. godini i Akcijskog plana za provedbu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u obitelji (2013-2017) u 2016. godini (hrvatski jezik)
  50. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  1. ODLUKA o razvrstavanju regionalnih cesta R-462 (Ormanica - Gradačac) u magistralnu cestu sa oznakom M-1.9 i R-464 (Orašje - Odžak) u magistralnu cestu sa oznakom M-14.2 (bosanski jezik)
    ODLUKA o razvrstavanju regionalnih cesta R-462 (Ormanica - Gradačac) u magistralnu cestu sa oznakom M-1.9 i R-464 (Orašje - Odžak) u magistralnu cestu sa oznakom M-14.2 (hrvatski jezik)
  2. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  3. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu naknadu članu Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na mjesečnu naknadu članu Nadzornog odbora Javnog poduzeća "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
  4. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu neto plaću članova Uprave – Izvršnih direktora Javnog preduzeća "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na mjesečnu neto plaću članova Uprave – izvršnih ravnatelja javnog poduzeća "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
  5. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za isplatu naknade punomoćniku koji je imao ovlaštenje za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na 29. Skupštini privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za isplatu naknade punomoćniku koji je imao ovlasti za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na 29. Skupštini gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  6. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu neto plaću direktora privrednog društva "UNIS-GROUP" d.o.o. Ilidža (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na mjesečnu neto plaću ravnatelja gospodarskog društva "UNIS-GROUP" d.o.o. Ilidža (hrvatski jezik)
  7. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu neto plaću direktora privrednog društva Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo, zavisnog društva JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na mjesečnu neto plaću ravnatelja gospodarskog društva Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo, ovisnog društva JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  8. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju povoljnijih uslova za zaključivanje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnim preduzećima (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju povoljnijih uvjeta za zaključivanje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnim poduzećima (hrvatski jezik)
  9. ODLUKA o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru Projekta "Tehnička podrška za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje" (ICIS), krajnjim korisnicima (bosanski jezik)
    ODLUKA o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru Projekta "Tehnička potpora za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje" (ICIS), krajnjim korisnicima (hrvatski jezik)
  10. ODLUKA o otpisu zastarjelih potraživanja Federalnog ministarstva pravde prema kupcima časopisa "Pravna misao" za 2013. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o otpisu zastarjelih potraživanja Federalnog ministarstva pravde prema kupcima časopisa "Pravna misao" za 2013. godinu (hrvatski jezik)
  11. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
    ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje predsjedatelja i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za upošljavanje (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 38/16 /18.5.2016./
  12. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  13. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  14. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići za donošenje Odluke o razrješenju članova Uprave - direktora i izvršnih direktora privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići za donošenje Odluke o razrješenju članova Uprave - ravnatelja i izvršnih ravnatelja gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (hrvatski jezik)
  15. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave - direktora i izvršnih direktora privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave - ravnatelja i izvršnih ravnatelja gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (hrvatski jezik)
  16. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske poslove - člana Uprave privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti izvršnog ravnatelja za ekonomske poslove - člana Uprave gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (hrvatski jezik)
  17. ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
    ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjedatelja i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za upošljavanje (hrvatski jezik)
  18. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o naknadama za usluge Finansijsko-informatičke agencije (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o naknadama za usluge Financijsko-informatičke agencije (hrvatski jezik)
  19. ODLUKA o prihvatanju Izvještaja o radu Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za period juli - decembar 2015. godine (bosanski jezik)
    ODLUKA o prihvatanju Izvješća o radu Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za period srpanj - prosinac 2015. godine (hrvatski jezik)
  20. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o formiranju i radu revizorskih timova za kontrolu i Revizorskog tima za koordinaciju (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o formiranju i radu revizorskih timova za kontrolu i Revizorskog tima za koordinaciju (hrvatski jezik)
  21. ODLUKA o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva "RUDSTROJ" d.d. Kakanj (bosanski jezik)
    ODLUKA o financijskom konsolidiranju gospodarskog društva "RUDSTROJ" d.d. Kakanj (hrvatski jezik)
  22. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Strateška pomoć implementaciji ključnih EU znanja državnih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine" otvorenog kao podračunu okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Strateška potpora implementaciji ključnih EU znanja državnih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine" otvorenog kao podračunu okviru JRR Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  23. ODLUKA o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u privrednom društvu "SARAJEVO-OSIGURANJE" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u gospodarskom društvu "SARAJEVO-OSIGURANJE" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 40/16 /25.5.2016./
  24. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik (hrvatski jezik)
  25. ODLUKA o sazivanju 23. redovne Skupštine dioničara "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o sazivanju 23. redovne Skupštine dioničara "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  26. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA  o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  27. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici Skupštine Privrednog   društva Aluminij d.d. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na izvanrednoj sjednici Skupštine Gospodarskog društva Aluminij d.d. Mostar (hrvatski jezik)
  28. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva UNIS Ginex d.d. Goražde (hrvatski jezik)
  29. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za prestruktuiranje raspoloživih novčanih sredstava od strane JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo Federalnom zavodu PIO/MIO Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za prestruktuiranje raspoloživih novčanih sredstava od strane JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo Federalnom zavodu MIO/PIO Mostar (hrvatski jezik)
  30. ODLUKA o dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
    ODLUKA o dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
  31. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu neto plaću članova Uprave - direktora i izvršnih direktora privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na mjesečnu neto plaću članova Uprave - ravnatelja i izvršnih ravnatelja gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (hrvatski jezik)
  32. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti direktora (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti ravnatelja (hrvatski jezik)
  33. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "BH-GAS" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "BH-GAS" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja (hrvatski jezik)
  34. ODLUKA o davanju saglasnosti za usvajanje Izvještaja o radu i Izvještaja o finansijskom poslovanju Bosansko - Hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2015. godine (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti za usvajanje Izvješća o radu i Izvješća o financijskom poslovanju Bosansko - Hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo za razdoblje 01.01. - 31.12.2015. godine (hrvatski jezik)
  35. ODLUKA o davanju saglasnosti Općini Čitluk za ustupanje na korištenje poslovnog prostora u Čitluku, ulica Kralja Tomislava bb, trećim licima i izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti Općini Čitluk za ustupanje na korištenje poslovnog prostora u Čitluku, ulica Kralja Tomislava bb, trećim licima i izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 42/16 /1.6.2016./
  36. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  37. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Energoinvest - Comet" d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Energoinvest -Comet" d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti direktora (hrvatski jezik)
  38. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  39. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  40. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti člana Uprave - Izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti člana Uprave - Izvršnog ravnatelja za snabdijevanje i trgovinu Javnog poduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
  41. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave - Izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave - Izvršnog ravnatelja za snabdijevanje i trgovinu Javnog poduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
  42. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
  43. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju regionalnog vodovoda "Plava voda" (bosanski jezik)
    ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju regionalnog vodoopskrbnog sustava "Plava voda" (hrvatski jezik)
  44. ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) motornog vozila prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane - Federalnog ministarstva obrane (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) motornog vozila prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane- Federalnog ministarstva obrane (hrvatski jezik)
  45. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/ Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  46. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu naknadu vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora privrednog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na mjesečnu naknadu vršitelja dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora gospodarskog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez (hrvatski jezik)
  47. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
  48. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju izvršnih direktora - članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju izvršnih direktora - članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 43/16 /3.6.2016./
  49. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 44/16 /8.6.2016./
  50. ODLUKA o davanju saglasnosti na Memorandum o Razumijevanju (MoR) o saradnji u Meteorologiji, Hidrologiji, Seizmologiji i drugim srodnim pitanjima između Slovenačke agencije za okoliš – ARSO i hidrometeorološke službe u Bosni i Hercegovini koju ravnopravno predstavljaju Federalni hidrometeorološki zavod Federacije Bosne i Hercegovine
    i Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske (bosanski jezik)

    ODLUKA o davanju suglasnosti na Memorandum o Razumijevanju (MoR) o saradnji u Meteorologiji, Hidrologiji, Seizmologiji i drugim srodnim pitanjima između Slovenačke agencije za okoliš - ARSO i hidrometeorološke službe u Bosni i Hercegovini koju ravnopravno predstavljaju Federalni hidrometeorološki zavod Federacije Bosne i Hercegovine i Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske (hrvatski jezik)
  1. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o realizaciji Plana poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Izvještaja o realizaciji Plana poslovanja Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu (hrvatski jezik)
  2. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Union banke d.d. Sarajevo za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Union banke d.d. Sarajevo za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
  3. ODLUKA o prenosu IT opreme isporučene u okviru ciklusa programiranja IPA 2011 – Projekat Jedinstvena baza podataka javnih prihoda krajnjim korisnicima (bosanski jezik)
    ODLUKA o prijenosu IT opreme isporučene u okviru ciklusa programiranja IPA 2011 – Projekt Jedinstvena baza podataka javnih prihoda krajnjim korisnicima (hrvatski jezik)
  4. ODLUKA o davanju saglasnosti Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine na produženje Ugovora o zakupu poslovnog prostora (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine na produženje Ugovora o zakupu poslovnog prostora (hrvatski jezik)
  5. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava transfera za institucije nauke i kulture od značaja za BiH utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava transfera za institucije nauke i kulture od značaja za BiH utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
  6. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine - AKAZ" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine - AKAZ" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
  7. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva "Energoinvest" d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva "Energoinvest" d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
  8. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva "Energoinvest" d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva "Energoinvest" d.d. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
  9. ODLUKA za imenovanje koordinatora aktivnosti za pripremu i izradu programa ekonomskih reformi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA za imenovanje koordinatora aktivnosti za pripremu i izradu programa ekonomskih reformi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 45/16 /10.6.2016./
  10. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja i Finansijske analize Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Izvješća o radu i financijskog Izvješća i Financijske analize Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (hrvatski jezik)
  11. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva RMU Banovići d.d. Banovići (hrvatski jezik)
  12. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćnika za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Pretis" d.d. Vogošća (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Pretis" d.d. Vogošća (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 46/16 /15.6.2016./
  13. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom (hrvatski jezik)
  14. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  15. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za agropedologiju (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Federalnog zavoda za agropedologiju (hrvatski jezik)
  16. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva kulture i športa (hrvatski jezik)
  17. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću (hrvatski jezik)
  18. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
  19. ODLUKA o davanju saglasnosti Privrednom društvu Igman d.d. Konjic za ustupanje na korištenje objekta D-0 (ARK), firmi Aspiro (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti Gospodarskom društvu Igman d.d. Konjic za ustupanje na korištenje objekta D-0 (ARK), firmi Aspiro (hrvatski jezik)
  20. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju direktora i zamjenika direktora JU Federalne novinske agencije (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o imenovanju direktora i zamjenika direktora JU Federalne novinske agencije (hrvatski jezik)
  21. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Izvješća o radu sa Financijskim izvješćem Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (hrvatski jezik)
  22. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za "Projekat IPA 2012/2013" otvorenog kao Podračun u okviru JRT Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za "Projekt IPA 2012/2013" otvorenog kao Podračun u okviru JRT Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Federalnom tužiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  23. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  24. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za statistiku (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Federalnog zavoda za statistiku (hrvatski jezik)
  25. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobrenju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga od Udruženja za kreativnu tehnologiju i multimediju "Gotiva" (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobrenju sredstava za nabavku promidžbenih usluga od Udruženja za kreativnu tehnologiju i multimediju "Gotiva" (hrvatski jezik)
  26. ODLUKA o davanju na korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Maršala Tita broj 1, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju na korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Maršala Tita broj 1, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
  27. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  28. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za razrješenje vršilaca dužnosti članova Uprave društva (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za razrješenje vršitelja dužnosti članova Uprave društva (hrvatski jezik)
  29. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave društva (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za imenovanje vršitelja dužnosti članova Uprave društva (hrvatski jezik)
  30. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  31. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje članova Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje članova Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  32. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora (hrvatski jezik)
  33. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za imenovanje članova Nadzornog odbora (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za imenovanje članova Nadzornog odbora (hrvatski jezik)
  34. ODLUKA o dopuni Odluke o prenosu prava raspolaganja na zemljištu u kasarni "Stanislav Baja Kraljević" u Mostaru (bosanski jezik)
    ODLUKA o dopuni Odluke o prenosu prava raspolaganja na zemljištu u vojarni "Stanislav Baja Kraljević" u Mostaru (hrvatski jezik)
  35. ODLUKA o sazivanju 27. Skupštine Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o sazivanju 27. Skupštine Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
  36. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
  37. ODLUKA o sazivanju 28. Skupštine Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o sazivanju 28. Skupštine Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
  38. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
  39. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini "Fabrike duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini "Fabrike duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
  40. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini "Fabrike duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini "Fabrike duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 47/16 /17.6.2016./
  41. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  42. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Union banka d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  43. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  44. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Bosnalijek d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Bosnalijek d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  45. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva "Binas" d.d. Bugojno (hrvatski jezik)
  46. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Igman" d.d. Konjic (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic (hrvatski jezik)
  47. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 48/16 /22.6.2016./
  48. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Federalne uprave za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
  49. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije (hrvatski jezik)
  50. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora (hrvatski jezik)
  1. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za imenovanje članova Nadzornog odbora (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za imenovanje članova Nadzornog odbora (hrvatski jezik)
  2. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 40, Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije (bosanski jezik)
    ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 40, Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije (hrvatski jezik)
  3. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  4. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za programiranje razvoja (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Federalnog zavoda za programiranje razvoja (hrvatski jezik)
  5. ODLUKA o davanju saglasnosti na Protokol o vođenju pregovora radi usaglašavanja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine sa Zakonom o radu (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Protokol o vođenju pregovora radi usuglašavanja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine sa Zakonom o radu (hrvatski jezik)
  6. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o izmjenama Odluke o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period 2014. - 2018. godina (bosanski jezik)
    ODLUKA o prestanku važenja Odluke o izmjenama Odluke o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po temelju pristojbe za uspostavu rezervi naftnih derivata za razdoblje 2014. - 2018. godina (hrvatski jezik)
  7. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine o imenovanju direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine o imenovanju direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (hrvatski jezik)
  8. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje direktora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški (hrvatski jezik)
  9. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo (hrvatski jezik)
  10. ODLUKA o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o provođenju Projekta "Lokalni integrirani razvoj" (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Sporazuma između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o provedbi Projekta "Lokalni integrirani razvoj" (hrvatski jezik)
  11. ODLUKA o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru Projekta Podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja (SSNESP), krajnjim korisnicima (bosanski jezik)
    ODLUKA o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru Projekta Potpore mrežama socijalne sigurnosti i upošljavanja (SSNESP), krajnjim korisnicima (hrvatski jezik)
  12. ODLUKA o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru Projekta Podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja (SSNESP), krajnjim korisnicima (bosanski jezik)
    ODLUKA o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru Projekta Potpore mrežama socijalne sigurnosti i upošljavanja (SSNESP), krajnjim korisnicima (hrvatski jezik)
  13. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar (hrvatski jezik)
  14. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Filmski centar Sarajevo", d.o.o. (bosanski jezik)
    ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Filmski centar Sarajevo", d.o.o. (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 50/16 /29.6.2016./
  15. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Fabrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Fabrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  16. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacje Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacje Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
  17. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "UNIS-GROUP" d.o.o. Ilidža (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "UNISGROUP" d.o.o. Ilidža (hrvatski jezik)
  18. ODLUKA o izmjeni Odluke o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u privrednom društvu "Sarajevo-Osiguranje" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjeni Odluke o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u privrednom društvu "Sarajevo-Osiguranje" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  19. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skuštini Gospodarskog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  20. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Energopetrol" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Energopetrol" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  21. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "BH Telecom" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "BH Telecom" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  22. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  23. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  24. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  25. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Željezara "Zenica" d.o.o. Zenica (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Željezara "Zenica" d.o.o. Zenica (hrvatski jezik)
  26. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (hrvatski jezik)
  27. ODLUKA o dodjeli Okvirnog sporazuma za nabavku Microsoft softvera putem količinskog licenciranja (Volume Licencing) i softverskog osiguranja (Software Assurance), kroz Enterprise ugovor (bosanski jezik)
    ODLUKA o dodjeli Okvirnog sporazuma za nabavu Microsoft softvera putem količinskog licenciranja (Volume Licencing) i softverskog osiguranja (Software Assurance), kroz Enterprise ugovor (hrvatski jezik)
  28. ODLUKA o davanju saglasnosti na zaključivanje Enterprise ugovora sa Microsoft-om Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na zaključivanje Enterprise ugovora sa Microsoft-om Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  29. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o nabavci Microsoft softvera putem količinskog licenciranja (Volume Licencing) i softverskog osiguranja (Software Assurance), kroz Enterprise ugovor, za budžetsku 2016. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o nabavi Microsoft softvera putem količinskog licenciranja (Volume Licencing) i softverskog osiguranja (Software Assurance), kroz Enterprise ugovor, za proračunsku 2016. godinu (hrvatski jezik)
  30. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva "Sarajevoputevi" Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti člana Uprave Društva (bosanski jezik)
    ODLUKA o davnju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva "Sarajevoputevi" Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti člana Uprave Društva (hrvatski jezik)
  31. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva "Sarajevoputevi" Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju člana Uprave Društva (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva "Sarajevoputevi" Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju člana Uprave Društva (hrvatski jezik)
  32. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva "Aluminij" d.d. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Aluminij" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
  33. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu sa Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta na Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu sa Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta na Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  34. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru dioničkog društva "Ceste" Mostar za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave Društva (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru dioničkog društva "Ceste" Mostar za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti članova Uprave društva (hrvatski jezik)
  35. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva "Ceste" Mostar za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave Društva (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva "Ceste" Mostar za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave Društva (hrvatski jezik)
  36. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva BNT -Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti direktora (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja (hrvatski jezik)
  37. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja (hrvatski jezik)
  38. ODLUKA o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski centar Sarajevo" d.o.o. (bosanski jezik)
    ODLUKA o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski centar Sarajevo" d.o.o. (hrvatski jezik)
  39. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
  40. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje objekta u bivšoj kasarni "Nedžarići" Udruženju boraca "Crni labudovi" (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje objekta u bivšoj vojarni "Nedžarići" Udruženju boraca "Crni labudovi" (hrvatski jezik)
  41. ODLUKA o davanju saglasnosti udruženju boraca "Crni labudovi" za izvođenje radova na adaptaciji objekta u Nedžarićima (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti udruženju boraca "Crni labudovi" za izvođenje radova na adaptaciji objekta u Nedžarićima (hrvatski jezik)
  42. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  43. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 51/16 /1.7.2016./
  44. ODLUKA o poništavanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
    ODLUKA o poništavanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
  45. ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
    ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 52/16 /6.7.2016./
  46. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s Planom raspodjele sredstava "Subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima" – finansiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s Planom raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima" – financiranje prvog upošljavanja i samoupošljavanja, utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
  47. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda (bosanski jezik)
    ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda (hrvatski jezik)
  48. ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda (bosanski jezik)
    ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda (hrvatski jezik)
  49. ODLUKA o davanju saglasnosti JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo za dodjelu sponzorskih sredstava (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo za dodjelu sponzorskih sredstava (hrvatski jezik)
  50. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti ravnatelja društva (hrvatski jezik)
  1. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora drutšva (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja društva (hrvatski jezik)
  2. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje članova Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje članova Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  3. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  4. ODLUKA o izmjeni Odluke o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimulaciji energetske učinkovitosti (hrvatski jezik)
  5. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
  6. ODLUKA o usvajanju Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (hrvatski jezik)
  7. ODLUKA o odobravanju reprograma kredita privredno društvu "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo odobrenog iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju reprograma kredita gospodarskom društvu "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo odobrenog iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  8. ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (bosanski jezik)
    ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po temelju naknada za priređivanje igara na sreću (hrvatski jezik)
  9. ODLUKA o zabrani odnosno ograničenju uvoza, proizvodnje, prometa i upotrebe određenih opasnih industrijskih hemikalija u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o zabrani odnosno ograničenju uvoza, proizvodnje, prometa i uporabe određenih opasnih industrijskih kemikalija u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 53/16 /8.7.2016./
  10. ODLUKA o davanju saglasnosti na Nacrt sporazuma o prijenosu osnivačkih prava Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine i Biblioteke za slijepa i slabovidna lica između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine – Ministarstva civilnih poslova, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Kantona Sarajevo i Grada Sarajeva (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Nacrt sporazuma o prijenosu osnivačkih prava Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine i Biblioteke za slijepe i slabovidne osobe između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine -Ministarstva civilnih poslova, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Kantona Sarajevo i Grada Sarajeva (hrvatski jezik)
  11. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići (hrvatski jezik)
  12. ODLUKA o proglašenju 11. jula 2016. godine Danom žalosti (bosanski jezik)
    ODLUKA o proglašenju 11. srpnja 2016. godine Danom žalosti (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 54/16 /13.7.2016./
  13. ODLUKA o imenovanju Odbora za reviziju Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o imenovanju Odbora za reviziju Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  14. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 55/16 /15.7.2016./
  15. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj Skupštini privrednog društva Aluminij d.d. Mostar
  16. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Igman" d.d. Konjic za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave privrednog društva "Igman" d.d. Konjic (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti članova Uprave gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic (hrvatski jezik)
  17. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Igman" d.d. Konjic za imenovanje članova Uprave privrednog društva "Igman" d.d. Konjic (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic za imenovanje članova Uprave gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic (hrvatski jezik)
  18. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Operator -Terminali d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave privrednog društva Operator - Terminali d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva Operator – Terminali d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti članova Uprave gospodarskog društva Operator - Terminali d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  19. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Operator -Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju članova Uprave privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave gospodarskog društva "Operator -Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  20. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu naknadu vršilaca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na mjesečnu naknadu vršitelja dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  21. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu neto plaću vršioca dužnosti direktora privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na mjesečnu neto plaću vršitelja dužnosti ravnatelja gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 56/16 /20.7.2016./
  22. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o nastavku primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 97/13)
  23. ODLUKA o izmjeni i dopuni odluke o odobravanju novih projekata finansiranih iz preostalih neraspoređenih sredstava sa okončanih i ukinutih projekata iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine
  24. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija/Federalnom hidrometeorološkom zavodu   
  25. ODLUKA o obnovi premjera dijela katastarske općine Međeđa u općini Sapna (bosanski jezik)
    ODLUKA o obnovi izmjere dijela katastarske općine Međeđa u općini Sapna (hrvatski jezik)
  26. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele „Tekući tranferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Akcioni plan Strategije okoliša“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele „Tekući tranferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Akcioni plan Strategije okoliša“ utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
  27. ODLUKA o davanju ovlaštenja za potpisivanje izjave da Federalni zavod za geologiju u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rukovodi projektom ERANET-Cofund action 731166 (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlaštenja za potpisivanje izjave da Federalni zavod za geologiju u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rukovodi projektom ERANET-Cofund action 731166 (hrvatski jezik)
  28. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o Konzorciju jugistočne Evrope za Operativnu prognozu vremena (SEECOP) između Nacionalnih hdrometeoroloških službi  (NMS) članica Svjetske meteroološke organizacije (WMO) (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o Konzorciju jugistočne Evrope za Operativnu prognozu vremena (SEECOP) između Nacionalnih hdrometeoroloških službi  (NMS) članica Svjetske meteroološke organizacije (WMO) (hrvatski jezik)
  29. ODLUKA o odobravanju prenosa prava korištenja Odluka o odobravanju prenosa prava korištenja motornog vozila sa Federalnog ministarstva rada i socijalne politike na Federalnu upravu za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju prenosa prava korištenja Odluka o odobravanju prenosa prava korištenja motornog vozila sa Federalnog ministarstva rada i socijalne politike na Federalnu upravu za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
  30. ODLUKA o usvajanju „Standarda za razvoj i održavanjerječnika podataka“ i „Inicijalnog rječnika podataka“ u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine
  31. ODLUKA o usvajanju okvira interoperabilnosti
  32. ODLUKA o usvajanju „Vodilja i standarda za arhitekturu sistema i razvoj aplikacija“ te upustvo o primjeni u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine
  33. ODLUKA o davanju saglasnosti na za provođenje Projekta unapređenja poslovnog okruženja i pristupa tržištu u Federaciji Bosne i Hercegovine
  34. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita privrednom društvu „Binas“ d.d. Bugojno za tekuće finansiranje izvoznih ugovora kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita gospodarskom društvu „Binas“ d.d. Bugojno za tekuće financiranje izvoznih ugovora kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 57/16 /22.7.2016./
  35. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
    ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje ravnatelja Federalnog zavoda za upošljavanje (hrvatski jezik)
  36. ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
    ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Federalnog zavoda za upošljavanje (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 58/16 /27.7.2016./
  37. ODLUKA o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u Privrednom društvu "Fabrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u Gospodarskom društvu "Fabrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  38. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Uprave JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova uprave JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  39. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje članova Uprave JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje članova Uprave JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  40. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo
  41. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo
  42. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik
    «Službene novine Federacije BiH», broj 59/16 /29.7.2016./
  43. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
  44. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Sedmoj skupštini privrednog društva Javno preduzeće Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać
  45. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Osmoj skupštini privrednog društva Javno preduzeće Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać
  46. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje bivšeg vojnog lokaliteta "Zlatar" Općini Konjic (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju na privremeno korištenje bivšeg vojnog lokaliteta "Zlatar" Općini Konjic (hrvatski jezik)
  47. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora u stambenoposlovnoj zgradi u ulici Branilaca Sarajeva br. 15 Javnom preduzeću "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora u stambenoposlovnoj zgradi u ulici Branilaca Sarajeva br. 15 Javnom preduzeću "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  48. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu sa Federalnog ministarstva rada i socijalne politike na Federalnu upravu za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
    ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu sa Federalnog ministarstva rada i socijalne politike na Federalnu upravu za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
  49. ODLUKA o raspodjeli sredstava sa računa "KTK Visoko" d.d. Visoko MB/ID 4218136130005 -Reg. br. 1097046666 - kod Federalnog zavoda PIO/MIO (bosanski jezik)
    ODLUKA o raspodjeli sredstava sa računa "KTK Visoko" d.d. Visoko MB/ID 4218136130005 - Reg. br. 1097046666 - kod Federalnog zavoda PIO/MIO (hrvatski jezik)
  50. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za realokaciju sredstava naplaćene kamate na depozitna sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije sa računa Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) na Jedinstveni račun Trezora (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za realokaciju sredstava naplaćene kamate na depozitna sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije sa računa izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) na Jedinstveni račun Riznice (hrvatski jezik)
  1. ODLUKA o oduzimanju Identifikacionog broja Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o oduzimanju Identifikacijskog broja Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  2. ODLUKA o izmjeni Odluke o prenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata, planiranih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - Poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata" (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjeni Odluke o prenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata, planiranih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima - Poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata" (hrvatski jezik)
  3. ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane, Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  4. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
  5. ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Ureda za suradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Ureda za suradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  6. ODLUKA o davanju na korištenje putničkog motornog vozila Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju na korištenje putničkog motornog vozila Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  7. ODLUKA o odobravanju prodaje 2 (dva) motorna vozila Federalnog ministarstva zdravstva (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju prodaje 2 (dva) motorna vozila Federalnog ministarstva zdravstva (hrvatski jezik)
  8. ODLUKA o davanju na korištenje putničkog motornog vozila Udruženju građana za ljekovito i aromatsko bilje Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju na korištenje putničkog motornog vozila Udruzi građana za ljekovito i aromatsko bilje Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  9. ODLUKA o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 60/16 /3.8.2016./
  10. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Trust fonda za globalne ekološke kapacitete i Specijalnog fonda za klimatske promjene u okviru Projekta upravljanja slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvaćanje granta Trust fonda za globalne ekološke kapacitete i Specijalnog fonda za klimatske promjene u okviru Projekta upravljanja slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu (hrvatski jezik)
  11. ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje radnih mjesta državnih službenika i namještenika u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova – Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova i Federalnoj upravi policije koja će biti tretirana kao radna mjesta na kojima se obavljaju poslovi pod posebnim uvjetima i odgovornostima
  12. ODLUKA o davanju saglasnosti i ovlaštenja za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Luma investment group, Laziska Gorne, Poljska (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti i ovlaštenja za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Luma investment group, Laziska Gorne, Poljska (hrvatski jezik)
  13. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za sufinansiranje Projekta "Vodovod i kanalizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine" za I. i II. kvartal 2015. godine (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za sufinanciranje Projekta "Vodovod i kanalizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine" za I. i II. kvartal 2015. godine (hrvatski jezik)
  14. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za izdavaštvo za 2016. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan rada Fondacije za izdavaštvo za 2016. godinu (hrvatski jezik)
  15. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za kinematografiju za 2016. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan rada Fondacije za kinematografiju za 2016. godinu (hrvatski jezik)
  16. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za bibliotečku djelatnost za 2016. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan rada fondacije za bibliotečku djelatnost za 2016. godinu (hrvatski jezik)
  17. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2016. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan rada Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2016. godinu (hrvatski jezik)
  18. ODLUKA o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (bosanski jezik)
    ODLUKA o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (hrvatski jezik)
  19. ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (bosanski jezik)
     ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (hrvatski jezik)
  20. ODLUKA o produženju primjene kolektivnih ugovora (bosanski jezik)
    ODLUKA o produženju primjene kolektivnih ugovora (hrvatski jezik)
  21. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu neto plaću vršioca dužnosti direktora privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na mjesečnu neto plaću vršitelja dužnosti direktora gospodarskog društva Feroelektro d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  22. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu naknadu vršilaca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na mjesečnu naknadu vršitelja dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Feroelektro d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  23. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti članova Uprave Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  24. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti članova Uprave Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  25. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini "Ceste" d.d. Mostar za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini "Ceste" d.d. Mostar za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora (hrvatski jezik)
  26. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini "Ceste" d.d. Mostar za imenovanje članova Nadzornog odbora (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini "Ceste" d.d. Mostar za imenovanje članova Nadzornog odbora (hrvatski jezik)
  27. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  28. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje članova Nadzornog odbora JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje članova Nadzornog odbora JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 65/16 /19.8.2016./
  29. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Pretis" d.d. Vogošća (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Pretis" d.d. Vogošća (hrvatski jezik)
  30. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Union banka d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  31. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Finansijsko – informatičke agencije (bosanski jezik)
    ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Financijsko - informatičke agencije (hrvatski jezik)
  32. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Finansijsko-informatičke agencije (bosanski jezik)
    ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora Financijsko-informatičke agencije (hrvatski jezik)
  33. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo za učešće u sufinansiranju Projekta izgradnje kolektora i postrojenja za tretman otpadnih voda u Bihaću (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo za učešće u sufinanciranju Projekta izgradnje kolektora i postrojenja za tretman otpadnih voda u Bihaću (hrvatski jezik)
  34. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo za učešće u sufinansiranju troškova odbrane od poplava iz 2014. godine na području Posavskog kantona (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo za učešće u sufinanciranju troškova obrane od poplava iz 2014. godine na području Posavskog kantona (hrvatski jezik)
  35. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  36. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće Pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 66/16 /24.8.2016./
  37. ODLUKA o postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za promet i upotrebu otrova pred Federalnim ministarstvom zdravstva (bosanski jezik)
    ODLUKA o postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za promet i uporabu otrova pred Federalnim ministarstvom zdravstva (hrvatski jezik)
  38. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transkacijskog računa broj 1020500000106698 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1020500000106698 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  39. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za muzičke, scenske i likovne djelatnosti" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -Transfer za glazbene, scenske i likovne djelatnosti" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
  40. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za fond za izdavaštvo" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za Fond za izdavaštvo" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
  41. ODLUKA o usvajanju Programa raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer Fondaciji za bibliotečku djelatnost" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Herce-govine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer Fondaciji za bibliotečku djelatnost" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa – Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
  42. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfera za kinematografiju" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfera za kinematografiju" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
  43. ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom (bosanski jezik)
    ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 67/16 /26.8.2016./
  44. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
  45. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  46. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće Rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine –Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine– Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 68/16 /31.8.2016./
  47. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za pokretanje postupka prodaje 4 (četiri) stambene jedinice u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za pokretanje postupka prodaje 4 (četiri) stambene jedinice u vlasništvu Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  48. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine – Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine – Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  49. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
  50. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Evropske komisije za Trust fond pretpristupnog instrumenta Evropske unije (EC IPA TF) za Projekt otpadnih voda u Sarajevu – Rehabilitacija prečistača u Butilama (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje granta Europske komisije za Trust fond pretpristupnog instrumenta Europske unije (EC IPA TF) za Projekt otpadnih voda u Sarajevu – Rehabilitacija prečistača u Butilama (hrvatski jezik)
  1. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
  2. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje članova Nadzornog odbora JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje članova Nadzornog odbora JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
  3. ODLUKA o usvajanju Programa utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Kapitalni transferi javnim preduzećima - finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine" (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Kapitalni transferi javnim poduzećima - Financiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine" (hrvatski jezik)
  4. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje dodatnog iznosa granta po Prvom dopunskom sporazumu o finansiranju i projektu na Sporazum o finansiranju i projektu od 31.10.2014. godine za Program vodosnabdijevanja i otpadnih voda u Bosni i Hercegovini II za Grad Tuzla i Zenica (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje dodatnog iznosa granta po Prvom dopunskom sporazumu o financiranju i projektu na Sporazum o financiranju i projektu od 31.10.2014. za Program vodoopskrbe i otpadnih voda u Bosni i Hercegovini II za Grad Tuzla i Zenica (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 69/16 /2.9.2016./
  5. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  6. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  7. ODLUKA o poništavanju javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o poništavanju javnog natječaja za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom poduzeću Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  8. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
  9. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje članova Nadzornog odbora JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje članova Nadzornog odbora JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
  10. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo
    «Službene novine Federacije BiH», broj 70/16 /7.9.2016./
  11. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Protokola o načinu izvršenja obaveza Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Protokola o načinu izvršenja obveza Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  12. ODLUKA o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost proizvodnje i prerade metala u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i radnika za djelatnost proizvodnje i prerade metala u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  13. ODLUKA o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  14. ODLUKA o davanju saglasnosti na Prijedlog Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđenog između Pregovaračkih timova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i vlada kantona sa pregovaračkim timom Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Prijedlog Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđenog između pregovaračkih timova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlada kantona sa Pregovaračkim timom Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  15. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
  16. ODLUKA o utvrđivanju prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2017. godini (bosanski jezik)
    ODLUKA o utvrđivanju prijedloga Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje za oslobađanje Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo od plaćanja cestarine za dizel goriva koja se koriste za pogon tračnih vozila u 2017. godini (hrvatski jezik)
  17. ODLUKA o usvajanju Strategije o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Strategije o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  18. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (bosanski jezik)
    ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (hrvatski jezik)
  19. ODLUKA o izuzimanju poslovnog prostora u vlasništvu Holding preduzeća "putevi BiH" d.d. Sarajevo bez naknade za potrebe državnih organa (bosanski jezik)
    ODLUKA o izuzimanju poslovnog prostora u vlasništvu Holding poduzeća "Putevi BiH" d.d. Sarajevo bez naknade za potrebe državnih organa (hrvatski jezik)
  20. ODLUKA o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za provođenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite (bosanski jezik)
    ODLUKA o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za provođenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite (hrvatski jezik)
  21. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Akcijskog plana Strategije turizma Federacije BiH - Transfer za razvoj turizma" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Akcijskog plana Strategije turizma Federacije BiH - Transfer za razvoj turizma" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
  22. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu za sufinansiranje Projekta "Tretman otpadnih voda u Bihaću" (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu za sufinanciranje Projekta "Tretman otpadnih voda u Bihaću" (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 72/16 /14.9.2016./
  23. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva "BH-GAS" - d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "BH-GAS" - d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  24. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  25. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  26. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Generalnog tajništva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  27. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
  28. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  29. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za donošenje Odluke o privremenom rasporedu ovlaštenja izvršnog direktora za distribuciju javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za donošenje Odluke o privremenom rasporedu ovlasti izvršnog ravnatelja za distribuciju Javnog poduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  30. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Unis Tools" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Unis Tools" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  31. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša (hrvatski jezik)
  32. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
  33. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za donošenje Odluke o ograničenju ovlaštenja izvršnom direktoru za distribuciju - članu Uprave Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za donošenje Odluke o ograničenju ovlasti izvršnom ravnatelju za distribuciju – članu Uprave Javnog poduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
  34. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva za proizvodnju i transport gasa "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju direktora društva (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva za proizvodnju i transport gasa "BH-Gas" - d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju direktora društva (hrvatski jezik)
  35. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu JATA GROUP d.o.o. Srebrenik u iznosu od 800.000,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu gospodarskom društvu JATA GROUP d.o.o. Srebrenik u iznosu od 800.000,00 KM (hrvatski jezik)
  36. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju o razrješenju dužnosti direktora (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju o razrješenju dužnosti ravnatelja (hrvatski jezik)
  37. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju o imenovanju vršioca dužnosti direktora (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 73/16 /16.9.2016./
  38. ODLUKA o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - kantoni i općine" (bosanski jezik)
    ODLUKA o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija s pozicije "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - kantoni i općine" (hrvatski jezik)
  39. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  40. ODLUKA o davanju saglasnosti privrednom društvu "Sjaj" d.o.o. Maglaj za izgradnju mansandre i rekonstrukciju stambeno-poslovne zgrade u Maglaju (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti gospodarskom društvu "Sjaj" d.o.o. Maglaj za izgradnju mansandre i rekonstrukciju stambeno-poslovne zgrade u Maglaju (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 74/16 /21.9.2016./
  41. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  42. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik (hrvatski jezik)
  43. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
  44. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
  45. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu RUDAR d.o.o. Tuzla u iznosu od 250.000,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu gospodarskom društvu RUDAR d.o.o. Tuzla u iznosu od 250.000,00 KM (hrvatski jezik)
  46. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu KOMOTIN d.o.o. Jajce, u iznosu od 500.000,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu gospodarskom društvu KOMOTIN d.o.o. Jajce, u iznosu od 500.000,00 KM (hrvatski jezik)
  47. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  48. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  49. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  50. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za NP Una" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za NP Una" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 75/16 /23.9.2016./
  1. ODLUKA o usvajanju Strategije za borbu protiv korupcije 2016 - 2019 (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Strategije za borbu protiv korupcije 2016 - 2019 (hrvatski jezik)
  2. ODLUKA o usvajanju Akcionog plana za provođenje Srategije za borbu protiv korupcije 2016 - 2019. godine (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Akcionog plana za provedbu Srategije za borbu protiv korupcije 2016 - 2019. godine (hrvatski jezik)
  3. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o izboru korisnika dijela sredstava - "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika" (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o izboru korisnika dijela sredstava - "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu umirovljenja zaposlenika" (hrvatski jezik)
  4. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu TEMPO VRANICA d.d. Mostar, u iznosu od 800.000,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu gospodarskom društvu TEMPO VRANICA d.d. Mostar, u iznosu od 800.000,00 KM (hrvatski jezik)
  5. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa i kriterijima za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA (bosanski jezik)
    ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja i kriterijima za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA (hrvatski jezik)
  6. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  7. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 76/16 /28.9.2016./
  8. ODLUKA o izmjeni Odluke o načinu, odnosno metodu, privatizacije državnog kaptiala u privrednom društvu "Bosnalijek" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjeni Odluke o načinu, odnosno metodu, privatizacije državnog kapitala u gospodarskom društvu "Bosnalijek" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  9. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti (hrvatski jezik)
  10. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  11. ODLUKA o dopuni liste zaraznih bolesti životinja od posebnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o dopuni liste zaraznih bolesti životinja od posebnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  12. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o naknadama za usluge Finansijsko-informatičke agencije (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o naknadama za usluge Financijsko-informatičke agencije (hrvatski jezik)
  13. ODLUKA o razvrstavanju Regionalnih cesta R-462 Ormanica - Gradačac - Slatina (granica Federacije) u magistralnu cestu sa oznakom M-1.9 i R-464 Orašje - Odžak u magistralnu cestu sa oznakom M-14.2 (bosanski jezik)
    ODLUKA o razvrstavanju Regionalnih cesta R-462 Ormanica - Gradačac - Slatina (granica Federacije) u magistralnu cestu sa oznakom M-1.9 i R-464 Orašje - Odžak u magistralnu cestu sa oznakom M-14.2 (hrvatski jezik)
  14. ODLUKA o raspodjeli sredstava sa računa Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o raspodjeli sredstava sa računa Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  15. ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora J.U. Federalne novinske agencije (bosanski jezik)
    ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora J.U. Federalne novinske agencije (hrvatski jezik)
  16.  ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora J.U. Federalne novinske agencije (bosanski jezik)
    ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora J.U. Federalne novinske agencije (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 77/16 /30.9.2016./
  17. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
  18. ODLUKA o odobravanju prijenosa sredstava sa posebnih namjenskih transakcijskih računa (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju prijenosa sredstava sa posebnih namjenskih transakcijskih računa (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 78/16 /5.10.2016./
  19. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "CESTE" d.d. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "CESTE" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
  20. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva RMU Banovići d.d. Banovići (hrvatski jezik)
  21. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
  22. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu TABAKPLAST d.o.o. Tomislavgrad u iznosu od 800.000,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu gospodarskom društvu TABAKPLAST d.o.o. Tomislavgrad u iznosu od 800.000,00 KM (hrvatski jezik)
  23. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu IZGRADNJA d.o.o. TEOČAK u iznosu od 360.000,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu gospodarskom društvu IZGRADNJA d.o.o. TEOČAK u iznosu od 360.000,00 KM (hrvatski jezik)
  24. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu LIMSAR d.o.o. Sarajevo, u iznosu od 270.000,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu gospodarskom društvu LIMSAR d.o.o. Sarajevo, u iznosu od 270.000,00 KM (hrvatski jezik)
  25. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dionica autoceste Počitelj - Buna i Donja Gračanica - Nemila na trasi Koridora Vc (bosanski jezik)
    ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dionica autoceste Počitelj - Buna i Donja Gračanica- Nemila na trasi Koridora Vc (hrvatski jezik)
  26. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Pretis" d.d. Vogošća za donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave - direktora društva (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Pretis" d.d. Vogošća za donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave - ravnatelja društva (hrvatski jezik)
  27. ODLUKA o verifikaciji Prečišćenog teksta Uredbe o kriterijima za sticanje statusa trenera u provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o verifikaciji Pročišćenog teksta Uredbe o kriterijima za stjecanje statusa trenera u provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  28. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o realizaciji Plana poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2015. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Izvještaja o realizaciji Plana poslovanja Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2015. godinu (hrvatski jezik)
  29. ODLUKA o kriterijima za imenovanje članova Nadzornog odbora instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
    ODLUKA o kriterijima za imenovanje članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 79/16 /7.10.2016./
  30. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo
  31. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom poduzeću Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 81/16 /14.10.2016./
  32. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Saudijskog Fonda za izgradnju i opremanje istraživačkog instituta "Kralj Salman Bin Abdulaziz" na Univerzitetu Sarajevska škola za nauku i tehnologiju (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje granta Saudijskog fonda za izgradnju i opremanje istraživačkog instituta "Kralj Salman Bin Abdulaziz" na Univerzitetu Sarajevska škola za znanost i tehnologiju (hrvatski jezik)
  33. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  34. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  35. ODLUKA o sazivanju 2. vanredne Skupštine Privrednog društva "CESTE" d.d. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o sazivanju 2. izvanredne Skupštine Gospodarskog društva "CESTE" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
  36. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Ceste" d. d. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Ceste" d. d. Mostar (hrvatski jezik)
  37. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 82/16 /19.10.2016./
  38. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje putničkog motornog vozila Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na rabljenje putničkog motornog vozila Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
  39. ODLUKA o odobravanju nabavke putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva finansija -Federalnog ministarstva financija (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju nabave putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva finansija -Federalnog ministarstva financija (hrvatski jezik)
  40. ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine na dizel-gorivo za 2017. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja cestarine na dizel-gorivo za 2017. godinu (hrvatski jezik)
  41. ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu u iznosu od 840.908,48 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu u iznosu od 840.908,48 KM (hrvatski jezik)
  42. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rebalans Plana poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Rebalans Plana poslovanja Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu (hrvatski jezik)
  43. ODLUKA o imenovanju Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje (bosanski jezik)
    ODLUKA o imenovanju Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje (hrvatski jezik)
  44. ODLUKA o izmjeni odluke o reprogramiranju obaveza po Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjeni Odluke o reprogramiranju obveza po Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
  45. ODLUKA o izmjeni Odluke o reprogramiranju obaveza po Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjeni Odluke o reprogramiranju obveza po Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
  46. ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
  47. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu KRIVAJA TVORNICA MONTAŽNIH KUĆA d.o.o. Zavidovići u iznosu od 600.000,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. Godinu gospodarskom društvu KRIVAJA TVORNICA MONTAŽNIH KUĆA d.o.o. Zavidovići u iznosu od 600.000,00 KM (hrvatski jezik)
  48. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju okvira interoperabilnosti (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju okvira interoperabilnosti (hrvatski jezik)
  49. ODLUKA o davanju saglasnosti Privrednom društvu Igman dd Konjic za ustupanje na korištenje objekta D-0 (ARK) Općini Konjic (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti Privrednom društvu Igman dd Konjic za ustupanje na korištenje objekta D-0 (ARK) Općini Konjic (hrvatski jezik)
  50. ODLUKA o prijenosu okončanih projekata tijekom 2016. godine na implementatore iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o prijenosu okončanih projekata tijekom 2016. godine na implementatore iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  1. ODLUKA o davanju saglasnosti na Prijedlog sporazuma o preuzimanju finansijskih obaveza Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Prijedlog sporazuma o preuzimanju financijskih obveza Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  2. ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE" gradovima, općinama i organizacijama (bosanski jezik)
    ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija s pozicije "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE" gradovima, općinama i organizacijama (hrvatski jezik)
  3. ODLUKA o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Federalnoj novinskoj agenciji (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Federalnoj novinskoj agenciji (hrvatski jezik)
  4. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Statistika nacionalnih računa - Metodologija" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Statistika nacionalnih računa - Metodologija" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
  5. ODLUKA o odobravanju korištenja slobodnih novčanih sredstava iz japanskih grantova (Projekti "2KR" i "Non project grant-AID") – Protuvrijednosnog fonda (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju korištenja slobodnih novčanih sredstava iz japanskih grantova (Projekti "2KR" i "Non project grant-AID") – Protuvrijednosnog fonda (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 83/16 /21.10.2016./
  6. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rebalans finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Rebalans financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (hrvatski jezik)
  7. ODLUKA o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor za područje djelatnosti poštanskog saobraćaja (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Kolektivni ugovor za područje djelatnosti poštanskog prometa (hrvatski jezik)
  8. ODLUKA o davanju saglasnosti na Granski kolektivni ugovor elektroprivredne djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Granski kolektivni ugovor elektroprivredne djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  9. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Aluminij d.d. Mostar (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 84/16 /26.10.2016./
  10. ODLUKA osnivanju Savjetodavnog stručnog tijela za istraživanje i eksploataciju nafte i plina za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o osnivanju Savjetodavnog stručnog tijela za istraživanje i eksploataciju nafte i plina za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  11. ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (bosanski jezik)
    ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (hrvatski jezik)
  12. ODLUKA o davanju saglasnosti na Okvir politike preseljenja za projekat modernizacije cestovnog sektora Federacije Bosne i Hercegovine za period 2014 - 2020 (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Okvir politike preseljenja za projekt modernizacije cestovnog sektora Federacije Bosne i Hercegovine za period 2014 - 2020 (hrvatski jezik)
  13. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1020500000106698 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1020500000106698 otvorenog kao podračun u okviru JRR Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  14. ODLUKA o izboru korisnika grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Herceovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Kapitalni transferi javnim preduzećima – Finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine" (bosanski jezik)
    ODLUKA o izboru korisnika grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Kapitalni transferi javnim poduzećima – Financiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine" (hrvatski jezik)
  15. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  16. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o nabavci usluga održavanja Microsoft softvera – Microsoftova glavna podrška (Microsoft Premier Support) za potrebe budžetskih korisnika Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o nabavi usluga održavanja Microsoft softvera – Microsoftova glavna potpora (Microsoft Premier Support) za potrebe proračunskih korisnika Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  17. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva "Energoinvest" d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva "Energoinvest" d.d. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
  18. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva "Energoinvest" d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
    ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "Energoinvest" d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
  19. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva "Energoinvest" d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
    ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "Energoinvest" d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 86/16 /2.11.2016./
  20. ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) motornog vozila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) motornog vozila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  21. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
  22. ODLUKA o prihvatanju Prijedloga protokola o saradnji između Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i Federalnog ministarstva zdravstva, Bosna i Hercegovina, u području transplantacijske medicine (bosanski jezik)
    ODLUKA o prihvatanju Prijedloga protokola o suradnji između Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i Federalnog ministarstva zdravstva, Bosna i Hercegovina, u području transplantacijske medicine (hrvatski jezik)
  23. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  24. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  25. ODLUKA o izmjeni Odluke o kriterijima za utvrđivanje radnih mjesta državnih službenika i namještenika u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova i Federalnoj upravi policije koja će biti tretirana kao radna mjesta na kojima se obavljaju poslovi pod posebnim uslovima i odgovornostima (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjeni Odluke o kriterijima za utvrđivanje radnih mjesta državnih službenika i namještenika u Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova i Federalnoj upravi policije koja će biti tretirana kao radna mjesta na kojima se obavljaju poslovi pod posebnim uvjetima i odgovornostima (hrvatski jezik)
  26. ODLUKA o odobravanju nabavke službenog putničkog automobila za potrebe Federalnog pravobranilaštva/ Federalnog pravobraniteljstva (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju nabave službenog putničkog automobila za potrebe Federalnog pravobraniteljstva/ Federalnog pravobranilaštva (hrvatski jezik)
  27. ODLUKA o odobravanju nabavke službenih putničkih automobila za potrebe Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija - Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju nabave službenih putničkih automobila za potrebe Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija - Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  28. ODLUKA o odobravanju prodaje putničkih vozila Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju prodaje putničkih vozila Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 87/16 /4.11.2016./
  29. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  30. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovinena Skupštini Gospodarskog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  31. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  32. ODLUKA o odobravanju nabavke službenog putničkog automobila za potrebe Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju nabave službenog putničkog automobila za potrebe Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom (hrvatski jezik)
  33. ODLUKA o davanju saglasnosti za odobravanje godišnjeg Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti za odobravanje godišnjeg Izvješća o poslovanju Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu (hrvatski jezik)
  34. ODLUKA o odobravanju nabavke putničkih automobila za potrebe Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju nabave putničkih automobila za potrebe Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
  35. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
  36. ODLUKA o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor željezničara za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Kolektivni ugovor željezničara za teritorij Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 88/16 /9.11.2016./
  37. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za sanaciju donjeg toka rijeke Trebižat, vodopadi Kravice i Koćuše" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer za sanaciju donjeg toka rijeke Trebižat, slapovi Kravice i Koćuše" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 89/16 /11.11.2016./
  38. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o nastavljanju primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o nastavljanju primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  39. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o osnovici za obračun plaće za period od 31.07.2016. do 31.12.2016. godine (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o osnovici za obračun plaće za razdoblje od 31.07.2016. do 31.12.2016. godine (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 90 /16.11.2016./
  40. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
    ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
  41. ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
    ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
  42. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Buka broj 10 Vijeću mladih Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Buka broj 10 Vijeću mladih Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  43. ODLUKA o izmjeni Odluke o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za provođenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjeni Odluke o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za provođenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite (hrvatski jezik)
  44. ODLUKA o davanju saglasnosti Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa u Zenici za izgradnju Paviljona IX radi proširenja smještajnog kapaciteta zatvorenika (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa u Zenici za izgradnju Paviljona IX radi proširenja smještajnog kapaciteta zatvorenika (hrvatski jezik)
  45. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu Lišćevica-Promet d.o.o. Ilijaš u iznosu od 370.000,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu gospodarskom društvu Lišćevica-Promet d.o.o. Ilijaš u iznosu od 370.000,00 KM (hrvatski jezik)
  46. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu ALFA d.o.o. Travnik, u iznosu od 600.000,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu gospodarskom društvu ALFA d.o.o. Travnik, u iznosu od 600.000,00 KM (hrvatski jezik)
  47. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada Federalnog zavoda za upošljavanje za 2017. godinu (hrvatski jezik)
  48. ODLUKA o davanju saglasnosti za obavljanje poslova koji su Zakonom o državnoj službi u Kantonu Sarajevo povjereni Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i Odboru državne službe za žalbe (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti za obavljanje poslova koji su Zakonom o državnoj službi u Kantonu Sarajevo povjereni Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i Odboru državne službe za žalbe (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 92/16 /18.11.2016./
  49. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - kantoni i općine" (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu financija – Federalnom ministarstvu finansija sa pozicije "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - kantoni i općine" (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 83/16 /23.11.2016./
  50. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  1. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva UNIS "Ginex" d.d. Goražde (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva UNIS "Ginex" d.d. Goražde (hrvatski jezik)
  2. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za razrješenje vršioca dužnosti direktora
  3. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti direktora
  4. ODLUKA o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE" (bosanski jezik)
    ODLUKA o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE" (hrvatski jezik)
  5. ODLUKA o raspodjeli ostatka sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE" gradovima, općinama i organizacijama (bosanski jezik)
    ODLUKA o raspodjeli ostatka sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa poziciji "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE" gradovima, općinama i organizacijama (hrvatski jezik)
  6. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar o usvajanju prijedloga Statuta Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar o usvajanju prijedloga Statuta Javnog poduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
  7. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske poslove - člana Uprave privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti izvršnog ravnatelja za ekonomske poslove - člana Uprave gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (hrvatski jezik)
  8. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske poslove - člana Uprave privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići za donošenje odluke o imenovanju vršitelja dužnosti izvršnog ravnatelja za ekonomske poslove - člana Uprave gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (hrvatski jezik)
  9. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji na provođenju Odluke o usvajanju Okvira interoperabilnosti i implementaciji Okvira interoperabilnosti (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o suradnji na provedbi Odluke o usvajanju Okvira interoperabilnosti i implementaciji Okvira interoperabilnosti (hrvatski jezik)
  10. ODLUKA o odobravanju prodaje 2 (dva) službena putnička automobila Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju prodaje 2 (dva) službena putnička automobila Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
  11. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za dodjelu sredstava iz "Tekućeg transfera pojedincima - za pomoć u liječenju boraca - branitelja" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata za dodjelu sredstava iz "Tekućeg transfera pojedincima - za pomoć u liječenju branitelja - boraca" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (hrvatski jezik)
  12. ODLUKA o prihvatanju Izvještaja o radu Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar - juni 2016. godine (bosanski jezik)
    ODLUKA o prihvatanju Izvješća o radu Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za period siječanj - lipanj 2016. godine (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 94/16 /30.11.2016./
  13. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
  14. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Energopetrol d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  15. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva RMU Banovići d.d. Banovići (hrvatski jezik)
  16. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
  17. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Javnog poduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
  18. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Javnog poduzeća Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
  19. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu KARADŽA-TRADE-KAŠMIR d.o.o. Bugojno u iznosu od 500.000,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu gospodarskom društvu KARADŽA-TRADE-KAŠMIR d.o.o. Bugojno u iznosu od 500.000,00 KM (hrvatski jezik)
  20. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu TMD-AGS d.o.o. Gradačac u iznosu od 600.000,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu gospodarskom društvu TMD-AGS d.o.o. Gradačac u iznosu od 600.000,00 KM (hrvatski jezik)
  21. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu SEJDIĆ COMMERCE d.o.o. Odžak u iznosu od 800.000,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu gospodarskom društvu SEJDIĆ COMMERCE d.o.o. Odžak u iznosu od 800.000,00 KM (hrvatski jezik)
  22. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju o imenovanju Komisije za izbor direktora (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju o imenovanju Povjerenstva za izbor ravnatelja (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 96/16 /7.12.2016./
  23. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Ceste" d.d. Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Ceste" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
  24. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima za pomoć u liječenju boraca - branitelja" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima za pomoć u liječenju boraca - branitelja" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
  25. ODLUKA o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru Projekta "Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini", krajnjim korisnicima (bosanski jezik)
    ODLUKA o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru Projekta "Energetska učinkovitost u Bosni i Hercegovini", krajnjim korisnicima (hrvatski jezik)
  26. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinanciranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
  27. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Riznice Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
  28. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
  29. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Strateška pomoć implementaciji ključnih EU znanja državnih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine" otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Strateška potpora implementaciji ključnih EU znanja državnih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine" otvorenog kao podračun u okviru JRR Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  30. ODLUKA o zakupu poslovnog prostora za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru, za period januar - decembar 2017. godine (bosanski jezik)
    ODLUKA o zakupu poslovnog prostora za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru, za razdoblje siječanj - prosinac 2017. godine (hrvatski jezik)
  31. ODLUKA o davanju saglasnosti Općini Jajce za izvođenje radova na sanaciji objekta u kasarni "Kamenica" (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti Općini Jajce za izvođenje radova na sanaciji objekta u vojarni "Kamenica" (hrvatski jezik)
  32. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju saglasnosti za deponovanje materijala nastalog prilikom izvođenja radova na izgradnji tunela "Karaula" (bosanski jezik)
    ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju suglasnosti za deponovanje materijala nastalog prilikom izvođenja radova na izgradnji tunela "Karaula" (hrvatski jezik)
  33. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
  34. ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 97/16 /9.12.2016./
  35. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (6M) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (6M) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  36. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (5Y) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (5Y) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  37. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (3Y) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (3Y) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  38. ODLUKA o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom (hrvatski jezik)
  39. ODLUKA o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti za imenovanje ravnatelja Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 98/16 /14.12.2016./
  40. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
  41. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu za finansiranje Kulturnog društva "Prosvjeta" (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu za financiranje Kulturnog društva "Prosvjeta" (hrvatski jezik)
  42. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu za finansiranje Kulturnog društva "Preporod" (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu za financiranje Kulturnog društva "Preporod" (hrvatski jezik)
  43. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu za finansiranje Kulturnog društva "Napredak" (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu za financiranje Kulturnog društva "Napredak" (hrvatski jezik)
  44. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu za finansiranje kulturnog društva "La Benevolencija" (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu za financiranje kulturnog društva "La Benevolencija" (hrvatski jezik)
  45. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za sanaciju donjeg toka rijeke Trebižat, vodopadi Kravice i Koćuše" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer za sanaciju donjeg toka rijeke Trebižat, slapovi Kravice i Koćuše" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 100/16 /21.12.2016./
  46. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BH TELECOM d.d. Sarajevo  (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva BH TELECOM d.d. Sarajevo  (hrvatski jezik)
  47. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar  (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar  (hrvatski jezik)
  48. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo  (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo  (hrvatski jezik)
  49. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo  (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo  (hrvatski jezik)
  50. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo  (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo  (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 101/16 /23.12.2016./
  1. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarsivu obrazovanja i znanosti (hrvatski jezik)
  2. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za projekat "Energetska efikasnost u zgradama u državnom vlasništvu koje koriste institucije Federacije Bosne i Hercegovine" (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za projekat "Energetska efikasnost u zgradama u državnom vlasništvu koje koriste institucije Federacije Bosne i Hercegovine" (hrvatski jezik)
  3. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za implementaciju Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za implementaciju Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja (hrvatski jezik)
  4. ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
    ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
  5. ODLUKA o prenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru projekta "Jačanja zdravstvenog sektora -dodatno finansiranje" (HSEP AF), krajnjim korisnicima (bosanski jezik)
    ODLUKA o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru projekta "Jačanja zdravstvenog sektora -dodatno financiranje" (HSEP AF), krajnjim korisnicima (hrvatski jezik)
  6. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo br. NO-1/2-24487/16-2 od 12.12.2016. godine (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo br. NO-1/2-24487/16-2 od 12.12.2016. godine (hrvatski jezik)
  7. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 102-708-0000016159 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 102-708-0000016159 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  8. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu FEKRY d.o.o. Ustikolina u iznosu od 800.000,00 KM (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu gospodarskom društvu FEKRY d.o.o. Ustikolina u iznosu od 800.000,00 KM (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 102/16 /28.12.2016./
  9. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva PS Vitezit d.o.o. Vitez (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva PS Vitezit d.o.o. Vitez (hrvatski jezik)
  10. ODLUKA o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2015. godinu (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2015. godinu (hrvatski jezik)
  11. ODLUKA o dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima –Poticaj za veterinarstvo” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
    ODLUKA o dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima –Poticaj za veterinarstvo” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
  12. ODLUKA o dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima –Poticaj za poljoprivredu” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
    ODLUKA o dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima –Poticaj za poljoprivredu” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
  13. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za prestruktuiranje raspoloživih novčanih sredstava od strane JP “BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo Federalnom zavodu PIO/MIO Mostar (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za prestruktuiranje raspoloživih novčanih sredstava od strane JP “BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo Federalnom zavodu PIO/MIO Mostar (hrvatski jezik)
  14. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za razrješenje vršilaca dužnosti Uprave društva (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za razrješenje vršitelja dužnosti Uprave društva (hrvatski jezik)
  15. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za imenovanje vršilaca dužnosti Uprave društva (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za imenovanje vršitelja dužnosti Uprave društva (hrvatski jezik)
  16. ODLUKA o usvajanju strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2021.) (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2021.) (hrvatski jezik)
  17. ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klubu “Novi Grad” (bosanski jezik)
    ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klubu “Novi Grad” (hrvatski jezik)
  18. ODLUKA o dodjeli nagrade Bokserskom klubu “Čelik” (bosanski jezik)
    ODLUKA o dodjeli nagrade Bokserskom klubu “Čelik” (hrvatski jezik)
  19. ODLUKA o dodjeli nagrade Bokserskom klubu “Ilidža” (bosanski jezik)
    ODLUKA o dodjeli nagrade Bokserskom klubu “Ilidža” (hrvatski jezik)
  20. ODLUKA o dodjeli nagrade Bokserskom klubu “Mostar” (bosanski jezik)
    ODLUKA o dodjeli nagrade Bokserskom klubu “Mostar” (hrvatski jezik)
  21. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Kamp-sport “Peljto” (bosanski jezik)
    ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Kamp-sport “Peljto” (hrvatski jezik)
  22. ODLUKA o dodjeli nagrade Bokserskom klubu “Novi Grad” (bosanski jezik)
    ODLUKA o dodjeli nagrade Bokserskom klubu “Novi Grad” (hrvatski jezik)
  23. ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klubu “Poskok” (bosanski jezik)
    ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klubu “Poskok” (hrvatski jezik)
  24. ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klubu “Magone” (bosanski jezik)
    ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klubu “Magone” (hrvatski jezik)
  25. ODLUKA o dodjeli nagrade Atletskom savezu Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o dodjeli nagrade Atletskom savezu Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  26. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Malonogometni klub “Centar” (bosanski jezik)
    ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Malonogometni klub “Centar” (hrvatski jezik)
  27. ODLUKA o dodjeli nagrade hrvatskom športskom klubu “Zrinjski”(bosanski jezik)
    ODLUKA o dodjeli nagrade hrvatskom športskom klubu “Zrinjski”(hrvatski jezik)
  28. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju klub sjedeće odbojke “Spid” ”(bosanski jezik)
    ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju klub sjedeće odbojke “Spid” ”(hrvatski jezik)
  29. ODLUKA o dodjeli nagrade Hrvatskom ženskom rukometnom klubu “Grude Autoherc”(bosanski jezik)
    ODLUKA o dodjeli nagrade Hrvatskom ženskom rukometnom klubu “Grude Autoherc”(hrvatski jezik)
  30. ODLUKA o dodjeli nagrade plivačkom savezu Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o dodjeli nagrade plivačkom savezu Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  31. ODLUKA o dodjeli nagrade džudo savezu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o dodjeli nagrade džudo savezu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  32. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Karate klubu “Šampion” (bosanski jezik)
    ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Karate klubu “Šampion” (hrvatski jezik)
  33. ODLUKA o dodjeli nagrade Hrvatskom rukometnom klubu “Izviđač”(bosanski jezik)
    ODLUKA o dodjeli nagrade Hrvatskom rukometnom klubu “Izviđač”(hrvatski jezik)
  34. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju SFK 2000 Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju SFK 2000 Sarajevo (hrvatski jezik)
  35. ODLUKA o dodjeli nagrade Klubu brdskog biciklizma “Puls” (bosanski jezik)
    ODLUKA o dodjeli nagrade Klubu brdskog biciklizma “Puls” (hrvatski jezik)
  36. ODLUKA o dodjeli nagrade Ženskom košarkaškom klubu “Play off” (bosanski jezik)
    ODLUKA o dodjeli nagrade Ženskom košarkaškom klubu “Play off” (hrvatski jezik)
  37. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Stonoteniski klub “Spin 2012” (bosanski jezik)
    ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Stonoteniski klub “Spin 2012” (hrvatski jezik)
  38. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Stonoteniski klub “Spin 2012” (bosanski jezik)
    ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Stonoteniski klub “Spin 2012” (hrvatski jezik)
  39. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Stonoteniski klub “Vogošća” (bosanski jezik)
    ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Stonoteniski klub “Vogošća” (hrvatski jezik)
  40. ODLUKA o dodjeli nagrade Džudo savezu  Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o dodjeli nagrade  Džudo savezu  Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  41. ODLUKA o dodjeli nagrade Teniskom klubu “Classic” (bosanski jezik)
    ODLUKA o dodjeli nagrade Teniskom klubu “Classic” (hrvatski jezik)
  42. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Stonoteniski klub “ALADŽA-A” (bosanski jezik)
    ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Stonoteniski klub “ALADŽA-A” (hrvatski jezik)
  43. ODLUKA o odobravanju prodaje 2 (dva) službena putnička automobila Federalnog ministarstva pravde (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju prodaje 2 (dva) službena putnička automobila Federalnog ministarstva pravde (hrvatski jezik)
  44. ODLUKA o davanju saglasnosti federalnom ministru prostornog uređenja i direktoru federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za potpisivanje sporazuma o preuzimanju obaveza prema općinama i dobavljačima (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju suglasnosti federalnom ministru prostornog uređenja i direktoru federalnog fonda za potporu nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine za potpisivanje sporazuma o preuzimanju obveza prema općinama i dobavljačima (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 103/16 /29.12.2016./
  45. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za izmirenje obaveza Fonda za sanaciju šteta od poplava" (bosanski jezik)
    ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - za izmirenje obveza Fonda za sanaciju šteta od poplava" (hrvatski jezik)
  46. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  47. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva RMU Banovići d.d. Banovići (hrvatski jezik)
  48. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
  49. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sprota (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
  50. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
  1. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
  2. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
  3. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
  4. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
  5. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
  6. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
  7. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
  8. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
    ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
  9. ODLUKA o prestanku rada Jedinice za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja: PIU SESER (bosanski jezik)
    ODLUKA o prestanku rada Jedinice za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i preupošljavanja: PIU SESER (hrvatski jezik)
  10. ODLUKA o izdvajanju novčanih sredstava ostvarenih prodajom manjinskih udjela u privrednim društvima sa državnim kapitalom
    «Službene novine Federacije BiH», broj 104/16 /30.12.2016./
  11. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo (hrvatski jezik)
  12. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti izvršnog direktora za distribuciju-članu Uprave Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti izvršnog ravnatelja za distribuciju-članu Uprave Javnog poduzeća Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo (hrvatski jezik)
  13. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo za donošenje Odluke o privremenom rasporedu ovlaštenja izvršnog direktora za distribuciju-članu Uprave Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo (bosanski jezik)
    ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo za donošenje Odluke o privremenom rasporedu ovlasti izvršnog ravnatelja za distribuciju-članu Uprave Javnog poduzeća Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo (hrvatski jezik)