Sekretarijat

Sekretarka Vlade FBiH: mr.sci. Edita Kalajdžić

Generalni sekretarijat Vlade Federacije BiH

Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
Telefon: + 387 33 556-615; 556- 616; 556- 617
Fax: + 387 33 667 269

Biografija

Rođena 1.10.1974. godine

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2003. godine,
Stručni upravni ispit položila 2004. godine,
Pravosudni ispit položila 2006. godine,
Advokatski ispit položila 2016. godine.
Magistrirala na Građanskoj katedri Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 2015. godine, a akademske 2016/2017. godine upisala doktorski studij na Građanskoj katedri Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Na poslovima namještenika bila zaposlena u Okružnom sekretarijatu za privredu Sarajevo od 1993. do 1995.godine, od 1995-1996. u Kabinetu guvernera Kantona Sarajevo, a od 1997. do 2003.godine u Kabinetu Premijera Federacije BiH.

Nakon završetka studija u periodu od 2003.-2009. godine obavljala poslove stručnog saradnika za pravna pitanja u Uredu Premijera, višeg stručnog saradnika za pravna pitanja, stručnog savjetnika za koordinaciju politika, a zatim poslove šefa Odsjeka za koordinaciju politika i institucionalnu saradnju u Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH.

Od aprila 2009. do januara 2012. godine obavljala poslove pomoćnika sekretara Vlade Federacije BiH, te istovremeno obavljala i poslove v.d. direktora Ureda premijera FBiH.

U oktobru 2011.godine imenovana za v.d. sekretara, a u januaru 2012. godine za sekretara Vlade FBiH.

Udata, majka jednog djeteta.


Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Djelokrug:

Generalni sekretarijat vrši stručne poslove za potrebe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada), radnih tijela Vlade, premijera/predsjednika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: premijer), zamjenika premijera i članova Vlade, koji se odnose na:

 • organizaciju sjednica Vlade i radnih tijela Vlade;
 • pripremanje materijala na zahtjev Vlade, premijera i zamjenika premijera;
 • koordinaciju pripreme prijedloga, usvajanje i nadzor nad implementacijom programa rada Vlade za mandatni period i godišnjih operativnih planova rada Vlade
 • praćenje izvršavanja programa rada Vlade i obaveza Vlade po zaključcima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Parlament Federacije);
 • koordinaciju izrade izvještaja i analiza koje se odnose na implementaciju aktivnosti u vezi sa izvršavanjern programa rada Vlade;
 • izradu i praćenje izvršavanja zaključaka Vlade;
 • izradu i praćenje izvršavanja rješenja i drugih akata u vezi sa radom radnih tijela Vlade, kao i kadrovskim poslovirna iz nadležnosti Vlade (imenovanja, postavljenja, razrješenja i drugi poslovi iz nadležnosti Vlade);
 • osiguravanje stručnih i organizacionih osnova za uvođenje metodologije analize uticaja propisa;
 • koordinaciju saradnje federalnih ministarstava i drugih federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija, kao i organizacija koje vrše javna ovlaštenja sa poslovnom zajednicom i civilnim društvom, radi provođenja procedura analize uticaja propisa;
 • uspostavljanje i vođenje elektronskog registra administrativnih postupaka u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Elektronski registar);
 • koordinaciju saradnje Vlade sa organizacijama civilnog društva;
 • osiguravanje dokumentacionih materijala i podataka od značaja za rad Vlade, premijera, zamjenika premijera i članova Vlade;
 • uspostavljanje saradnje i koordinacije rada između institucija Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) i nadležnih odjela Vlade Brčko Distrikta i drugih institucija Brčko Distrikta;
  • 1) praćenje realizacije projekata koji se odnose na informacioni sistem Vlade: koordinacija i pomaganje razvoja e-Uprave u federalnim organima uprave, a posebno: izgradnju, razvijanje, održavanje i nadziranje infrastrukture interoperabilnosti, poput: biblioteka dokumenata interoperabilnosti, repozitorija poslovnih procesa, metarječnika i rječnika podataka, biblioteke XML (Exstensible Markup Language - prošireni označeni jezik), shema dokumenata, servisne sabirnice javne uprave, PKI infrastrukture (Public Key Infrastructure - infrastruktura javnih ključeva), kataloga javnih registara i elektroničkih usluga, portala dobrih e-praksi;
  • 2) pružanje tehničke, stručne i administrativne pomoći Koordinaciji za interoperabilnost i mjerenje uspješnosti primjene interoperabilnosti;
  • 3) izradu godišnjih operativnih planova za provođenje dugoročnih provedbenih planova interoperabilnosti;
  • 4) objavljivanje relevantnih standarda, preporuka i arhitektura u skladu sa važećim pravnim propisima;
  • 5) pružanje stručne pomoći institucijama u pripremi projekata, izradi pravilnika, pripremi tenderske dokumentacije i dizajnu rješenja, uz korištenje standarda i preporuka Okvira interoperabilnosti;
  • 6) implementaciju projekata razvoja i primjene tipskih sporazuma i protokola za interoperabilnost;
  • 7) učestvovanje u održavanju Okvira interoperabilnosti;
  • 8) analizu, standardizaciju i unapređenje informacija i usluga koje pružaju federalni organi putem web-a;
  • 9) promoviranje i uvođenje softvera zasnovanog na otvorenom kodu;
  • 10) stručnu podršku za održavanje Okvira interoperabilnosti i vlastitih specifičnosti (procesne, semantičke, tehničke) za institucije Vlade, praćenje razvoja elektronskih usluga, elektronskih javnih registara i primjene interoperabilnosti;
  • 11) praćenje primjene Vodilja i standarda za arhitekturu sistema i razvoj aplikacija u organima i institucijama Federacije prilikom izgradnje novih ili nadogradnje postojećih informacionih sistema, te prilikom uspostave novih elektronskih usluga i elektronske razmjene podataka i prilikom izgradnje novih ili nadogradnje postojećih elektronskih javnih registara i pripadajuće elektronske razmjene podataka;
  • 12) objavljivanje najbolje prakse na odgovarajućem portalu (mjerenje uspješnosti primjene elektronskih javnih usluga);
  • 13) primjenjivanje "benchmarking" metode, odnosno modela, te preporučivanje korištenja modela Statističke kancelarije Evropske unije (Statistical Office of the European Communities - EUROSTAT), odnosno modela drugih općih uprava Evropske komisije (Directorate General - DG);
  • 14) predlaganje i koordinaciju izrade i uvođenja informatičkih projekata koji uključuju više organa;
 • informatičku podršku u korištenju zajedničkih informatičkih projekata;
 • priprema i provođenje ugovora iz oblasti informatike;
 • informatičku podršku korisnicima informacionog sistema Vlade;
 • izradu video prezentacija i tehnička podrška prezentacijama;
 • neposredno prevođenje i osiguravanje prevođenja pisanih tekstova na strane i sa stranih jezika;
 • stručne poslove u vezi sa objavljivanjem propisa i drugih akata u "Službenim novinama Federacije BiH";
 • lektoriranje propisa i drugih akata za potrebe premijera, zamjenika premijera i Generalnog sekretarijata;
 • administrativno-tehničke i operativno-tehničke poslove, ukoliko vršenje tih poslova nije organizirano na drugi način, i
 • druge poslove koje utvrdi Vlada.

Poslovi i zadaci iz nadležnosti Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine vrše se u okviru osnovnih i unutrašnjih organizacionih jedinica i samostalnih izvršioca.


U sastavu Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine su:

Ured premijera Federacije Bosne i Hercegovine je posebna organizaciona jedinica Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja vrši struďż˝ne i druge poslove u vezi sa ostvarivanjem funkcije premijera Federacije Bosne i Hercegovine.

Direktor Ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine rukovodi radom Ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine.

 • Direktor Ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine

  Telefon: 033/650-457

Generalnim sekretarijatom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rukovodi sekretar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koji ima više pomoćnika osnovnih organizacionih jedinica:

 • Pomoćnik sekretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sektoru za pripremu sjednica Vlade i radnih tijela Vlade, zaključaka Vlade i institucionalnu saradnju

  Pomoćnik sekretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sektoru za koordinaciju politika

  Telefon: 033/ 656-679

 • Pomoćnik sekretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sektoru za koordinaciju poslova detažiranih ureda Generalnog sekretarijata

  Dijana Smailagić

  Telefon: 033/ 556-726

 • Pomoćnik sekretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sektoru za pravne i opće poslove:

  Telefon: 033/ 212 405

 • Pomoćnik sekretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sektoru za materijalno-finansijsko poslovanje:

  Danica Gogalić

  Telefon: 033/ 204-006

 • Pomoćnik sekretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sektoru za informatiku:

  Hasmir Selimović

  Telefon: 033/ 212-875