68. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike Federalnih organa državne službe

Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06) i člana 2. Odluke o osnivanju Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/06), na prijedlog federalnog ministra pravde, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 314. sjednici, održanoj 12.05.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU KOMISIJE ZA VOĐENJE DRUGOSTEPENOG DISCIPLINSKOG POSTUPKA ZA NAMJEŠTENIKE FEDERALNIH ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE


I.


Za članove Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe, na period od dvije godine, imenuju se:

1. Elvedina Hodžić, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - predsjednik

2. Alen Taletovič, Federalno ministarstvo pravde - član

3. Zdravko Beljo, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica - član

4. Meliha Gigić, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - član

5. Lidija Šimić, Federalno ministarstvo trgovine - član.

II.


Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije iz tačke I. ovog rješenja, obavljat će Bahra Džaka, predstavnik Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

III.


Za učešće u radu Komisije licima iz tač. I. i II. ovog rješenja, pripada pravo na novčanu naknadu u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

IV.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 656/2022
12. maja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.