62. RJEŠENJE broj 03-27-42/2022

Na temelju članka 31. stavak (2) Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom Zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, broj 01-03.2-4012-21/21 DP od 25.02.2022. godine, za dozvolu ulaska u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih Rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, broj 05-27-861/20-19 od 22.02.2022. godine, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 313. sjednici, održanoj 28.04.2022. godine, donosi


RJEŠENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih Rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, broj 05-27-861/20-19 od 22.02.2022. godine, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, i to na parcelama označenim kao:

- k.č. br. 1685/1, njiva zv. "Luka", površine 1607 m2, upisana u zk. ul. br. 1956 i p.l. br. 1848 k.o. s.p. Podastinje,

- k.č. br. 1684/1, njiva zv. "Luka", površine 4250 m2, upisana u zk. ul. br. 1773 i p.l. br. 1848 k.o. s.p. Podastinje,

- k.č.br. 1685/20, njiva 3. klase zv. "Luka", površine 2606 m2, upisana u zk. ul. br. 1773 i p.l. br. 1848 k.o. s.p. Podastinje,

a na kojim parcelama su kao zemljišnoknjižni suvlasnici i posjednici upisane Laštro rođ. Fulanović (Stjepan) Marija sa dijelom 1/3, Laštro (Ivan) Nada sa dijelom 1/3 i Laštro (Ivan) Nevenka sa dijelom 1/3.

2. Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina, Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-27-42/2022
28. travnja/aprila 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.