99. RJEŠENJE o izmjenama i dopunama Rješenja o formiranju Radne grupe za obavljanje pripremnih radnji u cilju najma i nabavke letjelice i formiranju zračnih snaga (jedinice) za gašenje požara

Na osnovu člana 19. stav (3) u vezi sa članom 14. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) a u vezi sa tačkom 6. Zaključka V. broj 1116/2022 od 21.07.2022. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 327. sjednici, održanoj 04.08.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IZMJENAMA I DOPUNAMA RJEŠENJA O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA OBAVLJANJE PRIPREMNIH RADNJI U CILJU NAJMA I NABAVKE LETJELICE I FORMIRANJU ZRAČNIH SNAGA (JEDINICE) ZA GAŠENJE POŽARA OTVORENOG PROSTORA I OBAVLJANJE DRUGIH ZADATAKA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA


I.


U Rješenju o formiranju Radne grupe za obavljanje pripremnih radnji u cilju najma i nabavke letjelice i formiranju zračnih snaga (jedinice) za gašenje požara otvorenog prostora i obavljanje drugih zadataka zaštite i spašavanja ("Službene novine Federacije BiH", broj 42/22), u tački I. podtačka 5. briše se.

U podtački 6., riječi: "Amadeo Mandić" zamjenjuju se riječima: "Marko Đuzel".

Dosadašnje podtačke 6 - 11. postaju podtačke 5. - 10.

Iza stava (1), dodaje se novi stav (2) koji glasi: "Mandat Radne grupe traje do izvršenja zadataka iz Akcionog plana za realizaciju preostalih tačaka zaključaka iz Elaborata, s prijedlozima akata za njihovu implementaciju."

Dosadašnji stav (2) postaje stav (3).

II.


U alineji 1. tačke II., riječi: "7 dana" zamjenjuju se riječima: "tri mjeseca", a u alineji 2. riječi: "30 dana", zamjenjuju se riječima: "najduže šest mjeseci".

Iza alineje 2, dodaje se nova alineja 3. koja glasi:

" - nakon što Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donese potrebne odluke za uspostavu Avio-servisa, pruži potrebnu stručnu pomoć odgovornoj osobi."

III.


Tačka III. mijenja se i glasi:

Članovima Radne grupe uposlenim u federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama pripada naknada u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

Naknade za rad predsjednika i članova Radne grupe koji nisu uposlenici federalnih organa uprave i upravnih organizacija, koji posjeduju specijalizirana stručna znanja, te finansiranje operativnih troškova rada Radne grupe, vršiće se iz sredstava obezbijeđenih na poziciji Federalne uprave civilne zaštite, u skladu sa tačkom 4. Zaključka V. broj 1116/2022 od 21.07.2022. godine.

IV.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1195/2022
04. augusta 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.