78. RJEŠENJE o imenovanju članova Radne grupe za izradu Metodologije za izračun minimalne i prosječne potrošačke korpe u Federaciji BiH

Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 3. stav (4) Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15) i člana 30. Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/10, 37/10, 62/10, 39/20 i 67/21), a na osnovu Zaključka V. broj 189/2022, od 10.02.2022. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 317. sjednici, održanoj 02.06.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU METODOLOGIJE ZA IZRAČUN MINIMALNE I PROSJEČNE POTROŠAČKE KORPE U FEDERACIJI BiH


I.


Imenuje se Radna grupa za izradu Metodologije za izračun minimalne i prosječne potrošačke korpe u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju čine sljedeći članovi:

1. Hasan Karačić, predsjedavajući i koordinator, predstavnik Federalnog zavoda za statistiku;

2. Adnan Muminović, član, predstavnik Ureda premijera Federacije BiH;

3. Merima Maslo, član, predstavnik Federalnog ministarstva trgovine;

4. Aner Begić, član, predstavnik Federalnog ministarstva trgovine;

5. Ivana Brkić, član, predstavnik Federalnog ministarstva finansija/financija;

6. Mesuda Kamberović, član, predstavnik Federalnog zavoda za statistiku.

Za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Radne grupe imenuje se Nermin Kurtović, zaposlenik Federalnog zavoda za statistiku.

II.


Zadatak članova Radne grupe je izrada Metodologije za izračun minimalne i prosječne potrošačke korpe u Federaciji BiH i istu dostavi Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na usvajanje.

III.


Naknada predsjedavajućem, članovima Radne grupe iz tačke I. ovog rješenja i licu za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Radne grupe pripada pravo na naknadu za rad u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15), s tim da svaka institucija isplaćuje naknadu za svoje predstavnike.

IV.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 825/2022
02. juna 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.