86. RJEŠENJE o ovlaštenju

Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 263. hitnoj sjednici, održanoj 01.07.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O OVLAŠTENJU


I.


Ovlašćuje se Murat Baručija, pomoćnik direktora u Federalnoj upravi civilne zaštite da organizira sve poslove iz nadležnosti direktora i potpisuje sve akte iz nadležnosti direktora, dok traje preventivna suspenzija direktora Federalne uprave civilne zaštite.

II.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 993/2022
01. jula/srpnja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.