16. RJEŠENJE o imenovanju komisije za utvrđivanje prijedloga kandidata za članove Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 9. stav (2) kona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) i članom 24. stav (4) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13, 94/15 i 54/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 299. sjednici, održanoj 20.01.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE REGULATORNE KOMISIJE ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Imenuje se Komisija za utvrđivanje prijedloga kandidata za članove Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, u sastavu:

1. Mr. Edita Kalajdžić, predsjednik

2. Mario Glibić, član

3. Halko Balavac, član

4. Dr. Stipo Buljan, član

5. Jasmina Pašić, član

Za obavljanje stručnih i administrativno - tehničkih poslova za potrebe Komisije iz stava (1) ove tačke određuje se Jasmina Suhonjić, sekretar Komisije.

II.


Zadatak Komisije iz tačke I. ovog rješenja je da odmah po zatvaranju javnog konkursa razmotri sve prijave podnesene na javni konkurs, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

III.


Za učešće u radu Komisije iz tačke I. ovog rješenja predsjedniku, članovima i sekretaru pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15), a koja će se isplatiti iz sredstava organa državne službe na čiji je prijedlog lice imenovano.

IV.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 55/2022
20. januara 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.