9. RJEŠENJE broj 03-27-1136-2/2021

Na temelju članka 31. stavak (2) Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-2942-6/19 od 20.09.2021. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Grada Mostara putem Odjela za finansije i nekretnine, broj: UPI-05/2-33-2192/19-84 od 18.05.2020. godine, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 298. sjednici, održanoj 12.01.2022. godine, donosi


RJEŠENJE

1. Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Grada Mostara putem Odjela za finansije i nekretnine prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: UPI-05/2-33-2192/19-84 od 18.05.2020. godine, i to na parceli:

k.č. br. 977/5, u površini od 2360 m2, k.o. Kosor, nastala cijepanjem od k.č. br. 977/5, upisana u p.l. 95, posjednika Hercegovina poljoprivredni kombinat Mostar sa 1/1 dijela, koja odgovara starim k.č. br. 561/1, k.o. Kosor, u površini od 2091 m2, nastala cijepanjem od k.č. br. 561/1, upisana u zk.ul. br. 1052, k.o. Kosor, i k.č. br. 561/14, u površini od 269 m2, nastala cijepanjem od k.č. br. 561/6, upisana u zk.ul. br. 565 EL, a stvarno vlasništvo Države Bosne i Hercegovine sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Grad Mostar putem Odjela za finansije i nekretnine osigurati će sve dokaze o stanju i vrijednosti tih nekretnina.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-27-1136-2/2021
12. siječnja/januara 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.