22. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu metodologije pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 301. sjednici, održanoj 03.02.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU METODOLOGIJE PRIPADNOSTI I RASPODJELE JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Imenuje se Radna grupa za izradu metodologije pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Radna grupa), u sastavu:

1. Dževad Adžem, član Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

2. Irfan Čengić, predsjednik Komisije za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

3. Delfa Dejanović, predsjednik Odbora za pravdu i opću upravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

4. Ilija Nakić, član Odbora za pravdu, opću upravu i lokalnu samoupravu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

5. Zlatan Zirić, pomoćnik ministra za budžet u Ministarstvu finansija Unsko-sanskog kantona

6. Blanka Ćošković, pomoćnik ministra za trezor u Ministarstvu finansija Posavskog kantona

7. Merima Hajdarević, sekretar Ministarstva u Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona

8. Adis Čehić, sekretar Ministarstva u Ministarstvu finansija Zeničko-dobojskog kantona

9. Elmir Pilav, glavni budžetski inspektor u Ministarstvu za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

10. Emir Đelilović, pomoćnik ministra za trezor u Ministarstvu finansija Srednjobosanskog kantona

11. Vejsil Cokoja, pomoćnik ministra za budžet i fiskalnu politiku u Ministarstvu finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona

12. Ivica Gavran, šef računovodstva u trezoru u Ministarstvu finansija Zapadnohercegovačkog kantona

13. Muamer Halilbašić, prof. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

14. Josip Janković, pomoćnik ministra za računovodstvo u Ministarstvu finansija Kantona 10.

15. Suad Huskić, načelnik Općine Tešanj.

Stručne i administrativne poslove za Radnu grupu obavljat će Federalno ministarstvo finansija.

II.


Zadatak Radne grupe iz tačke I. ovog rješenja je da izradi metodologiju pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), u skladu sa ustavnim nadležnostima svih nivoa vlasti u Federaciji, poštujući principe transparentnosti, pravičnosti i ravnopravnosti, a koja će biti osnov za izradu novog propisa o pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda u Federaciji.

III.


Radna grupa će izraditi metodologiju pripadnosti i raspodjele javnih prihoda iz tačke II. ovog rješenja zasnovanu na smjernicama Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Odbora za ekonomsku i razvojnu politiku, finansije i budžet Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u pravcu opredjeljenja propisa o pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine kao socijalnog, ekonomskog ili socioekonomskog karaktera.

IV.


Radna grupa je, zadatak iz tačke II. ovog rješenja, dužna realizirati u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 180 dana od dana donošenja ovog rješenja.

V.


Radna grupa će po isteku roka iz tačke IV. ovog rješenja dostaviti Vladi Federacije Izvještaj o radu Radne grupe.

VI.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 99/2022
03. februara 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.