42. RJEŠENJE o formiranju Komisije za razmjenu zemljišno - knjižne i katastarske dokumentacije između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske

Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa tačkom II. Zaključka, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj od dana, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 310. sjednici, održanoj 07.04.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O FORMIRANJU KOMISIJE ZA RAZMJENU ZEMLJIŠNO - KNJIŽNE I KATASARSKE DOKUMENTACIJE IZMEĐU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SRPSKE


I.


Formira se Komisija za razmjenu zemljišno - knjižne i katastarske dokumentacije između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, u sastavu:

1. Sead Hadžić, Federalna uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove, član -predsjedatelj;

2. Damir Šapina, Federalno ministarstvo pravde, član;

3. Muris Ajanović, Federalna uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove, zamjenski član;

4. Mersiha Udovčić, Federalno ministarstvo pravde, zamjenski član;

5. Predsjednik stvarno i mjesno nadležnog suda, pridruženi član;

6. Šef nadležnog katastarskog ureda, pridruženi član.

II.


Zadatak Komisije iz tačke I. ovog rješenja je da sačini plan razmjene zemljišno -knjižne i katastarske dokumentacije između općina u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj; da o predmetnoj problematici upozna Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine i Republičku upravu za geodetske i imovinsko - pravne poslove Republike Srpske; da u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine podstakne i koordinira pregovore i nadzire razmjenu dokumentacije između stvarno i mjesno nadležnih općinskih sudova i katastarskih ureda u Federaciji Bosne i Hercegovine s Republičkom upravom za geodetske i imovinsko - pravne poslove Republike Srpske i o postignutim rezultatima obavijesti Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.

III.
Predsjedavajućem i članovima Komisije iz točke I. ovog rješenja, isplaćivat će se naknada u skladu sa odredbama Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i

rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 158/15).

Naknadu za rad, predsjedavajući i članovi Komisije ostvarivat će u organu u kojem su zaposleni.

Visina naknade, na prijedlog predsjedavajućeg Komisije, utvrđivat će se posebnim rješenjem rukovodioca organa u kojem su članovi Komisije zaposleni.

IV.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 482/2022
07. aprila 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.