7. RJEŠENJE broj 03-27-1136/2021

Na temelju članka 31. stavak (2) Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-3382-8/19 od 20.09.2021. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Grada Mostara putem Odjela za finansije i nekretnine, broj UPI-05/2-33-2192/19-7 od 25.03.2021. godine, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 298. sjednici, održanoj 12.01.2022. godine, donosi


RJEŠENJE

1. Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Grada Mostara putem Odjela za finansije i nekretnine prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: UPI-05/2-33-2192/19-7 od 25.03.2021. godine, i to na parceli:

k.č. br. 187/54, u površini od 370 m2, nastala cijepanjem od k.č. br. 187/42, upisana u zk. ul. br. 565 EL, zv. "Ljeskovina", prilazni put sa upisanim pravom raspolaganja Hepok d.d. Mostar sa 1/1 dijela, što odgovara novoj k.č. br. 366/3, u površini od 370 m2 (u katastarskom operatu označena kao prilazni put), k.o. Kosor, nastala cijepanjem od k.č.br. 366/32, upisana u p.l. 95, sa upisanim pravom posjeda Hercegovina poljoprivredni kombinat Mostar sa 1/1 dijela, a stvarno vlasništvo Države Bosne i Hercegovine sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Grad Mostar putem Odjela za finansije i nekretnine osigurati će sve dokaze o stanju i vrijednosti tih nekretnina.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-27-1136/2021
12. siječnja/januara 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.