91. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla

Na osnovu člana 64. stav (6) Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13) i člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 4. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 322. sjednici, održanoj 07.07.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IZMJENI RJEŠENJA O PRIVREMENOM IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA


I.


U Rješenju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 579/2022 od 21.04.2022. godine o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/22), u tački I. podtačka 4. mijenja se i glasi:

"4. Adnan Behrem, Univerzitetsko klinički centar Tuzla, član,".

II.


U preostalom dijelu Rješenje iz tačke I. ostaje nepromijenjeno.

III.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1041/2022
07. jula 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.