96. RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o formiranju Interresorne Radne grupe za saradnju sa iseljeništvom u cilju adresiranja prioritetnih mjera i oblasti u kontekstu iseljeništva u Federaciji BiH

Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i tačke III. Odluke o usvajanju strategije saradnje sa iseljeništvom Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 98/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 323. sjednici, održanoj 14.07.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IZMJENAMA RJEŠENJA O FORMIRANJU INTERRESORNE RADNE GRUPE ZA SARADNJU SA ISELJENIŠTVOM U CILJU ADRESIRANJA PRIORITETNIH MJERA I OBLASTI U KONTEKSTU ISELJENIŠTVA U FEDERACIJI BiH


I.


U Rješenju o formiranju Interresorne radne grupe za saradnju sa iseljeništvom u cilju adresiranja prioritetnih mjera i oblasti u kontekstu iseljeništva u Federaciji BiH ("Službene novine"Federacije BiH", broj 41/21), u tački I., podtački 1., riječi: "Sead Kopić", zamjenjuju se riječima: "Nisvet Mujanović".

U podtački 2., riječi: "Sead Lisak", zamjenjuju se riječima: "Bahra Džaka",

U podtački 3., riječi: "Munevera Bećirović", zamjenjuju se riječima "Ines Delić".

II.


U tački III. riječi: "članom 10. stav (1) tačka 3)", zamjenjuju se riječju: "odredbama".

III.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1099/2022
14. jula 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.