40. RJEŠENJE o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15) i Odluke o osnivanju koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 309. sjednici, održanoj 24.03.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU KOORDINACIONOG TIJELA ZA PRAĆENJE IMPLEMENTACIJE PRAVILNIKA O UPRAVLJANJU AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM OTPADOM


I.


Imenuje se Koordinaciono tijelo za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (u nastavku teksta Koordinaciono tijelo) u sastavu:

1. Emina Cero, predsjedavajuća - Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine,

2. Ejub Salkić, član - Federalna uprava za inspekcijske poslove,

3. Jasmin Osmanović, član - "Eko život" d.o.o. Tuzla, ovlašteni operater Sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom,

4. Amela Hrbat, član - "Ekopak" d.o.o. Sarajevo, ovlašteni operater Sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom,

5. Mirsad Ibrović, član - Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

II.


Članovi Koordinacionog tijela imenuju se na period od četiri godine.

III.


Za rad i angažiranje na navedenim poslovima članovi Koordinacionog tijela imaju pravo na novčanu naknadu koju će osigurati Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.

IV.


Danom stupanja na snagu ovoga rješenja, prestaje da važi Rješenje o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom ("Službene novine Federacije BiH", br. 7/18 i 82/19).

V.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 395/2022
24. marta 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.