104. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite

Na osnovu člana 8. stav (1) Uredbe o Federalnom štabu civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/03, 38/06, 74/07, 63/11 i 22/20), na prijedlog po ovlaštenju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, pomoćnika direktora Federalne uprave civilne zaštite, (Rješenje o ovlaštenju, V. broj 993/2022 od 01.07.2022. godine), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 328. sjednici, održanoj 25.08.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IZMJENI RJEŠENJA O POSTAVLJENJU KOMANDANTA, NAČELNIKA I ČLANOVA FEDERALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE


I.


U Rješenju o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/20, 5/21 i 51/21) u tački I. stav (2) riječi: "Enes Memić, po ovlaštenju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, šef Odsjeka u Federalnoj upravi civilne zaštite", zamjenjuju se riječima: "Murat Baručija, po ovlaštenju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, pomoćnik direktora u Federalnoj upravi civilne zaštite".

II.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1248/2022
25. augusta 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.