43. RJEŠENJE o imenovanju Koordinacionog tjela za TEN-T mrežu iz Federacije Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BIH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 310. sjednici, održanoj 07.04.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU KOORDINACIONOG TIJELA ZA TEN-T MREŽU IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


U skladu sa Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj 486/2022 od 07.04.2022. godine imenuje se Koordinaciono tijelo za TEN-T mrežu iz Federacije Bosne i Hercegovine u sastavu:

1. Gordan Čahtarević, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine - koordinator,

2. Jadranko Puljić, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija - cestovni promet,

3. Ismet Demirović, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija - željeznički i vodni promet,

4. Amadeo Mandić, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija - zračni promet.

Vanjski članovi - eksperti:

1. Amir Fejzić, JP Autoceste Federacije BiH,

2. Fata Terzić, JP Ceste Federacije BiH,

3. Vahid Đozo, JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo,

4. Drago Ezgeta, Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu,

5. Ivan Lovrić, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilište u Mostaru,

6. Enes Čovrk, IPSA Institut d.o.o. Sarajevo.

Selma Čaušević, sekretar Koordinacionog tijela za TEN-T mrežu iz Federacije Bosne i Hercegovine, ispred Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

II.


Koordinaciono tijelo za TEN-T mrežu iz Federacije Bosne i Hercegovine može po potrebi u svoj rad uključiti i druge stručne osobe u cilju sveobuhvatnijeg i kvalitetnijeg praćenja na aktivnostima o proširenju TEN-T.

III.


Osnovni zadaci Koordinacionog tijela za TEN-T mrežu iz Federacije Bosne i Hercegovine su:
­ Definiranje tehnički i finansijski izvodljivog scenarija za razvoj mreže prema identificiranim prioritetima, odnosno na proširenje koridora na sveobuhvatnoj i osnovnoj mreži Trans-evropske transportne mreže (TEN-T Core Network) uzimajući u obzir širok obim postojećih studija o razvoju transportne infrastrukture u Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosni i Hercegovini,

­ Saradnja sa Ministarstvom prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine u cilju predstavljanja stavova Federacije Bosne i Hercegovine i praćenje provedbenih aktivnosti,

­ Predlaganje akcija i praćenje aktivnosti u cilju usklađivanja planiranog proširenja TEN-T mreže sa Republikom Srpskom i Distriktom Brčko,

­ Predlaganje akcija i praćenje aktivnosti u cilju usklađivanja planiranog proširenja TEN-T mreže sa drugim državama u regionu,

­ Praćenje rada Transportne Zajednice i predlaganje mjera i aktivnosti u cilju ostvarivanja benefita iz članstva u Transportnoj Zajednici,

­ Praćenje rada Glavne uprave za Mobilnost i Promet Evropske komisije (DG Move)

­ Praćenje rada Prometnog Opservatorija za Jugoistočnu Evropu (eng. South East European Transport Observatory - SEETO),

­ Praćenje i sinhronizacija aktivnosti apliciranja za WBIF grantove u cilju poboljšanja prikupljanja grantova,

­ Saradnja sa Radnom grupom za transportnu politiku (radna grupa 14) i Radnom grupom za transevropske koridore (radna grupa 21) formiranim za evropske integracije.

IV.


Koordinciono tijelo se imenuje na period do završetka aktivnosti na proširenju TEN-T mreže, odnosno usvajanja proširene TEN-T mreže od strane Evropske komisije, a najduže na period od četiri godine.

Koordinaciono tijelo će donijeti Poslovnik o radu koji će biti sastavni dio prvog izvještaja. Koordinaciono tijelo će održavati sastanke po potrebi, a najmanje četiri (4) puta godišnje.

V.


Administrativnu podršku radu Koordinacionog tijela i finansijska sredstva potrebna za njegov rad osigurat će JP Ceste Federacije BiH i JP Autoceste Federacije BiH.

Koordinaciono tijelo će putem Federalnog ministarstva prometa i komunikacija podnositi izvještaje Vladi Federacije Bosne i Hercegovine najmanje jednom godišnje.

VI.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 538/2022
07. aprila 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.