106. RJEŠENJE o imenovanju Koordinacionog tima za praćenje implementacije Akcionog plana za implementaciju Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercego

Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 329. sjednici, održanoj 01.09.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU KOORDINACIONOG TIMA ZA PRAĆENJE IMPLEMENTACIJE AKCIONOG PLANA ZA IMPLEMENTACIJU ZAKONA O SUZBIJANJU KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

1. Imenuje se Koordinacioni tim za praćenje implementacije Akcionog plana za implementaciju Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine, u sljedećem sastavu:

1. Damir Šapina, Federalno ministarstvo pravde, predsjednik

2. Asim Pandžić, Federalno ministarstvo finansija, član

3. Suljagić Admir, direktor Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, član

4. Pošković Hajro, zamjenik direktora Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, zamjenik člana

5. Munib Halilović, Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine, član

6. Vesna Stanković - Ćosović, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, član

7. Dženad Grošo, Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine, član,

8. Eldan Mujanović, Antikorupcioni tim Vlade Federacije BiH, član.

Administrativne i stručno-tehničke poslove za potrebe Koordinacionog tima obavljat će Edin Leventa iz Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

2. Zadatak Koordinacionog tima iz tačke 1. ovog rješenja je da kontinuirano prati i periodično podnosi izvještaje o poduzetim aktivnostima na implementaciji Akcionog plana za implementaciju Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1281/2022
01. septembra 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.