58. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 71. stav (5) Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13) i člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 312. sjednici, održanoj 21.04.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Imenuje se Nadzorni odbor Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine u slijedećem sastavu:

1. Jadranka Knežević, predsjednik,

2. Mevlida Paldum, član,

3. Sanela Dostović - Halilović, član.

II.


Nadzorni odbor iz tačke I. ovog rješenja imenuje se na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, a najviše za još jedan mandatni period.

III.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 585/2022
21. aprila 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.