74. RJEŠENJE o izmjeni i dopunama rješenja o imenovanju Radne grupe za pripremu projektnog zadatka, koordinaciju i praćenje realizacije Projekta rekonstrukcije/sanacije/adaptacije dijela zgr

Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 316. sjednici, održanoj 26.05.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IZMJENI I DOPUNAMA RJEŠENJA O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PROJEKTNOG ZADATKA, KOORDINACIJU I PRAĆENJE REALIZACIJE PROJEKTA REKONSTRUKCIJE/SANACIJE/ADAPTACIJE DIJELA ZGRADE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U SARAJEVU, HAMDIJE ĆEMERLIĆA 2- DIO I. SPRATA, RADI PRENAMJENE PROSTORA POTREBAMA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


U Rješenju o imenovanju Radne grupe za pripremu projektnog zadatka, koordinaciju i praćenje realizacije Projekta rekonstrukcije/sanacije/adaptacije dijela zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Hamdije Ćemerlića 2 - dio I sprata, radi prenamjene prostora potrebama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 105/21) u tački I., stav (1) podtačka 3. briše se.

Dosadašnje podtačke 4., 5., 6., 7. i 8. postaju podtačke 3., 4., 5., 6. i 7.

U stavu (2), u drugom redu, iza riječi: "vršit će" dodaju se riječi: "Berina Filipović- Kulenović,".

II.


U tački III. iza stava (1) dodaje se stav (2) koji glasi:

"Naknada ostalim članovima Radne grupe i licu koje obavlja stručne i administrativno - tehničke poslove za potrebe rada Radne grupe iz tačke I. ovog rješenja, isplaćivat će se u skladu sa odredbama Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15)."

III.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 778/2022
26. maja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.