72. RJEŠENJE o formiranju Radne grupe za obavljanje pripremnih radnji u cilju najma i nabavke letjelica i formiranju zračnih snaga (jedinice) za gašenje požara otvorenog prostora i obavljanje

Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa tačkom 2. Zaključka V. broj: 530/2022 od 14.04.2022. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 316. sjednici, održanoj 26.05.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA OBAVLJANJE PRIPREMNIH RADNJI U CILJU NAJMA I NABAVKE LETJELICA I FORMIRANJU ZRAČNIH SNAGA (JEDINICE) ZA GAŠENJE POŽARA OTVORENOG PROSTORA I OBAVLJANJE DRUGIH ZADATAKA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA


I.


Formira se Radna grupa za obavljanje pripremnih radnji u cilju najma i nabavke letjelica i formiranju zračnih snaga (jedinice) za gašenje požara otvorenog prostora i obavljanje drugih zadataka zaštite i spašavanja, u sastavu:

1. Marin Raspudić, predsjednik,

2. Maida Mekić Skrobanović, član, koordinator Radne grupe

3. Almir Helebić, član,

4. Damir Morić, član,

5. Mujo Mušić, član,

6. Amadeo Mandić, član,

7. Mustafa Kadribegović, član

8. Borislav Balaban, član,

9. Elvir Džuho, član,

10. Damir Šapina, član,

11. Jasmin Omerdić, član.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Radne grupe obavljat će Federalna uprava civilne zaštite.

II.


Zadaci Radne grupe iz tačke I. ovog rješenja su da Vladi Federacije Bosne i Hercegovine:

- u roku od 7 dana od dana stupanja na snagu ovog rješenja, dostavi prijedlog modela najma letjelica i posada za 2022. godinu (realizacija zaključka br. 3 iz Elaborata broj: 05-40-5-79 sl/21).

- u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog rješenja, dostavi Prijedlog akcionog plana za realizaciju preostalih tačaka zaključaka iz Elaborata, sa prijedlozima akata potrebnih za njegovu implementaciju.

III.


Predsjedniku i članovima Radne grupe pripada naknada u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

IV.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 754/2022
26. maja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.