41. RJEŠENJE o imenovanju Komisije Vlade Federacije BiH za postupanje po predstavkama na rad i prijavama podnesenim protiv rukovodilaca Kazneno-popravnih zavoda u Federaciji BiH

Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 309. sjednici, održanoj 24.03.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU KOMISIJE VLADE FEDERACIJE BiH ZA POSTUPANJE PO PREDSTAVKAMA NA RAD I PRIJAVAMA PODNESENIM PROTIV RUKOVODILACA KAZNENO-POPRAVNIH ZAVODA U FEDERACIJI BiH


I.


Imenuje se Komisija Vlade Federacije BiH za postupanje po predstavkama na rad i prijavama podnesenim protiv rukovodilaca kazneno-popravnih zavoda u Federaciji BiH (u daljem tekstu: Komisija), u sljedećem sastavu:

1. Šarčević Alen - predsjednik,

2. Pačariz Sanin - član,

3. Ćosović Samra - član.

II.


Zadatak Komisije je razmatranje svih predstavki na rad i prijava protiv rukovodilaca kazneno-popravnih zavoda u Federaciji BiH, ocjena osnovanosti predstavki ili prijava, te informiranje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o utvrđenom stanju.

III.


Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije obavljat će Edin Leventa, Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

IV.


Mandat Komisije traje dvije godine od dana objavljivanja ovog rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Komisija je dužna najmanje jedanput godišnje podnijeti izvještaj o radu Vladi Federacije BiH.

V


Predsjedniku i članovima Komisije, te licu koje obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Komisije, pripada naknada shodno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

Naknada za rad ostvaruje se u organu državne službe u kojem su zaposleni.

Visina naknade utvrđuje će se posebnim rješenjem rukovodioca organa državne službe nakon prihvatanja mjesečnog izvještaja o radu.

VI.


Stupanjem na snagu ovog rješenja, stavlja se van snage Rješenje o imenovanju disciplinske komisije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za postupanje po predstavkama na rad i disciplinskim prijavama podnesenim protiv rukovodilaca samostalnih federalnih uprava i samostalnih upravnih organizacija ("Službene novine Federacije BiH", broj 86/21).

VII.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 397/2022
24. marta 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.