80. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za dodjelu sredstava općinama i gradovima iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 318. sjednici, održanoj 09.06.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU KOMISIJE ZA DODJELU SREDSTAVA OPĆINAMA I GRADOVIMA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Imenuje se Komisija za dodjelu sredstava općinama i gradovima iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u sastavu:

1. Sead Kopić, predsjednik, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

2. Nijaz Brković, član, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

3. Zdravko Buljeta, član, Federalno ministarstvo prostornog uređenja

4. Mirsad Ibrović, član, Federalno ministarstvo okoliša i turizma

5. Mario Glibić, član, Federalno ministarstvo finansija

Za obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Komisije imenuje se Amer Đonko.

II.


Zadatak Komisije je da izvrši pregled i ocjenjivanje dostavljenih projekata/zahtjeva/inicijativa i na osnovu toga sačini prijedlog korisnika navedenih sredstava na osnovu kojeg će Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija pripremiti odluku i dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na razmatranje.

III.


Predsjedniku, članovima Komisije i administrativno-tehničkom licu pripada naknada u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

IV.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 876/2022
09. juna 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.