67. RJEŠENJE o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski centar Sarajevo" d.o.o.

Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 12. stav (2) Odluke o osnivanju J.P. "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/08, 69/08, 98/13, 32/14 i 51/20), a u vezi sa članom 10. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), a na prijedlog federalnog ministra kulture i sporta, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 312. sjednici, održanoj 21.04.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA J.P. "FILMSKI CENTAR SARAJEVO" D.O.O.


I.


Za vršioce dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o., imenuju se:

1. Ante Batarilo, predsjednik,

2. Izudin Bajrović, član,

3. Adnan Džindo, član.

II.


Vršioci dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o., imenuju se do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog rješenja.

III.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 644/2022
21. aprila 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.