54. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla

Na osnovu člana 64. stav (6) Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13) i člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 4. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 312. sjednici, održanoj 21.04.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O PRIVREMENOM IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA


I.


Imenuje se privremeni Upravni odbor Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla u slijedećem sastavu:

1. Emir Softić, predstavnik Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik,

2. Adnan Muslimović, Tuzlanski kanton, član,

3. Dževad Ahmetović, Tuzlanski kanton, član,

4. Adnan Behram, Univerzitetsko klinički centar Tuzla, član,

5. Azra Gutić - Hodžić, Univerzitetsko klinički centar Tuzla, član,

6. Tomislav Marić, Univerzitetsko klinički centar Tuzla, član,

7. Jasmin Osmančević, predstavnik Federacije Bosne i Hercegovine, član.

II.


Privremeni upravni odbor iz tačke I. ovog rješenja imenuje se na period do tri mjeseca, u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

III.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 579/2022
21. aprila 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.