97. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za javni nadzor

Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 98. stav (2) Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj15/21), na prijedlog federalnog ministra finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 326. sjednici, održanoj 28.07.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU ODBORA ZA JAVNI NADZOR


I.


Za predsjednika i članove Odbora za javni nadzor, na mandatni period od četiri godine, imenuju se:

1. Admir Džumhur, predsjednik

2. Nedeljka Bilić, član

3. Ljerka Marić, član

4. Safija Žilić, član

5. Mirjana Vegar, član.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Odbora za javni nadzor obavlja Federalno ministarstvo finansija, te se Ivanka Tomić Hrgić imenuje za tehničko lice Odbora za javni nadzor.

II.


Odbor za javni nadzor vrši nadzor nad Revizorskom komorom Federacije BiH, društvima za reviziju i licenciranim ovlaštenim revizorima.

Prava i obaveze članova Odbora za javni nadzor regulirana su Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine.

III.


Utvrđuje se mjesečna neto naknada za predsjednika i članove Odbora za javni nadzor u iznosu od jedne prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodna tri mjeseca prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

Tehničkom licu Odbora za javni nadzor utvrđuje se mjesečna neto naknada u visini od 30% od iznosa utvrđenog u stavu (1) ove tačke.

IV.


Za uplatu mjesečnih naknada predsjedniku i članovima Odbora za javni nadzor zadužuje se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija. Odbor za javni nadzor je obavezan dostavljati Ministarstvu mjesečni izvještaj o radu.

V.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1163/2022
28. jula 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.