21. RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o imenovanju radne grupe za izradu elaborata o nabavci letjelica za zaštitu i spašavanje, neophodnim uslovima za logističku podršku, organizaciju, finansiran

Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 300. sjednici, održanoj 27.01.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IZMJENAMA RJEŠENJA O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU ELABORATA O NABAVCI LETJELICA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, NEOPHODNIM USLOVIMA ZA LOGISTIČKU PODRŠKU, ORGANIZACIJU, FINANSIRANJE I DRUGA PITANJA OD ZNAČAJA ZA USPOSTAVLJANJE, FUNKCIONISANJE I UPOTREBU ZRAČNIH SNAGA ZA GAŠENJE POŽARA I DRUGE ZADATKE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA


I.


U Rješenju o imenovanju Radne grupe za izradu Elaborata o nabavci letjelica za zaštitu i spašavanje, neophodnim uslovima za logističku podršku, organizaciju, finansiranje i druga pitanja od značaja za uspostavljanje, funkcionisanje i upotrebu zračnih snaga za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/21 i 101/21), u tački I. stav (1) pod rednim brojem 1. riječi: "Ramo Dautbašić" zamjenjuju se riječima: "Samra Pehilj", a pod rednim brojem 4. riječi: "Samra Pehilj" zamjenjuju se riječima: "Ramo Dautbašić". Pod rednim brojem 12. riječi: "Sanita Alagić, član i" brišu se.

Redni broj "13." postaje redni broj "12.".

II.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 81/2022
27. januara 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.