90. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 9. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 322. sjednici, održanoj 07.07.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA ČLANOVE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Imenuje se Komisija za provođenje postupka izbora kandidata za dva člana Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine u sastavu:

- Amra Vučijak, predsjednik

- Merima Maslo, član

- Mirjana Vučić, član

- Jasmin Gačević, član

- Dijana Smailagić, član

Administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Komisije obavljat će Danica Vrdoljak iz Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

II.


Zadatak Komisije je da razmotri sve prijave podnesene na javni konkurs, provjeri njihovu formalno-pravnu ispravnost, sastavi listu kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje i provede intervju sa tim kandidatima, te listu sa pripadajućom dokumentacijom dostavi Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, radi konačnog imenovanja.

III.


Predsjedniku, članovima Komisije i tehničkom sekretaru pripada naknada čija visina će se utvrditi posebnim rješenjem u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

IV.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1010/2022
07. jula 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.