84. RJEŠENJE broj 03-27-678/2022

Na temelju člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom Zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-10200-6/20 od 25.05.2022. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Službe za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko - pravne poslove i urbanizam Općine Usora, broj 04-02-27-237/20 od 28.03.2022. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 319. sjednici, održanoj 16.06.2022. godine, donosi


RJEŠENJE
1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Službe za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko - pravne poslove i urbanizam Općine Usora, broj 04-02-27-237/20 od 28.03.2022. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, i to na parceli označenoj kao:

- k.č. br. 946/2, zv. "Asićka", oranica/njiva 6. klase, površine 2176 m2, upisana u KKU br. 582 i zk. ul. br. 582, k.o. Alibegovci, vlasništvo i posjed Čagalj (Ante) Anto sa dijelom 157/224, Čagalj (Ante) Blažan sa dijelom 30/224, Čagalj (Ante) Mijo sa dijelom 9/224 i Ristić (Nikole) Dragica sa dijelom 28/224.

2. Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina, Služba za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko-pravne poslove i urbanizam Općine Usora osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-27-678/2022
16. juna/lipnja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.