30. RJEŠENJE broj 03-27-545-1/2021

Na osnovu člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-3007-12/21 od 25.01.2022. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove Općine Travnik, broj 04-31-2-1373-5/20-65-2 od 13.12.2021. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 303. sjednici, održanoj 17.02.2022. godine, donosi


RJEŠENJE
1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove Općine Travnik, broj 04-31-2-1373-5/20-65-2 od 13.12.2021. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, i to na parcelama:

- k.p. broj 213/8, zv. "Bunarić", livada 1. klase u površini od 86 m2, upisana u p.l. broj 1272 k.o. Nova Bila, a koja je identična sa k.č. br. 10/10, zv. "Bunarić", livada 1. klase u površini od 86 m2, upisana u zk. ul. br. 1 k.o. SP_Gladnik, knjižno vlasništvo Barać zv. Kralj (Anto) Niko sa 1/4 dijela, Biljaka (Niko) Frano sa 1/12 dijela, Biljaka (Niko) Mato sa 1/12 dijela, Barać (Ivo) Niko sa 1/8 dijela, Biljaka (Niko) Jozo sa 1/12 dijela, Barać (Stjepan) Anto sa 1/24 dijela, Barać (Stjepan) Delfina sa 1/24 dijela, Barać (Stjepan) Zorka sa 1/24 dijela, Barać rođ. (Franjo) Jurica sa 5/96 dijela, Barać rođ. (Franjo) Božo sa 5/96 dijela, Obrćina rođ. Barać Ljubica sa 1/48 dijela, Barać (Drago) Mladen sa 1/16 dijela, Barać (Ivo) Zoran sa 1/48 dijela, Barać (Ivo) Štefko sa 1/48 dijela, Barać (Ivo) Srećko sa 1/48 dijela, a knjižni posjed i stvarni vlasnik Barać (Ive) Velimir sa 1/1 dijela,

- k.p. broj 213/9, zv. "Bunarić", prilazni put u površini od 242 m2, upisan u p.l. broj 1272 k.o. Nova Bila, knjižni posjed Barać (Ive) Velimir sa 1/1 dijela, a koja je identična sa k.č. br. 10/11, zv. "Bunarić", prilazni put u površini od 242 m2, upisana u zk.ul.br. 1 k.o. SP_Gladnik, knjižno vlasništvo Barać zv. Kralj (Anto) Niko sa 1/4 dijela, Biljaka (Niko) Frano sa 1/12 dijela, Biljaka (Niko) Mato sa 1/12 dijela, Barać (Ivo) Niko sa 1/8 dijela, Biljaka (Niko) Jozo sa 1/12 dijela, Barać (Stjepan) Anto sa 1/24 dijela, Barać (Stjepan) Delfina sa 1/24 dijela, Barać (Stjepan) Zorka sa 1/24 dijela, Barać rođ. (Franjo) Jurica sa 5/96 dijela, Barać rođ. (Franjo) Božo sa 5/96 dijela, Obrćina rođ. Barać Ljubica sa 1/48 dijela, Barać (Drago) Mladen sa 1/16 dijela, Barać (Ivo) Zoran sa 1/48 dijela, Barać (Ivo) Štefko sa 1/48 dijela, Barać (Ivo) Srećko sa 1/48 dijela, a knjižni posjed i stvarni vlasnik Barać (Ive) Velimir sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina, Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove Općine Travnik osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-27-545-1/2021
17. februara/veljače 2021. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.