1. RJEŠENJE o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o.

Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 12. stav (2) Odluke o osnivanju J.P. "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/08, 69/08, 98/13 i 32/14), a u vezi sa članom 10. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), a na prijedlog federalnog ministra kulture i sporta, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 297. sjednici, održanoj 30.12.2021. godine, donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA J.P. "FILMSKI CENTAR SARAJEVO", D.O.O.


I.


Za vršioce dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o., imenuju se:

 Marko Mikulić, predsjednik,

2. Izudin Bajrović, član,

3. Adnan Džindo, član.

II.


Nadzorni odbor J.P. "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o., imenuje se do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog rješenja.

III.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1981/2021
30. decembra 2021. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.