Hronološki registar odluka objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2008. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR ODLUKA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2008. GODINI


"Službene novine Federacije BiH", broj 2/08 /16.1.2008./

 1. ODLUKA o odobravanju utroška dijela sredstava tekućih tranfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
  "Službene novine Federacije BiH", broj 5/08 /30.1.2008./
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt na Majni ("KfW") za Projekt obnove Hidroelektrane Rama (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt na Majni ("KfW") za Projekt obnove Hidroelektrane Rama (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt na Majni ("KfW") za Projekt obnove Hidroelektrane Rama (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt na Majni ("KfW") za Projekt obnove Hidroelektrane Rama (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Fonda za međunarodni razvoj OPEC za Projekt rekonstrukcije željeznica (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Fonda za međunarodni razvoj OPEC za Projekt rekonstrukcije željeznica (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Fonda za međunarodni razvoj (OPEC) za Projekt rekonstrukcije željeznica (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Fonda za međunarodni razvoj (OPEC) za Projekt rekonstrukcije željeznica (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika
 7. ODLUKA o broju članova nadzornih odbora u privrednim društvima u kojima ovlaštenja po osnovu državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o broju članova nadzornih odbora u privrednim društvima u kojima ovlašćenja po osnovu državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o odobrenju otpisa potraživanja koja ima Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova
 9. ODLUKA o odobrenju isknjižavanja obaveza koja ima Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova
 10. ODLUKA o reguliranju troškova energenata i komunalnih usluga Uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Bosne i Hercegovine
 11. ODLUKA o davanju na korištenje objekata u krugu bolnice "Abdulah Nakaš" u Sarajevu Centru za edukaciju sudaca i tužitelja i Univerzitetu Sarajevo - Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava
 12. ODLUKA o izmirenju obaveza Vlade Federacije Bosne i Hercegovine malim dioničarima za terminale u Federaciji BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmirenju obveza Vlade Federacije Bosne i Hercegovine malim dioničarima za terminale u Federaciji BiH (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o izmjeni Odluke o izmirenju obaveza Vlade Federacije Bosne i Hercegovine malim dioničarima za terminale u Federaciji BiH
 14. ODLUKA o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombiniranog prometa (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo o prvim izmjenama i dopunama Statuta (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo o prvim izmjenama i dopunama Statuta (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o finansiranju održavanja željezničke infrastrukture između Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o financiranju održavanja željezničke infrastrukture između Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o prihvatanju Izvještaja Komisije za pojedinačno i konačno verificiranje obaveza prema dobavljačima prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane stvorenih u periodu od 01.04.1996. godine do 31.12.2002. godine
 18. ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o načinu izmirenja duga za isporučenu električnu energiju zaključenog između JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i "Igman" d.d. Konjic (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o rasporedu sredstava "Transfer za političke stranke i koalicije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu, za I kvartal 2008. godine
 20. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu finansija -financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu financija - finansija (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu financija - finansija (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o utvrđivanju osnovice i koeficijenta za akontativnu isplatu novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite i članova njihovih porodica za mjesec januar i februar 2008. godine
 23. ODLUKA o kupovini emitovanih dionica društva za osiguranje Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo putem javne ponude dionica
  "Službene novine Federacije BiH", broj 6/08 /6.2.2008./
 24. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje bivše kasarne "Jagomir" u Sarajevu firmi d.o.o. "BooC" Sarajevo
 25. ODLUKA o intervenciji na tržištu kupovinom jestivog ulja (bosanski jezik)
  ODLUKA o intervenciji na tržištu kupovinom jestivog ulja (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o izmjeni Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa službe
 27. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan i Program Javnog preduzeća Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o.Sarajevo za 2008. godinu
 28. ODLUKA o davanju saglasnosti na Etički kodeks Javnog preduzeća Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 7/08 /13.2.2008./
 29. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje aneksa ugovora o zakupu poslovnih prostora u Mostaru
 30. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosansko hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Osnova plana poslovanja za 2008. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosansko hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Osnova plana poslovanja za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o intervenciji na tržištu prodajom brašna (bosanski jezik)
  ODLUKA o intervenciji na tržištu prodajom brašna (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju na korištenje vozila Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje vozila Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Grant Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 34. ODLUKA o davanju saglasnosti na "Dokument politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodice pod rizikom od razdvajanja Federacije Bosne i Hercegovine 2006-2016." (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na "Dokument politike zaštite djece bez roditeljske skrbi i obitelji pod rizikom od razdvajanja Federacije Bosne i Hercegovine 2006-2016." (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o izmjenama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u federalnim organima državne službe
 36. ODLUKA o izmjenama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika u organima državne službe u federalnim organima državne službe
 37. ODLUKA o odobravanju utroška dijela sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta
  "Službene novine Federacije BiH", broj 8/08 /20.2.2008./
 38. ODLUKA o odobravanju nabavke putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva prostornog uređenja
 39. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program reregistracije nezaposlenih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program reregistracije neuposlenih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 9/08 /27.2.2008./
 40. ODLUKA o sazivanju Zajedničke komisije Domova Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za utvrđivanje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama
 41. ODLUKA o kriterijima raspodjele finansijskih sredstava iz "Tekuće rezerve" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine
 42. ODLUKA o određivanju metoda privatizacije državnog kapitala u preduzeću "Hepok" d d Mostar i davanju saglasnosti na Prijedlog plana podjele preduzeća "Hepok" d d Mostar na tehnoekonomske cjeline
 43. ODLUKA o usvajanju Programa utroška investicijskih sredstava razvoja utvrđenih u razdjelu 18. glava 1804, na poziciji 821000 Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu, za Federalnu direkciju za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška investicijskih sredstava razvoja utvrđenih u razdjelu 18. glava 1804, na poziciji 821000 Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu, za Federalnu direkciju za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 10/08 /5.3.2008./
 44. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kreditnog zaduženja po osnovu Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB) za finansiranje Projekta vodovod i kanalizacija u Federaciji BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje kreditnog zaduženja po osnovu Ugovora o financiranju između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke (EIB) za financiranje Projekta vodovod i kanalizacija u Federaciji BiH (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Evropske investicijske banke (EIB) za Projekt vodovod i kanalizacija u Federaciji BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Europske investicijske banke (EIB) za Projekt vodovod i kanalizacija u Federaciji BiH (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti za na cijenu prirodnog gasa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za na cijenu prirodnog plina (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o dopuni Odluke o visini dnevnica za službena putovanja za budžetske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o visini dnevnica za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za sufinansiranje Projekta razvoja i očuvanja šuma, za I. kvartal 2008. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za sufinanciranje Projekta razvoja i očuvanja šuma, za I. kvartal 2008. godine (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu "staro za novo" putničkih vozila za potrebe Federalnog ministarstva zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje/nabave po principu "staro za novo" putničkih vozila za potrebe Federalnog ministarstva zdravstva (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o određivanju radnih mjesta u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova kod kojih postoje posebni uvjeti rada
 51. ODLUKA o dinamici prebacivanja i namjeni finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu putničke takse-naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji BiH u 2008. godini
 52. ODLUKA o Programu utroška sredstava transfera JP "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo
 53. ODLUKA o preuzimanju Okončanog projekta izgradnje objekata vodoopskrbnog sustava Dubravske visoravni
 54. ODLUKA o povratu financijskih sredstava na JRT po osnovu ostvarene razlike sredstava
  "Službene novine Federacije BiH", broj 11/08 /10.3.2008./
 55. ODLUKA o davanju saglasnosti na Katalog potencijalnih lokaliteta za istraživanje mineralnih sirovina u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Katalog potencijalnih lokaliteta za istraživanje mineralnih sirovina u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 56. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za razvoj turizma i okoliša u Federaciji BiH" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu na poziciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma
  "Službene novine Federacije BiH", broj 12/08 /12.3.2008./
 57. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo o usvajanju Plana poslovanja za 2008. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo o usvajanju Plana poslovanja za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 58. ODLUKA o odobravanju nabavke jednog putničkog automobila za potrebe Agencijeza državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
 59. ODLUKA o izmjenama Odluke o imenovanju komisija za verifikaciju računa stare Devizne štednje
 60. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za sufinansiranje Projekta registracije zemljišta, za I.kvartal 2008. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za sufinanciranje Projekta registracije zemljišta, za I.kvartal 2008. godine (hrvatski jezik)
 61. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za sufinansiranje Projekta IFAD 697 BA. za I. kvartal 2008. godine (bosanski jezik).
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za sufinanciranje Projekta IFAD 697 BA. za I. kvartal 2008. godine (hrvatski jezik)
 62. ODLUKA o davanju saglasnosti za Odluku Uprave JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo"d.o.o. .o otpisu i reprogramu duga JP "B&H Airlines" d.o.o.
 63. ODLUKA o odobravanju nabavke jednog putničkog automobila za potrebe Sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
  "Službeni novine Federacije BiH", broj 13/08 /19.3.2008./
 64. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (hrvatski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava"Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (bosanski jezik)
 65. ODLUKA o općim uvjetima prodaje šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
 66. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu "staro za novo" putničkih automobila za potrebe Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH
 67. ODLUKU o izmjenama Odluke o maksimalnom iznosu novčanih naknada predsjednicima i članovima nadzornih odbora u gospodarskim društvima imenovanim ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
  ODLUKU o izmjenama Odluke o maksimalnom iznosu novčanih naknada predsjednicima i članovima nadzornih odbora u privrednim društvima imenovanim ispred državnog
  kapitala (bosanski jezik)
 68. ODLUKU o raspodjeli sredstava tekućeg granta "Subvencije javnim preduzećima FMPiK- transfer Željeznicama FBiH" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 69. ODLUKA o davanju saglasnosti na Izjavu o razumijevanju između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine iu Vlade Pokrajine Hessen o pružanju podrške pri provedbi
  Programa "Public Wealth Menagement" Federaciji Bosne i Hercegovine stavljanjem na raspolaganje know-how za privredno unapređenje

  "Službene novine Federacije BiH", broj 14/08 /24.3.2008./
 70. ODLUKA o davanju saglasnosti na Elaborat o zajedničkog ulaganju u IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Elaborat o zajedničkog ulaganju u IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići (hrvatski jezik)
 71. ODLUKA o usvajanju Programa raspodjele sredstava Učešće Vlade FBiH u sufinansiranju projekata kantona i lokalnih zajednica - zaštita kulturnog i graditeljskog naslijeđa utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
 72. ODLUKA oprivremenom stavljanju van snage Odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava Učešće Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u sufinansiranju projekata kantona i lokalnih zajednica - zaštita kulturnog i graditeljskog naslijeđa utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
  "Službene novine Federacije BiH", broj 15/08 /26.3.2008./
 73. ODLUKA o stavljanju van snage Odluke V broj 86/2008 od 31.01.2008. godine i Odluke V broj 95/2008 godine od 06.02.2008. godine
 74. ODLUKA o odobravanju nabavke dva putnička automobila za potrebe Federalnog ministarstva okoliša i turizma
 75. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabave po principu "staro za novo" putničkog automobila za potrebe Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije
  "Službene novine Federacije BiH", broj 16/08 /31.3.2008./
 76. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava Federalnoj direkciji za robne rezerve iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava Federalnoj direkciji za robne rezerve iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 77. ODLUKA o odobravanju nabavke dva nova putnička automobila za potrebe Federalne direkcije za robne rezerve (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju nabave dva nova putnička automobila za potrebe Federalne direkcije za robne rezerve (hrvatski jezik)
 78. ODLUKA o prenosu okončanog projekta iz sredstava razvoja odobrenog u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2004., 2005. i 2006. godinu
 79. ODLUKA o prenosu okončanog projekta iz sredstava razvoja odobrenog u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu
 80. ODLUKA o prenosu okončanog projekta iz sredstava razvoja odobrenog u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu
 81. ODLUKA o prenosu okončanog projekta iz sredstava razvoja odobrenog u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu
 82. ODLUKA o prenosu okončanog projekta iz sredstava razvoja odobrenog u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. i 2005. godinu
 83. ODLUKA o prenosu okončanog projekta iz sredstava razvoja odobrenog u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. i 2005. godinu
 84. ODLUKA o prenosu okončanog projekta iz sredstava razvoja odobrenog u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. i 2005. godinu
 85. ODLUKA o prenosu okončanog projekta iz sredstava razvoja odobrenog u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. i 2005. godinu
 86. ODLUKA o prenosu okončanog projekta iz sredstava razvoja odobrenog u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu
 87. ODLUKA o prenosu okončanog projekta iz sredstava razvoja odobrenog u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu
 88. ODLUKA o prenosu okončanog projekta iz sredstava razvoja odobrenog u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. i 2005. godinu
 89. ODLUKA o prenosu okončanog projekta iz sredstava razvoja odobrenog u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. i 2005. godinu
 90. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa utroška sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005. i 2006. godine
 91. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa utroška sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005. i 2006. godine
 92. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa utroška sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005., 2006. i 2007. godine
 93. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa utroška sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005. i 2006. godine
 94. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa utroška sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005. i 2006. godine
 95. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa utroška sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005. i 2006. godine
 96. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa utroška sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005. i 2006. godine
 97. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa utroška sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005. i 2006. godine
 98. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa utroška sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005. i 2006. godine
 99. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa utroška sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005. i 2006. godine
 100. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa utroška sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005. i 2006. godine
 101. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa utroška sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005. i 2006. godine
 102. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa utroška sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005. i 2006. godine
 103. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa utroška sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005. i 2006. godine
 104. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa utroška sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005. i 2006. godine
 105. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa utroška sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005. i 2006. godine
 106. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa utroška sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005. i 2006. godine
 107. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa utroška sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005. i 2006. godine
 108. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa utroška sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005. i 2006. godine
 109. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 110. ODLUKA o osnivanju privrednog društva JP Urbanistički zavod Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o osnivanju gospodarskog društva JP Urbanistički zavod Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 111. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
  "Službene novine Federacije BiH", broj 17/08 /2.4.2008./
 112. ODLUKA o odobravanju 20.000,00 KM iz tekuće rezerve za osnivački ulog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u JP "Geodetski zavod Federacije Bosne i Hercegovine" d.o.o. Sarajevo
 113. ODLUKA o utrošku sredstava "Transfer za PIO/MIO - refundacija isplaćenih sredstava za mirovine vojaka penzionisanih po povoljnijim uvjetima" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
 114. ODLUKA o utrošku sredstava "Tekući grantovi od FBiH po Uredbi o sticanju prava na starosnu mirovinu pripadnika bivše Vojske FBiH" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
 115. ODLUKA o raspodjeli roba oduzetih u carinsko prekršajnom postupku
 116. ODLUKA o naplati takse za korištenje autoceste A1 (bosanski jezik)
  ODLUKA o naplati takse za korištenje autoceste A1 (hrvatski jezik)
 117. ODLUKA o utvrđivanju visine naknade promjenjivih članova Komisije za koncesije
 118. ODLUKA o odobravanju nabavke dva nova terenska vozila za potrebe Federalnog zavoda za geologiju
 119. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za postavljenje direktora Federalne direkcije robnih rezervi
 120. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Transfer za sanaciju korita i vodopada Plive-Jajce", transfer za za zaštitu korita Plive-EP HB Mostar (donacija)", i "transfer za zaštitu korita Pliva -JP sliv Save (donacija)" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
 121. ODLUKA o davanju saglasnosti za sufinansiranje nabavke i instalisanje emisione opreme za potrebe proširenja pokrivanja signolom RTV FBiH u 2008. godini po općinama i lokacijama
 122. ODLUKA o odobravanju prijenosa dijela sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Glavni ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 123. ODLUKA o usvajanju Programa raspodjele sredstava učešće Vlade FBiH u sufinansiranju projekata kantona i lokalnih zajednica - zaštita kulturnog i graditeljskog naslijeđa utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
  Službene novine Federacije BiH", broj 18/08 /9.4.2008./
 124. ODLUKA o prenosu okončanog projekta iz sredstava razvoja odobrenog u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2004., 2005., 2006. godinu i iz sredstava Programa utroška sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005. i 2006. godine
 125. ODLUKA o usvajanju Programa raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
 126. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfera za kinematografiju" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 127. ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Transfer za izdavaštvo" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 128. ODLUKA o usvajanju Programa raspodjele sredstava sa pozicije "Transfer Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 129. ODLUKA o usvajanju Programa raspodjele sredstava sa pozicije "Transfer Fondacije za bibliotečku djelatnost" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 130. ODLUKA o intervenciji na tržištu prodajom brašna (bosanski jezik)
  ODLUKA o intervenciji na tržištu prodajom brašna (hrvatski jezik)
 131. ODLUKA o odobravanju prijenosa dijela sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom zavodu za programiranje razvoja na Sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 132. ODLUKA o visini osnovice za određivanje mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o visini osnovice za određivanje mjesečnih novčanih primanja korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 133. ODLUKA o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 134. ODLUKA o davanju na korištenje poslovnog prostora u stambeno-poslovnoj zgradi u ulici Branilaca Sarajeva br. 15 Javnom preduzeću "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo
 135. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju prodaje/nabavke po principu "staro za novo" putničkih vozila za potrebe Federalnog ministarstva prometa i komunikacija - Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo
 136. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za nabavku vakcina" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za nabavku cjepiva" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 137. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za zdravstvene ustanove od značaja za Federaciju" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za zdravstvene ustanove od značaja za Federaciju" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 138. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za finansiranje Udruženja "Centar evropskog puta u BiH" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju utroška sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za financiranje Udruženja "Centar europskog puta u BiH" (hrvatski jezik)
 139. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima i mjerilima raspodjele sredstava "Transfer nižim nivoima vlasti za zdravstvene ustanove u Federaciji BiH" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima i mjerilima raspodjele sredstava "Transfer nižim razinama vlasti za zdravstvene ustanove u Federaciji BiH" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 140. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu "staro za novo" motornih vozila za potrebe Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine - Sudske policije
  "Službene novine Federacije BiH", broj 19/08 /16.4.2008./
 141. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za raseljena lica i povratnike" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
 142. ODLUKA o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju objekata naplate cestarine na autocesti Zenica-Sarajevo, dionice: Dobrinje-Visoko, Visoko-Podlugovi i Podlugovi-Jošanica
 143. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranog na jedinstvenom računu riznice-trezora Federalnog ministarstva financija-finansija Zavodu za javnog zdravstvo Federacije BiH
 144. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Grantovi pojedincima - potpora udruženjima potrošača" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu trgovine
 145. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
 146. ODLUKA o odobravanju utroška dijela sredstava "Transfer za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta" utvrđen Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
  Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
 147. ODLUKA o usvajanju Programa raspodjele sredstava s kriterijima raspodjele sredstava dijela tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
 148. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Fondacije za održivi razvoj (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Fondacije za održivi razvitak (hrvatski jezik)
 149. ODLUKA o minimalnim-otkupnim cijenama pojedinih poljoprivrednih proizvoda u 2008. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o minimalnim-otkupnim cijenama pojedinih poljoprivrednih proizvoda u 2008. godini (hrvatski jezik)
 150. ODLUKA o davanju saglasnosti za izdvajanje šumskog zemljišta iz šumsko-privrednog područja "Sprečko" na području Tuzlanskog kantona, općina Živinice, radi prevođenja istog u građevinsko, a što se odnosi na provođenje važećeg Regulacionog plana "Cigulje II" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za izdvajanje šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja "Sprečko" na području Tuzlanskog kantona, Općina Živinice, radi prevođenja istog u građevinsko, a što se odnosi na provođenje važećeg Regulacionog plana "Cigulje II" (hrvatski jezik)
 151. ODLUKA o davanju saglasnosti za izdvajanje šumskog zemljišta iz šumsko-privrednog područja "Lašvansko"na području Srednjobosanskog kantona, Općina Busovača, radi prevođenja istog u građevinsko-odnosno provođenja važećih regulacionih planova: SRC "Prodolci" i SRC "Busovačka planina" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za izdvajanje šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja "Lašvansko"na području Srednjobosanskog kantona, Općina Busovača, radi prevođenja istog u građevinsko-odnosno provođenja važećih regulacionih planova: SRC "Prodolci" i SRC "Busovačka planina" (hrvatski jezik)
 152. ODLUKA o davanju saglasnosti na dokument "Politika lijekova u Federaciji Bosne i Hercegovine"
  "Službene novine Federacije BiH", broj 20/08 /17.4.2008./
 153. ODLUKA o provođenju natječaja za izradu idejnog rješenja za objekt Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru
 154. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava učešće Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u sufinansiranju projekata kantona i lokalnih zajednica - zaštita kulturnog i graditeljskog naslijeđa utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
 155. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima za raspodjelu sredstava tekući grantovi - "Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
  "Službene novine Federacije BiH", broj 21/08 /23.4.2008./
 156. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava dijela tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
  "Službene novine Federacije BiH", broj 22/08 /24.4.2008./
 157. ODLUKA o rasporedu dijela sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu sa pozicije "Transfer nižim razinama vlasti"
 158. ODLUKA o davanju saglasnosti na Aneks br. 4. Dopunjenog i izmijenjenog Ugovora o osnivanju ArcelorMittal Zenica, društva sa ograničenom odgovornošću (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Aneks br. 4. Dopunjenog i izmijenjenog Ugovora o osnivanju ArcelorMittal Zenica, društva sa ograničenom odgovornošću (hrvatski jezik)
 159. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o utrošku sredstava "Tekući grantovi od FBiH po Uredbi o sticanju prava na starosnu mirovinu pripadnika bivše Vojske FBiH" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
 1. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o utrošku sredstava "Transfer za PIO/MIO - refundacija isplaćenih sredstava za mirovine vojaka penzionisanih po povoljnijim uvjetima" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti za produženje misije pripadnika bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnoj misiji UN-a u Liberiji
 3. ODLUKA o utvrđivanju najniže satnice u Federaciji Bosne i Hercegovine
 4. ODLUKA o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Proračunu Federaciji Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 5. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za finansiranje Crvenog krsta /križa Federacije Bosne i Hercegovine za I. kvartal 2008. godine
 6. ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za utvrđivanje prijedloga rješavanja sadašnjeg statusa Javnog preduzeća Vazduhoplovni zavod "Orao" Rajlovac-Sarajevo i radnopravnog statusa njegovih radnika i njihovih potraživanja po osnovu radnog odnosa u ovom preduzeću (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga rješavanja sadašnjeg statusa Javnog poduzeća Vazduhoplovni zavod "Orao" Rajlovac-Sarajevo i radnopravnog statusa njegovih radnika i njihovih potraživanja po osnovu radnog odnosa u ovom poduzeću (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
 8. ODLUKA o davanju saglasnosti na Projekt organizaciono, kadrovsko i materijalno-tehničko jačanje policijskih snaga u borbi protiv organizovanog kriminala
 9. ODLUKA o prebacivanju i namjeni finansijskih sredstava Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju/zrakoplovstvo
 10. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine
 11. ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava tekućih grantova - "Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići
 12. ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava tekućih grantova - "Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za Trgovačko društvo Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče
  "Službene novine Federacije BiH", broj 23/08 /30.4.2008./
 13. ODLUKA o izmjeni Odluke o garantovanim cijenama pojedinih poljoprivrednih proizvoda roda 2008. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o zajamčenim cijenama pojedinih poljoprivrednih proizvoda roda 2008. godine (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o garantovanoj cijeni kukuruza roda 2008. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zajamčenoj cijeni kukuruza roda 2008. godine (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o izmjeni Odluke o dinamici prebacivanja i namjeni finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu putničke takse -naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji BiH u 2008. godini
 16. ODLUKA o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa preduzeća "Unis-Ginex" d.d. Goražde
 17. ODLUKA o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa preduzeća PS "Vitezit" d.d. Vitez
 18. ODLUKA o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa preduzeća "Zrak" d.d. Sarajevo
 19. ODLUKA o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa preduzeća "Pretis" d.d. Vogošća
 20. ODLUKA o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa preduzeća "Tehnički remontni zavod" d.d. Hadžići
 21. ODLUKA o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa preduzeća "Igman" d.d. Konjic
 22. ODLUKA o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa preduzeća "Binas" d.d. Bugojno
  "Službene novine Federacije BiH", broj 24/08 /7.5.2008./
 23. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
  "Službene novine Federacije BiH", broj 25/08 /12.5.2008./
 24. ODLUKA o rasporedu sredstava "Transfer za političke stranke i koalicije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu, za II.kvartal 2008. godine
 25. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
 26. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za finansiranje Foruma parlamentaraca za I. kvartal 2008. godine
 27. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora "JP BH Pošta" d.o.o. Sarajevo o imenovanju generalnog direktora uprave "JP BH Pošta" d.o.o. Sarajevo
 28. ODLUKA o odobravanju nabavke radara za potrebe kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u okviru realizacije Programa "Strategija drumskog saobraćaja 2008-2013"
 29. ODLUKA o odobravanju nabave novog putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva pravde
 30. ODLUKA o davanju na trajno korištenje vatrogasnih naprtnjača i šatora Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na trajno korištenje vatrogasnih naprtnjača i šatora Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o određivanju organa za donošenje Plana parcelacije za područja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine
 32. ODLUKA o davanju na trajno korištenje materijalno-tehničkih sredstava i opreme Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na trajno korištenje materijalno-tehničkih sredstava i opreme Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za finansiranje Udruženja za brigu i prava djeteta "Naša djeca", Velika Kladuša, za I. kvartal 2008. godine
 34. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Transfera za temeljna udruženja/udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog rata/domovinskog rata, Transfera za obilježavanje značajnih datuma i Transfera za pomoć u liječenju boraca/branitelja, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata / Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
 35. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnoj upravi policije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnoj upravi policije (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 26/08 /14.5.2008./
 36. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih-unutarnjih poslova (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu unutarnjih- unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru Rudnika mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj za imenovanje vršioca dužnosti generalnog direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru Rudnika mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj za imenovanje vršioca dužnosti generalnog direktora (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru Rudnika mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. u Đurđeviku za imenovanje vršioca dužnosti generalnog direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru Rudnika mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. u Đurđeviku za imenovanje vršioca dužnosti generalnog direktora (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju saglasnosti za korištenje kreditnih sredstava Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine za rješavanje problema nelikvidnosti bolnica u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za korištenje kreditnih sredstava Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine za rješavanje problema nelikvidnosti bolnica u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o prihvatanju strateškog plana razvoja zdravstva u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu od 2008. godine do 2018. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvatanju strateškog plana razvoja zdravstva u Federaciji Bosne i Hercegovine u razdoblju od 2008. godine do 2018. godine (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o prihvatanju Izvještaja o izvršenju finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2007. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvatanju Izvještaja o izvršenju financijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2007. godinu (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Transfer za rano otkrivanje karcinoma dojke" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Transfer za rano otkrivanje karcinoma dojke" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Transfer za prevenciju karcinoma debelog crijeva" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Transfer za prevenciju karcinoma debelog crijeva" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o dopuni Odluke o raspodjeli novčanih sredstava sa Escrow računa (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o raspodjeli novčanih sredstava sa Escrow računa (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 27/08 /21.5.2008./
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje generalnog direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje generalnog direktora (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za za sufinansiranje projekta "Razvoj male komercijalne poljoprivrede", za I. kvartal 2008. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za za sufinanciranje projekta "Razvoj male komercijalne poljoprivrede", za I. kvartal 2008. godine (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna broj 154-921-20006520-58 evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora -Riznice Federalnog ministarstva financija- Federalnog ministarstva finansija Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine
 48. ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfera udruženjima građana i drugim organizacijama" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfera udruženjima građana i drugim organizacijama" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji "L ASSOCIAZIONE "GESU" CONFIDIO IN TE" PIAZZA STATUTO NO 16, 10121 Torino, Italija, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercergovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji "L ASSOCIAZIONE "GESU" CONFIDIO IN TE" PIAZZA STATUTO NO 16, 10121 Torino, Italija, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercergovine (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 12 Budžeta, glava 1201 na poziciji 614300 - "Transfer za Fondaciju Srebrenica - Potočari Spomen obilježje i mezarje" za 2008. godinu
 51. ODLUKA odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za finansiranje Fondacije Srebrenica - Potočari za I. kvartal 2008. godine
 1. ODLUKA o odobrenju prodaje/nabavke po principu "staro za novo" putničkih vozila za potrebe Porezne uprave Federacije BiH
 2. ODLUKA o davanju na korištenje objekata u Delijašu, općina Trnovo, Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine za potrebe smještaja azilanata u Bosni i Hercegovini
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti za pripremu kreditnog sporazuma Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine za modernizaciju Kliničke bolnice Mostar i RMC "dr. Safet Mujić" Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za pripremu kreditnog sporazuma Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine za modernizaciju Kliničke bolnice Mostar i RMC "dr. Safet Mujić" Mostar (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o intervenciji na tržištu prodajom brašna V. broj 227/08 od 12.3.2008. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o intervenciji na tržištu prodajom brašna V. broj 227/08 od 12.3.2008. godine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 29/08 /28.5.2008./
 5. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u Razdjelu 61, Glava 6101 na poziciji 615200-"Učešće Vlade Federacije BiH u sufinansiranju projekta kantona i lokalnih zajednica-izgradnja i rekonstrukcija eko toplana" za 2008. godinu
 6. ODLUKA o raspisivanju Javnog oglasa za izbor članova u Upravnom odboru Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor članova u Upravnom odboru Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvaćanje Kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft - Beč za finansiranje Projekta modernizacije Univerziteta u Zenici (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje Kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft - Beč za financiranje Projekta modernizacije Univerziteta u Zenici (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazumaizmeđu Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft - Beč za Projekt modernizacije Univerziteta u Zenici (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazumaizmeđu Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft - Beč za Projekt modernizacije Univerziteta u Zenici (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje dijela zemljišta u kasarni "Stanislav Baja Kraljević" u Mostaru Federalnom ministarstvu pravde
 10. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane/obrane
 11. ODLUKA o raspodjeli sredstava "Provedba zakona zaštite nasilja nad članovima obitelji" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
 12. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora d.d. "Sarajevoputevi" Sarajevo o imenovanju direktora uprave d.d. "Sarajevoputevi" Sarajevo
 13. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora u ulici Nedima Filipovića do br.21 u Sarajevu Savezu bošnjačkih udruženja porodica zarobljenih i nestalih osoba u Bosni i Hercegovini i ulici Kralja Tomislava br.14 u Mostaru Udruzi specijalne policije i iz domovinskog rata "Munje" Mostar
 14. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje Garnizone ambulante, u ulici Rose Hadživuković br.1 u Tuzli, Skupštini Tuzlanskog kantona
 15. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za sufinansiranje Projekta "Upravljanje čvrstim otpadom" prema Sporazumu o razvojnom kreditu broj 3672 BOS, za I. i II. kvartal 2008. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za sufinanciranje Projekta "Upravljanje čvrstim otpadom" prema Sporazumu o razvojnom kreditu broj 3672 BOS, za I. i II. kvartal 2008. godine (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za sufinansiranje Projekta "Upravljanje čvrstim otpadom" po dodatnom kreditu 3672-1 BOS, za I. i II. kvartal 2008. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za sufinanciranje Projekta "Upravljanje čvrstim otpadom" po dodatnom kreditu 3672-1 BOS, za I. i II. kvartal 2008. godine (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o načinu finansiranja poslova koje će Agencija za finansijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo i Agencija za pružanje finansijskih, informatičkih i posredničkih usluga d.d. Mostar obavljati za potrebe korisnika (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o načinu financiranja poslova koje će Agencija za pružanje finansijskih, informatičkih i posredničkih usluga d.d. Mostar i Agencija za finansijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo obavljati za potrebe korisnika (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o davanju saglasnosti za knjiženje opreme nabavljene za potrebe implementacije "Programa poticajnih mjera za zapošljavanje u poljoprivredi"
 21. ODLUKA o utrošku sredstava transfera "Ekonomsko-socijalno vijeće" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
 22. ODLUKA o raspodjeli sredstava "Transfer za organizacije civilnih invalida" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
 23. ODLUKA o osnivanju trgovačkog društva "Riva Trpanj" d.o.o. za poslovanje nekretninama i usluge
 24. ODLUKA o imenovanju vršitelja dužnosti direktora trgovačkog društva "Riva Trpanj" d.o.o. za poslovanje nekretninama i usluge
 25. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru "Zrak" d.d Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru "Zrak" d.d Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Rudnika "Kreka" u Tuzli, doo o imenovanju generalnog direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Rudnika "Kreka" u Tuzli, doo o imenovanju generalnog direktora (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Rudnika mrkog uglja "Banovići" d.d. Banovići o imenovanju generalnog direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Rudnika mrkog uglja "Banovići" d.d. Banovići o imenovanju generalnog direktora (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o usvajanju Programa raspodjele sredstava s kriterijima raspodjele sredstava dijela tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarsvu obrazovanja i nauke
  "
  Službene novine Federacije BiH", broj 31/08 /2.6.2008./
 29. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za sufinanciranje projekta IFAD 697 BA, za II. kvartal 2008. godine
 30. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna broj 338-690-22151630-22 evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija/finansija Gender centru Federacije BiH
 31. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava tekućeg granta "Transfer za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračke populacije" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju utroška sredstava tekućeg granta "Transfer za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i braniteljske populacije" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata / Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o raspodjeli sredstava "Transfer za implementaciju i uvođenje u prava neratnih invalida" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
 33. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava "Transfer Savezu logoraša BiH i partnerskim sudionicima - Projekt provedbe Odluke MSP, utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
 34. ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji FONDAZIONE "GESU MISERICORDIOSO" Onlus, Italija, Sassuolo (MO), Via Fossetta 37, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 33/08 /9.6.2008./
 35. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu na poziciji "Učešće Vlade Federacije BiH u sufinansiranju projekata kantona i lokalnih zajednica - izgradnja i rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije"
  I S P R A V K A odluke 245
 36. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta JP Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
 37. ODLUKA o povećanju osnovnog kapitala JP Direkcije cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
 38. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova nadzornih timova za implementaciju Akcionog plana i strategije reforme javne uprave Bosne i Hercegovine ispred Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova nadzornih timova za implementaciju Akcionog plana i strategije reforme javne uprave Bosne i Hercegovine ispred Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o odobravanju finansijskih sredstava sa JRT FBiH - Posebnog transakcijskog računa za plaćanje PDV-a na revolving osnovi
 40. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 34/08 /11.6.2008./
 42. ODLUKA o usvajanju Programa i kriterija za raspodjelu sredstava "Učešće Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u sufinansiranju projekata kantona i lokalnih zajednica - rekonstrukcija sportskih objekata i školskih dvorana, trim staza i drugih J.U." utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu, Federalnom ministarstvu kulture i sporta- Federalnom ministarstvu kulture i športa
 43. ODLUKA o usvajanju Programa i kriterija za raspodjelu sredstava "Učešće Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u sufinansiranju projekata kantona i lokalnih zajednica - zaštita kulturnog i graditeljskog naslijeđa" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu, Federalnom ministarstvu kulture i sporta- Federalnom ministarstvu kulture i športa
 44. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Transfer nižim nivoima vlasti (FM okoliša i turizma)" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
 45. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za izgradnju vodoopskrbnog sistema Duvansko polje Općine Tomislavgrad (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za izgradnju vodoopskrbnog sustava Duvansko polje Općine Tomislavgrad (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za izgradnju vodoopskrbnog sistema Dubravska visoravan (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za izgradnju vodoopskrbnog sustava Dubravska visoravan (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o utvrđivanju prestanka statusa javnog vodnog dobra dijela zemljišne čestice k.č. 1904 k.o. Goražde II, pod nazivom "rijeka Drina" površine 4387 m2 za potrebe uspostavljanja industrijske zone Bekto Precisa u Općini Goražde (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju prestanka statusa javnog vodnog dobra dijela zemljišne čestice k.č. 1904 k.o. Goražde II, pod nazivom "rijeka Drina" površine 4387 m2 za potrebe uspostavljanja industrijske zone Bekto Precisa u Općini Goražde (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2008. godinu
 49. ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava Tekućih grantova -"Podsticaj proizvodnji i prestruktuiranju industrije i rudarstava" za finansiranje programa povećanja proizvodnje i smanjenja troškova poslovanja u Rudniku mrkog uglja "Zenica" d.o.o. Zenica (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava Tekućih grantova -"Poticaj proizvodnji i prestruktuiranju industrije i rudarstava" za financiranje programa povećanja proizvodnje i smanjenja troškova poslovanja u Rudniku mrkog uglja "Zenica" d.o.o. Zenica (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji "Maria Porta del Cielo Progetto Međugorje", Corso Racconigi br. 48 10139 Torino, Italija, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji "Maria Porta del Cielo Progetto Međugorje", Corso Racconigi br. 48 10139 Torino, Italija, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o raspodjeli sredstava "Transfer za odvikavanje od ovisnosti" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
 4. ODLUKA o kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje
 5. ODLUKA o kriterijima za imenovanje ravnatelja i zamjenika ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje
 6. ODLUKA o kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje
 7. ODLUKA o kriterijima za imenovanje članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje
 8. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Javnoj ustanovi Centar za edukaciju sudija i tužilaca
 9. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
 10. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa Podračuna broj 154-001-20006185-68 evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija Federalnom hidrometeorološkom zavodu
 11. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za finansiranje podrške upošljavanja invalidnih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine
 12. ODLUKA o utvrđivanju Plana rada provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 13. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o., Sarajevo o usvajanju konačne situacije izvršenih radova na održavanju željezničke infrastrukture za 2007. godinu
 14. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o., Sarajevo o usvajanju konačnog obračuna sufinasiranja usluga u željezničkom putničkom saobraćaju za 2007. godinu
 15. ODLUKA o utvrđivanju novčanih sredstava koja će se naplaćivati u toku mjeseca oktobra 2008. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za "Dječiju nedelju"
  "Službene novine Federacije BiH", broj 36/08 /18.6.2008./
 16. ODLUKA o odobravanju izrade Studije "Gašenje požara otvorenih prostora korištenjem zračnih snaga u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izradbe Studije "Gašenje požara otvorenih prostora korišćenjem zračnih snaga u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o izmjeni Odluke o utvrđivanju ukupnog broja klubova u kojima se priređuju igre na sreću na automatima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o utvrđivanju ukupnog broja klubova u kojima se priređuju igre na sreću na automatima na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o prodaji/nabavci po principu "staro za novo" putničkog automobila za potrebe Federalnog ministarstva trgovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prodaji/nabavi po principu "staro za novo" putničkog automobila za potrebe Federalnog ministarstva trgovine (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku JP Direkcije cesta Federacije BiH o reprogramiranju duga Općini Goražde po rješenju o dozvoli izvršenja Općinskog suda u Goraždu
 20. ODLUKA o prihvatanju Sporazuma o prestanku rada, preuzimanju arhive, opreme i zaposlenih Agencije za standarde i ocjenjivanje u obrazovanju za Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Izvještaja o radu BHŽJK za period 1.1.-31.12.2007. godine
 22. ODLUKA o utrošku sredstava tekućeg granta Transfer za JP "Aerodrom Tuzla" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 23. ODLUKA o utrošku sredstava tekućeg granta Transfer za JP "Aerodrom Mostar" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 24. ODLUKA o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
  "Službene novine Federacije BiH", broj 38/08 /25.6.2008./
 25. ODLUKA o rasporedu dijela sredstava "Transfer nižim nivoima vlasti" utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu finansija- Federalnom ministarstvu financija
 26. ODLUKA o postupku odabira i prihvatanja strateškog partnera za povećanje osnovnog kapitala - dokapitalizaciju JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o postupku odabira i prihvatanja strateškog partnera za povećanje temeljnog kapitala - dokapitalizaciju JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o o usvajanju Programa raspodjele sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg granta "Transfer za udžbenike osnovnog obrazovanja" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
 28. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata iz Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje u Državnu regulatornu komisiju za električnu energiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata iz Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje u Državnu regulatornu komisiju za električnu energiju (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Rudnika mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj o izboru generalnog direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Rudnika mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj o izboru generalnog direktora (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava Tekućih grantova - "Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za JP Rudnici ugljena "Tušnica" d.o.o. Livno (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava Tekućih grantova - "Poticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za JP Rudnici ugljena "Tušnica" d.o.o. Livno (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma o učešću i finansiranju poslova eksproprijacije za izgradnju Sarajevske obilaznice (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma o učešću i financiranju poslova eksproprijacije za izgradnju Sarajevske obilaznice (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica za finansijsku pomoć za obilježavanje godišnjica i ukop civilnih žrtava rata Srebrenice i Bratunca
 33. ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju prijenosa dijela sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Glavni ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 39/08 /30.6.2008./
 34. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft - Beč za Projekt opremanja Kliničke bolnice Mostar
 36. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft - Beč za finansiranje Projekta opremanja Kliničke bolnice Mostar
 37. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft - Beč za finansiranje Projekta opremanja Regionalnog medicinskog centra "dr. Safet Mujić" Mostar
 38. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft - Beč za Projekt opremanja Regionalnog medicinskog centra "dr. Safet Mujić" Mostar
 39. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft - Beč za Projekt opremanja Doma zdravlja Mostar
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft - Beč za finansiranje Projekta opremanja Doma zdravlja Mostar
 41. ODLUKA o statusu potraživanja iz pasivnog podbilansa preduzeća u privatizaciji i ukupnom poravnanju sa Privrednom bankom Sarajevo d.d. Sarajevo
 42. ODLUKA o utvrđivanju visine i rasporedu dobiti Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo ostvarene za 2007. godinu
 43. ODLUKA o usvajanju plana i programa poslovanja Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo za 2008. godinu
 44. ODLUKA o usvajanju Godišnjih finansijskih izvještaja Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo sa Izvještajem vanjskog revizora za 2007. godinu
 45. ODLUKA o određivanju visine naknada za predsjednika i članove Nadzornog odbora Direkcije cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
 46. ODLUKA o formiranju šumskoprivrednog područja "Natron-Usorsko-Ukrinsko"
 47. ODLUKA o početku rada Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine kao pravnog sljednika Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
 48. ODLUKA o organima upravljanja i rukovođenja koji nastavljaju obavljati dužnosti do izbora novih organa Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
 49. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
  "Službene novine Federacije BiH", broj 40/08 /2.7.2008./
 50. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2007. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o ostvarenju Bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2007. godini (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o izmjenama i dopuna Odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava s kriterijima raspodjele sredstava dijela tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
 2. ODLUKA o standardima i normativima za oblast visokog obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine
 3. ODLUKA o donošenju Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o donošenju Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o preuzimanju Javnog preduzeća Geodetski zavod Bosne i Hercegovine
 5. ODLUKA o davanju ovlasti direktoru Agencije za privatizaciju
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa sa Yugimport-SDPR Beograd
 7. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imanovanje dva člana Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine
 8. ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje kandidata za članove Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 41/08
   /7.7.2008./
 9. ODLUKA o odustanku od zahtjeva za plaćanje zateznih kamata i povlačenje tužbe u svezi duga po osnovu Ugovora broj 01/01-225/03a od 05.08.2003. godine
 10. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za sufinansiranje Projekta registracije zemljišta, za II. kvartal 2008. godine
 11. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu federalnim proračunskim korisnicima
 12. ODLUKA o utvrđivanju prioriteta izmirenja općih obaveza unutrašnjeg duga iz osnova neisplaćenih neto plaća i naknada i neisplaćenih obaveza prema dobavljačima za robe, materijale i usluge u 2008. godini
 13. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstava financija-finansija Federalnom agromediteranskom zavodu
 14. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvaćanje granta Međunarodne banke za obnovu i razvoj za "Projekt upravljanja Neretvom i Trebišnjicom"
 15. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora "JP BH Pošta" d.o.o. Sarajevo o otpisu duga JP "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo
 16. ODLUKA o izmjeni Odluku o davanju privremene saglasnosti Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju - Federalnoj direkciji za civilno zrakoplovstvo na daljnje korištenje posebnog računa za navigacijske usluge
 17. ODLUKA o izradi master planova razvoja turizma FBiH za 2008. godinu
 18. ODLUKA V broj 574/08
 19. ODLUKA V broj 575/08
  "Službene novine Federacije BiH", broj 42/08 /9.7.2008./
 20. ODLUKA o davanju saglasnosti za ustupanje motornih vozila bivšeg Federalnog ministarstva odbrane/ Federalnog ministarstva obrane Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti za upućivanje pripadnika bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnu misiju UN-a u Liberiji
 22. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
 23. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
 24. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
 25. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta
 26. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Remontnog zavoda d.d Travnik o izboru direktora odbora
 27. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o utvrđivanju prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora gospodarskog društva Agrokomerc d.d. Velika Kladuša
 30. ODLUKA o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktora privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša
 31. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 43/08 /14.7.2008./
 32. ODLUKA o odobravanju Izvještaja o realizaciji Plana i programa JP Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za period 01.01.-31.12.2007. godine
 33. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercgovine za 2008. godinu
  "Službene novine Federacije BiH", broj 44/08 /16.7.2008./
 35. ODLUKA o prodaji dijela državnog kapitala u preduzeću Unis-Udružena metalna industrija d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o prodaji dijela državnog kapitala u poduzeću Unis-Udružena metalna industrija d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava Tekućih grantova - "Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" za finansiranje Programa nabavke neophodne zaštitne opreme u Rudnicima "Kreka" u Tuzli d.o.o.
 37. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine ArcelorMittal Zenica, društva sa ograničenom odgovornošću o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine ArcelorMittal Zenica, društva sa ograničenom odgovornošću o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Međunarodne banke za obnovu i razvoj za "Projekt za šumske i planinske zaštićene oblasti" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje granta Međunarodne banke za obnovu i razvoj za "Projekt za šumske i planinske zaštićene oblasti" (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o konverziji i oročenju blokiranih sredstava naplaćenih potraživanja
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za imenovanje generalnog direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za imenovanje generalnog direktora (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne takse za fizička lica koje su registrovana za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2009. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za fizička lica koje su registrirane za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2009. godinu (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne takse za 2009. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2009. godinu (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Bank Austria Creditanstalt AG - Beč za finansiranje Projekta izgradnje vodovoda Fojnica - Kiseljak i kanalizacijskog kolektora Lepenica - Kiseljak (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Bank Austria Creditanstalt AG - Beč za financiranje Projekta izgradnje vodovoda Fojnica - Kiseljak i kanalizacijskog kolektora Lepenica - Kiseljak (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Bank Austria Creditanstalt AG - Beč za finansiranje Projekta izgradnje vodovoda Fojnica - Kiseljak i kanalizacijskog kolektora Lepenica - Kiseljak (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Bank Austria Creditanstalt AG - Beč za finansiranje Projekta izgradnje vodovoda Fojnica - Kiseljak i kanalizacijskog kolektora Lepenica - Kiseljak (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane/obrane
 46. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za bolničko liječenje povratnika u RS" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
 47. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za Centar za hemofiliju i transplantacijsku madicinu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
 48. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Centar za tkivnu tipizaciju" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
 49. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za uvođenje lan mreže u Zavodu za transfuzijsku medicinu Federacije BiH" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
 50. ODLUKA o davanju na korištenje ugostiteljske opreme Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine

"Službene novine Federacije BiH", broj 45/08 /21.7.2008./

 1. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za zaštitu okoliša od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine " utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
 2. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava dijela tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
  "Službene novine Federacije BiH", broj 46/08 /23.7.2008./
 3. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za finansiranje Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine za II. kvartal 2008. godine
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2007. godinu
 5. ODLUKA o rasporedu sredstava "Transfer za političke stranke i koalicije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu, za III. kvartal 2008. godine
 6. ODLUKA o odobravanju nabavke terenskih motornih vozila za deminerske timove Federalne uprave civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju nabave terenskih motornih vozila za deminerske timove Federalne uprave civilne zaštite (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za liječenje oboljelih od multipleskleroze" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
 8. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
 9. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava za sanaciju depoa Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine
 10. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za liječenje oboljelih od hepatitisa C i težih oblika hepatitisa B" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
 11. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za Zavod za transfuzijsku medicinu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
 12. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije
 13. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna broj 338-690-22465793-82 evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-financija Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
 14. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna broj 338-690-22465784-12 evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-financija Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
 15. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna broj 338-690-22465775-39 evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-financija Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
  "Službene novine Federacije BiH", broj 48/08 /6.8.2008./
 16. ODLUKA o privremenom zaustavljanju plasmana brašna tip 500 iz Federalnih robnih rezervi na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o privremenom zaustavljanju plasmana brašna tip 500 iz Federalnih robnih rezervi na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 49/08 /13.8.2008./
 17. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o imenovanju izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove - člana uprave Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o imenovanju izvršnog ravnatelja za pravne i kadrovske poslove - člana uprave Javnog poduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o imenovanju izvršnog direktora za proizvodnju - člana uprave Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o imenovanju izvršnog ravnatelja za proizvodnju - člana uprave Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o imenovanju izvršnog direktora za distribuciju - člana uprave Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o imenovanju izvršnog ravnatelja za distribuciju - člana uprave Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o imenovanju izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu - člana uprave Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o imenovanju izvršnog ravnatelja za snabdijevanje i trgovinu - člana uprave Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o imenovanju izvršnog direktora za kapitalne investicije - člana uprave Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o imenovanju izvršnog ravnatelja za kapitalne investicije - člana uprave Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o korištenju neutrošenih sredstava za izgradnju autoceste Zenica-Sarajevo, dionica Podlugovi -Visoko, poddionica II: Dobrinje-Visoko
 23. ODLUKA o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzim cestama u Federaciji BiH
 24. ODLUKA o odobravanju preraspodjele sredstava između Federalnog ministarstva zdravstva i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u okviru budžeta odobrenog za 2008. godinu i namjene sredstava
 25. ODLUKA o davanju saglasnosti na Idejni projekt informacionih sistema registra malih i srednjih preduzeća (ISR MSP) u Federaciji Bosne i Hercegovine
 26. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za 2008. godinu
 27. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o radu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za 2007. godinu
 28. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH, d.o.o.Sarajevo o drugim izmjenama i dopunama Statuta
 29. ODLUKA o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa preduzeća "Vranica" d.d. Sarajevo
 30. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava kapitalnog granta "Transfer za podršku izgradnje započetih a neizgrađenih objekata branilaca i članova njihovih porodica" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
 31. ODLUKA o osnivanju Javnog preduzeća "Filmski centar Sarajevo"
  "Službene novine Federacije BiH", broj 51/08 /20.8.2008./
 32. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za finansiranje četiri kulturna društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za financiranje četiri kulturna društva (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
 34. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane/obrane i Vojska Federacije Bosne i Hercegovine
 35. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava kapitalnog granta "Automobila za invalide", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju utroška sredstava kapitalnog granta "Automobila za invalide", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata / Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava "Transfer za kantonalne službe za zapošljavanje za isplatu naknada demobiliziranim braniocima", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
 37. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo o imenovanju izvršnog direktora za opće, pravne i kadrovske poslove "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo
 38. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za finansiranje spomen obilježja poginulim borcima HVO-a (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za financiranje spomen obilježja poginulim braniteljima HVO-a (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za finansiranje spomen obilježja poginulim borcima Armije BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za financiranje spomen obilježja poginulim braniteljima Armije BiH (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Rebalansa plana i programa JP Direkcije cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2008. godinu
 41. ODLUKA o usvajanju programa raspodjele sredstava za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno-historijske baštine, ostvarenih od članarina u turističkim zajednicama i boravišnim pristojbama za period 01.01-31.12.2007. godine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 52/08 /27.8.2008./
 42. ODLUKA o davanju saglasnosti za produženje misije pripadnika bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnoj misiji UN-a u Liberiji
 43. ODLUKA o izmjenama i dopuna Odluke o kriterijima za utvrđivanje kandidata za članove Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine
 44. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program utroška planiranih sredstava ostvarenih naplatom takse za korištenje autoceste A1 za 2008. godinu
 45. ODLUKA o izmjenama i dopuna Odluke o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koje će se pružati osiguranim licima na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine
 46. ODLUKA o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine
 47. ODLUKA o isplati naknada za godišnji odmor iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o isplati naknada za godišnji odmor iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o izmjeni Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u federalnim organima državne službe (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u federalnim organima državne službe (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 54/08 /3.9.2008./
 49. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 50. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o usvajanju korigirane ostvarene dobiti Javnog preduzeća Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za period 2002.-2005. godine
 1. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o usvajanju korigiranog godišnjeg obračuna Javnog preduzeća Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za poslovnu 2006. godinu
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o usvajanju Plana poslovanja Javnog preduzeća Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za period 2008.-2010. godine
 3. ODLUKA o prihvatanju Izvještaja Komisije za verifikaciju neisplaćenih obaveza prema dobavljačima za robe, materijale i usluge prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane-Federalnog ministarstva obrane i drugih federalnih organa nastalih u periodu od 01.04.1996. godine do 31.12.2005. godine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 56/08 /8.9.2008./
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru Rudnika mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. u Đurđeviku za imenovanje direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru Rudnika mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. u Đurđeviku za imenovanje direktora društva (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o izmjena Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
  "Službene novine Federacije BiH", broj 57/08 /10.9.2008./
 6. ODLUKA o izmjenama Odluke o visini plaće i drugim naknadama po osnovu zaposlenosti članova Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 58/08 /17.9.2008./
 7. ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za utvrđivanje prijedloga kandidata iz reda hrvatskog naroda za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za utvrđivanje prijedloga kandidata iz reda hrvatskog naroda za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora "JP BH Pošta" doo Sarajevo o imenovanju izvršnog direktora Sektora za razvoj i informacione sisteme "JP BH Pošta" doo Sarajevo
 9. ODLUKA o prodajnoj cijeni pretplatne FEDA kartice
 10. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava dijela tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
 11. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora "JP BH Pošta" doo Sarajevo o imenovanju izvršnog direktora Sektora za ekonomsko-finansijske poslove "JP BH Pošta" doo Sarajevo
 12. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora "JP BH Pošta" doo Sarajevo o imenovanju izvršnog direktora Sektora za poštanski promet "JP BH Pošta" doo Sarajevo
 13. ODLUKA o davanju na privremeno korištenja zemljišta i objekata na lokaciji "Grdonj-Mala kula" u Sarajevu Jedinstvenoj organizaciji boraca "Unija veterana" Općine Centar
 14. ODLUKA o odobravanju prijenosa Kuvajtske kreditne linije sa BOR banke dd na Razvojnu banku Federacije Bosne i Hercegovine
 15. ODLUKA o izmjeni Odluke o oslobađanju od plaćanja RTV pretplate lica sa paraplegijom i oboljelih od dječije paralize
 16. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje zajma Evropske banke za obnovu i razvoj za Reorganizaciju projekta obnove elektroenergetskog sistema (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje zajma Europske banke za obnovu i razvoj za Reorganizaciju projekta obnove elektroenergetskog sustava (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za zajam Evropske banke za obnovu i razvoj za Reorganizaciju projekta obnove elektroenergetskog sistema (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za zajam Europske banke za obnovu i razvoj za Reorganizaciju projekta obnove elektroenergetskog sustava (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o Amandmanu kojim se vrše izmjene i dopune Ugovora o zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekt rekonstukcije elektroenergetskog sistema (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora o Amandmanu kojim se vrše izmjene i dopune Ugovora o zajmu Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt rekonstukcije elektroenergetskog sustava (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za adaptaciju Velike sale i pratećih prostora u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 59/08 /24.9.2008./
 20. ODLUKA o davanju saglasnosti na Otplatni plan izmirenja obaveza po osnovu emisije obveznica za verifikovanje računa stare devizne štednje
 21. ODLUKA o davanju na korištenje računarske opreme zavodima zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje računarske opreme zavodima zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za finansiranje Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine za III. kvartal 2008. godine
 23. ODLUKA o davanju saglasnosti za upućivanje pripadnika bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnu misiju UN-a u Sudanu
 24. ODLUKA o odobravanju prijenosa dijela sredstava utvrđenih Glavnom uredu Vlade Federacije Bosne i Hecegovine na Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 60/08 /29.9.2008./
 25. ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Drin
 26. ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
 27. ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić
 28. ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine - Sarajevo
 29. ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Drin
 30. ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
 31. ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić
 32. ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine - Sarajevo
 33. ODLUKA o osnivanju privrednog društva za promet naoružanja i vojne opreme "UNIS - NVO" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o osnivanju gospodarskog društva za promet naoružanja i vojne opreme "UNIS - NVO" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o verificiranju obaveza prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane za period 2003.-2005. godine
 35. ODLUKA o verificiranju obaveza prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane - Federalnog ministarstva obrane prema firmi Komrad Bihać i PGM Busovača stvorenih u periodu od 01.04.1996. godine do 31.12.2002. godine
 36. ODLUKA o refundaciji sredstava isplaćenih povjeriocima po ugovoru o zajedničkim ulaganjima između IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići i "Ferimpex" d.o.o. Zavidovići
 37. ODLUKA o utvrđivanju vrijednosti osnivačkog uloga kojeg IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići unosi u novoosnovano društvo
 38. ODLUKA o učešću u finansiranju obezbjeđenja drvnih sortimenata po ugovoru o zajedničkom ulaganju između IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići i "Ferimpex" d.o.o. Zavidovići
 39. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog ugovora o zajedničkom ulaganju sačinjenom između IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići i "Ferimpex" d.o.o. Zavidovići
 40. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sa kriterijima za raspodjelu sredstava tekući grantovi - "Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" utvrđenim u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sa kriterijima za raspodjelu sredstava tekući grantovi - "Poticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" utvrđenim u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o raspodjeli dijela sredstava tekući grantovi - "Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za naučne, stručne, organizovane manifestacije, aktivnosti i programe udruženja i fizičkih lica za individualni poseban angažman (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o raspodjeli dijela sredstava tekući grantovi - "Poticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za naučne, stručne, organizovane manifestacije, aktivnosti i programe udruženja i fizičkih osoba za individualni poseban angažman (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava tekući grantovi - "Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za finansiranje programa privrednih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala i općina (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava tekući grantovi - "Poticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za financiranje programa gospodarskih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala i općina (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o raspodjeli dijela sredstava tekući grantovi - "Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za privredna društava koja obavljaju djelatnost iz oblasti energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o raspodjeli dijela sredstava tekući grantovi - "Poticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za gospodarska društava koja obavljaju djelatnost iz oblasti energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava tekućih grantova - "Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" za finansiranje Programa nabavke opreme potrebne za povećanje proizvodnje municije za izvoz u privrednom društvu "Igman" d.d. Konjic (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava tekućih grantova - "Poticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" za financiranje Programa nabavke opreme potrebne za povećanje proizvodnje municije za izvoz u privrednom društvu "Igman" d.d. Konjic (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o odobravanju prenosa dijela sredstava uplaćenih na ime dokapitalizacije od konzorcija INA/MOL privrednom društvu "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prijenosa dijela sredstava uplaćenih na ime dokapitalizacije od konzorcija INA/MOL privrednom društvu "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 62/08 /8.10.2008./
 46. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o davanju saglasnosti na Idejni projekt informacionog sistema malih i srednjih preduzeća (ISR MSP) u Federaciji Bosne i Hercegovine
 47. ODLUKA o prihvatanju i davanju saglasnosti na potpisivanje Kolektivnog ugovora o izmjeni Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine
 48. ODLUKA o prihvatanju Obračuna sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2007. godinu
 49. ODLUKA o prihvatanju Nacrta državne strategije nadzora nad opojnim drogama, sprječavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini za period 2009.-2013.
 50. ODLUKA o izgradnji Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog i poluotvorenog tipa u Mostaru
 1. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program utroška i raspodjele preostalih sredstava "Transfer nižim nivoima vlasti za zdravstvene ustanove u Federaciji BiH" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program utroška i raspodjele preostalih sredstava "Transfer nižim nivoima vlasti za zdravstvene ustanove u Federaciji BiH" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava "Transfer za prevenciju karcinoma debelog crijeva" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava "Transfer za prevenciju karcinoma debelog crijeva" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 63/08 /13.10.2008./
 3. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli dijela sredstava tekućih grantova - "Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za finansiranje programa privrednih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala i općina (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli dijela sredstava tekućih grantova - "Poticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za financiranje programa gospodarskih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala i općina (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 64/08 /15.10.2008./
 4. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina i prateče dokumentacije privrednom društvu za skladištenje tečnih goriva Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo
  "Službene novine Federacije BiH", broj 66/08 /22.10.2008./
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekt Koridor Vc (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje kredita Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt Koridor Vc (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekt Koridor Vc (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt Koridor Vc (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu sa Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta na Sudsku policiju Federacije Bosne i Hercegovine
  "
  Službene novine Federacije BiH", broj 69/08 /29.10.2008./
 8. ODLUKA o izdvajanju šumskog zemljišta iz šumsko-privrednog područja "Lašvansko" na području Srednjo-bosanskog kantona, općina Travnik, radi prevođenja istog u građevinsko - odnosno, provođenja regulacionih planova "Babanovac" i "Dolina panjeva - Kukotnica" na planini Vlašić u općini Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o izdvajanju šumskog zemljišta iz šumsko-privrednog područja "Lašvansko" na području Srednjo-bosanskog kantona, općina Travnik, glede prevođenja istog u građevinsko - odnosno, provođenja regulacionih planova "Babanovac" i "Dolina panjeva - Kukotnica" na planini Vlašić u općini Travnik (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti na zakup poslovnog objekta za potrebe Federalne uprave za inspekcijske poslove
 10. ODLUKA o prihvatanju ponuda u postupku odabira i prihvatanja strateškog partnera za povećanje osnovnog kapitala - dokapitalizaciju JP "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvatanju ponuda u postupku odabira i prihvatanja strateškog partnera za povećanje osnovnog kapitala - dokapitalizaciju JP "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o preuzimanju Društva u mješovitoj svojini Urbanistički zavod Bosne i Hercegovine d.d. sa p.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o preuzimanju Društva u mješovitoj svojini Urbanistički zavod Bosne i Hercegovine d.d. sa p.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine
 13. ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava za zapošljavanje u Repubici Srpskoj utvrđenih u "Transferu za raseljena lica i povratnike" Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
 14. ODLUKA o davanju ovlaštenja za potpisivanje potrebne dokumentacije za upis JP Urbanistički zavod FBiH doo Sarajevo u registar pravnih lica (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlaštenja za potpisivanje potrebne dokumentacije za upis JP Urbanistički zavod FBiH doo Sarajevo u registar pravnih osoba (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o rasporedu sredstava "Transfer za političke stranke i koalicije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu, za IV kvartal 2008. godine
 16. ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Filmski centar Sarajevo" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o osnutku Javnog poduzeća "Filmski centar Sarajevo" (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava "Kapitalni grant kantonima - Podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u FBiH" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu, Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 18. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za adaptaciju objekta u ulici Halida Nazečića broj 4 Sarajevo koji koristi Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju utroška sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za adaptaciju objekta u ulici Halida Nazečića broj 4 Sarajevo koji koristi Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o oslobađanju plaćanja zakupnine za korištenje poslovnih prostora u zgradi ulica Maršala Tita 9a Sarajevo
 20. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva financija-finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH
 21. ODLUKA o izdvajanju šumskog zemljišta iz šumsko-privrednog područja "Fojničko" na području Srednjo-bosanskog kantona, općina Travnik, radi prevođenja istog u građevinsko - odnosno, provođenja regulacionog plana SRC "Pridolci" u općini Fojnica (bosanski jezik)
  ODLUKA o izdvajanju šumskog zemljišta iz šumsko-privrednog područja "Fojničko" na području Srednjo-bosanskog kantona, općina Travnik, glede prevođenja istog u građevinsko - odnosno, provođenja regulacionog plana SRC "Pridolci" u općini Fojnica (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za tehniku i procese (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za tehniku i procese (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu sa Federalnog ministarstva okoliša i turizma na Zavod za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine
 24. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu sa Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstava na Federalnu upravu policije
 25. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu sa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine na Federalni zavod za agropedologiju
 26. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu sa Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine na Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine
 27. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 70/08 /5.11.2008./
 28. ODLUKA o modelu za uvezivanje penzijskog staža
 29. ODLUKA V broj 883/08
 30. ODLUKA o davanju na korištenje pokretnih stvari (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje pokretnih stvari (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju saglasnosti za upućivanje pripadnika bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnu misiju UN-a u Liberiji
 32. ODLUKA o utvrđivanju postojanja uvjeta za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena od strane nadležnih organa kantona, utvrđivanjem marži za sve vrste brašna, hljeba od brašna žitarica i mlijeka (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju postojanja uvjeta za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena od strane nadležnih organa županija, utvrđivanjem marži za sve vrste brašna, kruha od brašna žitarica i mlijeka (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o imenovanju izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove u PS "Vitezit" doo Vitez (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o imenovanju izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove u PS "Vitezit" doo Vitez (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju na korištenje pokretnih stvari Federalnoj upravi policije
 35. ODLUKA o gotovinskoj isplati verificiranih tražbina računa stare devizne štednje po osnovu planirane emisije obveznica za 2008. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o gotovinskoj isplati verificiranih tražbina računa stare devizne štednje po osnovu planirane emisije obveznica za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju ovlaštenja Federalnom ministarstvu okoliša i turizma o uplati osnivačkog kapitala Javnom preduzeću Nacionalni park "Una"
 37. ODLUKA o imenovanju članova privremenog Nadzornog odbora Javnog poduzeća Nacionalni park "Una"
 38. ODLUKA o proglašavanju kratkog koda 1265 telefonskim brojem Hitne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o proglašavanju kratkog koda 1265 telefonskim brojem Hitne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za imenovanje direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za imenovanje ravnatelja (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu sa Federalnog ministarstva prometa i komunikacija na Federalno ministarstvo financija- Federalno ministarstvo finansija
 41. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008.godinu za sufinanciranje Projekta registracije zemljišta, za III. kvartal 2008. godine
 42. ODLUKA o izboru najuspješnijeg ponuđača i odabiru strateškog partnera za dokapitalizaciju JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora "KTK Visoko" d.d. Visoko o prodaji imovine kroz postupak male privatizacije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na odluke Nadzornog odbora "KTK Visoko" d.d. Visoko o prodaji imovine kroz postupak male privatizacije (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 71/08 /12.11.2008./
 44. ODLUKA o utrošku dodatnih sredstava tekućeg granta Transfer za JP "Aerodrom Tuzla" utvrđenih unutrašnjom preraspodjelom sredstava Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o utrošku dodatnih sredstava tekućeg granta Transfer za JP "Aerodrom Tuzla" utvrđenih unutarnjom preraspodjelom sredstava Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja
 46. ODLUKA o osnivanju Javnog poduzeća Nacionalni park "Una"
  "Službene novine Federacije BiH", broj 72/08 /17.11.2008./
 47. ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju prenosa dijela sredstava uplaćenih na ime dokapitalizacije od Konzorcija INA/MOL privrednom društvu "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju prijenosa dijela sredstava uplaćenih na ime dokapitalizacije od Konzorcija INA/MOL gospodarskom društvu "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 73/08 /19.11.2008./
 48. ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje devet članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
 49. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za imenovanje na pozicije Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
 50. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju autoceste na trasi koridora Vc na dionici: Svilaj (sjeverna granica Bosne i Hercegovine) - Odžak
 1. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program utroška i raspodjele preostalih sredstava "Transfer nižim nivoima vlasti za zdravstvene ustanove u Federaciji BiH" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program utroška i raspodjele preostalih sredstava "Transfer nižim nivoima vlasti za zdravstvene ustanove u Federaciji BiH" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava "Transfer za prevenciju karcinoma debelog crijeva" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava "Transfer za prevenciju karcinoma debelog crijeva" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 63/08 /13.10.2008./
 3. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli dijela sredstava tekućih grantova - "Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za finansiranje programa privrednih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala i općina (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli dijela sredstava tekućih grantova - "Poticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za financiranje programa gospodarskih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala i općina (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 64/08 /15.10.2008./
 4. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina i prateče dokumentacije privrednom društvu za skladištenje tečnih goriva Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo
  "Službene novine Federacije BiH", broj 66/08 /22.10.2008./
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekt Koridor Vc (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje kredita Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt Koridor Vc (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekt Koridor Vc (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt Koridor Vc (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu sa Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta na Sudsku policiju Federacije Bosne i Hercegovine
  "
  Službene novine Federacije BiH", broj 69/08 /29.10.2008./
 8. ODLUKA o izdvajanju šumskog zemljišta iz šumsko-privrednog područja "Lašvansko" na području Srednjo-bosanskog kantona, općina Travnik, radi prevođenja istog u građevinsko - odnosno, provođenja regulacionih planova "Babanovac" i "Dolina panjeva - Kukotnica" na planini Vlašić u općini Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o izdvajanju šumskog zemljišta iz šumsko-privrednog područja "Lašvansko" na području Srednjo-bosanskog kantona, općina Travnik, glede prevođenja istog u građevinsko - odnosno, provođenja regulacionih planova "Babanovac" i "Dolina panjeva - Kukotnica" na planini Vlašić u općini Travnik (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti na zakup poslovnog objekta za potrebe Federalne uprave za inspekcijske poslove
 10. ODLUKA o prihvatanju ponuda u postupku odabira i prihvatanja strateškog partnera za povećanje osnovnog kapitala - dokapitalizaciju JP "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvatanju ponuda u postupku odabira i prihvatanja strateškog partnera za povećanje osnovnog kapitala - dokapitalizaciju JP "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o preuzimanju Društva u mješovitoj svojini Urbanistički zavod Bosne i Hercegovine d.d. sa p.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o preuzimanju Društva u mješovitoj svojini Urbanistički zavod Bosne i Hercegovine d.d. sa p.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine
 13. ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava za zapošljavanje u Repubici Srpskoj utvrđenih u "Transferu za raseljena lica i povratnike" Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
 14. ODLUKA o davanju ovlaštenja za potpisivanje potrebne dokumentacije za upis JP Urbanistički zavod FBiH doo Sarajevo u registar pravnih lica (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlaštenja za potpisivanje potrebne dokumentacije za upis JP Urbanistički zavod FBiH doo Sarajevo u registar pravnih osoba (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o rasporedu sredstava "Transfer za političke stranke i koalicije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu, za IV kvartal 2008. godine
 16. ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Filmski centar Sarajevo" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o osnutku Javnog poduzeća "Filmski centar Sarajevo" (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava "Kapitalni grant kantonima - Podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u FBiH" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu, Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 18. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za adaptaciju objekta u ulici Halida Nazečića broj 4 Sarajevo koji koristi Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju utroška sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za adaptaciju objekta u ulici Halida Nazečića broj 4 Sarajevo koji koristi Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o oslobađanju plaćanja zakupnine za korištenje poslovnih prostora u zgradi ulica Maršala Tita 9a Sarajevo
 20. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva financija-finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH
 21. ODLUKA o izdvajanju šumskog zemljišta iz šumsko-privrednog područja "Fojničko" na području Srednjo-bosanskog kantona, općina Travnik, radi prevođenja istog u građevinsko - odnosno, provođenja regulacionog plana SRC "Pridolci" u općini Fojnica (bosanski jezik)
  ODLUKA o izdvajanju šumskog zemljišta iz šumsko-privrednog područja "Fojničko" na području Srednjo-bosanskog kantona, općina Travnik, glede prevođenja istog u građevinsko - odnosno, provođenja regulacionog plana SRC "Pridolci" u općini Fojnica (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za tehniku i procese (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za tehniku i procese (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu sa Federalnog ministarstva okoliša i turizma na Zavod za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine
 24. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu sa Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstava na Federalnu upravu policije
 25. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu sa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine na Federalni zavod za agropedologiju
 26. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu sa Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine na Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine
 27. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 70/08 /5.11.2008./
 28. ODLUKA o modelu za uvezivanje penzijskog staža
 29. ODLUKA V broj 883/08
 30. ODLUKA o davanju na korištenje pokretnih stvari (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje pokretnih stvari (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju saglasnosti za upućivanje pripadnika bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnu misiju UN-a u Liberiji
 32. ODLUKA o utvrđivanju postojanja uvjeta za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena od strane nadležnih organa kantona, utvrđivanjem marži za sve vrste brašna, hljeba od brašna žitarica i mlijeka (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju postojanja uvjeta za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena od strane nadležnih organa županija, utvrđivanjem marži za sve vrste brašna, kruha od brašna žitarica i mlijeka (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o imenovanju izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove u PS "Vitezit" doo Vitez (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o imenovanju izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove u PS "Vitezit" doo Vitez (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju na korištenje pokretnih stvari Federalnoj upravi policije
 35. ODLUKA o gotovinskoj isplati verificiranih tražbina računa stare devizne štednje po osnovu planirane emisije obveznica za 2008. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o gotovinskoj isplati verificiranih tražbina računa stare devizne štednje po osnovu planirane emisije obveznica za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju ovlaštenja Federalnom ministarstvu okoliša i turizma o uplati osnivačkog kapitala Javnom preduzeću Nacionalni park "Una"
 37. ODLUKA o imenovanju članova privremenog Nadzornog odbora Javnog poduzeća Nacionalni park "Una"
 38. ODLUKA o proglašavanju kratkog koda 1265 telefonskim brojem Hitne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o proglašavanju kratkog koda 1265 telefonskim brojem Hitne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za imenovanje direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za imenovanje ravnatelja (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu sa Federalnog ministarstva prometa i komunikacija na Federalno ministarstvo financija- Federalno ministarstvo finansija
 41. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008.godinu za sufinanciranje Projekta registracije zemljišta, za III. kvartal 2008. godine
 42. ODLUKA o izboru najuspješnijeg ponuđača i odabiru strateškog partnera za dokapitalizaciju JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora "KTK Visoko" d.d. Visoko o prodaji imovine kroz postupak male privatizacije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na odluke Nadzornog odbora "KTK Visoko" d.d. Visoko o prodaji imovine kroz postupak male privatizacije (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 71/08 /12.11.2008./
 44. ODLUKA o utrošku dodatnih sredstava tekućeg granta Transfer za JP "Aerodrom Tuzla" utvrđenih unutrašnjom preraspodjelom sredstava Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o utrošku dodatnih sredstava tekućeg granta Transfer za JP "Aerodrom Tuzla" utvrđenih unutarnjom preraspodjelom sredstava Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja
 46. ODLUKA o osnivanju Javnog poduzeća Nacionalni park "Una"
  "Službene novine Federacije BiH", broj 72/08 /17.11.2008./
 47. ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju prenosa dijela sredstava uplaćenih na ime dokapitalizacije od Konzorcija INA/MOL privrednom društvu "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju prijenosa dijela sredstava uplaćenih na ime dokapitalizacije od Konzorcija INA/MOL gospodarskom društvu "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 73/08 /19.11.2008./
 48. ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje devet članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
 49. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za imenovanje na pozicije Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
 50. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju autoceste na trasi koridora Vc na dionici: Svilaj (sjeverna granica Bosne i Hercegovine) - Odžak
 1. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva financija- finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH
 2. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za sufinansiranje Projekta IFAD 697 BA, za III. i IV. kvartal 2008. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za sufinanciranje Projekta IFAD 697 BA, za III. i IV. kvartal 2008. godine (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za sufinansiranje Projekta SESP - Drugi Projekat podrške zapošljavanju - IDA kredit 3927 BOS, za I. kvartal 2008. godine
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica
 5. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za sufinansiranje Projekta "Pripremljenost za avijarnu influencu" (Ptičja gripa), za I. kvartal 2008. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za sufinanciranje Projekta "Pripremljenost za avijarnu influencu" (Ptičja gripa), za I. kvartal 2008. godine (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o uslovima i kriterijima za kreditiranje krajnjih korisnika revolving fonda za Lokalne inicijative (bosanski jezik)
  ODLUKA o uvjetima i kriterijima za kreditiranje krajnjih korisnika revolving fonda za Lokalne inicijative (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje izvršnog direktora za distribuciju električne energije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje izvršnog direktora za distribuciju električne energije (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje izvršnog direktora za proizvodnju električne energije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje izvršnog direktora za proizvodnju električne energije (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje izvršnog direktora za opskrbu električnom energijom (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje izvršnog direktora za opskrbu električnom energijom (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Uredu za reviziju institucija u Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Uredu za reviziju institucija u Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Finansijskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Financijskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnoj upravi policije (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnoj upravi policije (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu kazneno- popravnim zavodima (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu kazneno- popravnim zavodima (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu pravde (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu pravde (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu sa Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata na Vladu Federacije BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu sa Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata na Vladu Federacije BiH (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom zavodu za geologiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom zavodu za geologiju (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom zavodu za poljoprivredu (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom zavodu za poljoprivredu (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu sa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Zavod za konrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu sa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Zavod za konrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu sa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Poreznu upravu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu sa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Poreznu upravu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna broj 338-690-22153273-40 evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva financija- finansija Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
 26. ODLUKA o preuzimanju osnivačkih prava i usklađivanja statusa i poslovanja Zavoda za saobraćaj d.o.o. Sarajevo
 27. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za sufinansiranje Projekta "Razvoj male komercijalne poljoprivrede" za II. kvartal 2008. godine
 28. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za finansiranje Fondacije Srebrenica - Potočari za II., III.. i IV. kvartal 2008. godine
 29. ODLUKA o otpisu duga Savezu sjedeće odbojke BiH
 30. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za finansiranje Udruženja za brigu i prava djeteta "Naša djeca", Velika Kladuša za II. i III. kvartal 2008. godine
 31. ODLUKA o davanju na korištenje putničkih motornih vozila
 32. ODLUKA o usvajanju Rebalansa Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo za 2008. godinu
 33. ODLUKA o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo za 2007. godinu
 34. ODLUKA o davanju saglasnosti za potpisivanje Memoranduma o sporazumjevanju za ostvarivanje međusobne saradnje i podrške između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i Komisije Evropske unije na provedbi projekta izgradnje kanalizacijskih kolektora u općini Živinice
 35. ODLUKA o davanju saglasnosti na Aneks Sporazuma o strateškom povezivanju i poravnanju duga Bosne i Hercegovine prema Velikoj Socijalističkoj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji, zaključen u Sarajevu dana 17.3.2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Aneks Sporazuma o strateškom povezivanju i poravnanju duga Bosne i Hercegovine prema Velikoj Socijalističkoj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji, zaključen u Sarajevu dana 17.3.2007. godine (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje izvršnog direktora za finansijsko-računovodstvene poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje izvršnog direktora za finansijsko-računovodstvene poslove (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje izvršnog direktora za pravne, kadrovske i opće poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje izvršnog direktora za pravne, kadrovske i opće poslove poslove (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova
 39. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu sa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - Federalnoo ministarstvo unutarnjih poslova (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu sa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Federalno ministarstvo unutarnjih poslova - Federalnoo ministarstvo unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu sa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine
 42. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu finansija (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu financija (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu finansija (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu financija (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Uredu za odnose s javnošću (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Uredu za odnose s javnošću (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 88/08 /31.12.2008./
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Drugi projekt upravljanja čvrstim otpadom (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Drugi projekt upravljanja čvrstim otpadom (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Drugi projekt upravljanja čvrstim otpadom (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Drugi projekt upravljanja čvrstim otpadom (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Drugi projekt upravljanja čvrstim otpadom (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje kredita Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Drugi projekt upravljanja čvrstim otpadom (bosanski jezik)
 48. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Drugi projekt upravljanja čvrstim otpadom (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Drugi projekt upravljanja čvrstim otpadom (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Export-import banke Koreje za Projekt modernizacije bolnica u Bosni i Hercegovini - faza II (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje kredita Export-import banke Koreje za Projekt modernizacije bolnica u Bosni i Hercegovini - faza II (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Export-import banke Koreje za Projekt modernizacije bolnica u Bosni i Hercegovini - faza II (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Export-import banke Koreje za Projekt modernizacije bolnica u Bosni i Hercegovini - faza II (hrvatski jezik)
 51. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu sa Federalnog ministarstva finansija-financija na Federalnu upravu za civilnu zaštitu (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu sa Federalnog ministarstva financija-finansija na Federalnu upravu za civilnu zaštitu (hrvatski jezik)